Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Ivan Jovović:
POVIJEST DUKLJANSKO-BARSKE NADBISKUPIJE
Istoriografska studija Ivana Jovovića “Iz prošlosti Dukljansko-barske nadbiskupije” koju je objavio Nadbiskupski ordinarijat iz Bara, umnogome je i prikaz povijesti crnogorske države u njenim najranijim oblicima; Ovdje se prenosi dio u kojem se izlaže istorija te milenijumske institucije, i to od njenog osnivanja 1089. do privremenog ukidanja 1867. godine


Nadbiskupija je bila nezaobilazni etnogenetski faktor u stvaranju najstarije crnogorske države

Knjiga “Iz prošlosti Dukljansko-barske nadbiskupije” nastala je kao rezultat višegodišnjih proučavanja istorijata ove najstarije duhovne institucije na tlu Crne Gore. Devetovjekovna kontinuirana prisutnost Dukljansko-barske nadbiskupije na ovim prostorima uticala je da ona bude svojevrsni monument naših društveno-političkih i kulturno-civilizacijskih uspona i padova. Nastala u periodu srednjovjekovne Duklje/Zete, bila je nezaobilazni etnogenetski faktor u stvaranju najstarije crnogorske državnosti i duhovnosti, u čijem okrilju je nastao istorijsko-književni spis neprolazne vrijednosti - Ljetopis popa Dukljanina.
Uspostavljanjem crkvene metropole u Baru 1089. godine, ovaj grad dobija karakter svjetovnog i crkvenog sjedišta, odnosno predstavljao je posljednju uporišnu tačku Zapada prema Istoku. Takva njegova uloga stavlja ga u centar regionalnih zbivanja, zbog čega su mnoge značajne crkvene ličnosti medievalne Evrope bile zainteresovane za nadbiskupsku katedru “svete dukljanske crkve”.
Nalazeći se u zoni sukoba civilizacija, Bar i Barska nadbiskupija zbog namijenjene pozicije veoma su rano bili involvirani u šire balkanske crkveno-političke konfrontacije. Ipak, zahvaljujući djelovanju domicilnog klera Barske nadbiskupije, ali i drugih religijskih zajednica, grad pod Rumijom, kao i ukupni crnogorski prostor nije bio pogođen papskim i patrijaršijskim isključivostima, već je ovaj prostor shodno nekim specifičnostima, i pored latentnih pritisaka, uspio izgraditi model sopstvenog samoodržanja, tj. došlo je do izvjesnog oblika simbioze i saradnje heterogenih vjerskih elemenata, odnosno njihovih organizacionih struktura.
Ono što je uticalo da Barska nadbiskupija izgubi primarnu poziciju u društvenim zbivanjima ne samo na crnogorskom prostoru, već i prostoru Balkana, bio je dolazak Otomanske imperije, koji je iz osnova promijenio pravno-politički položaj ove institucije, tj. njenih vjernika. Negativni efekti takvog istorijskog slijeda događaja, možda se najbolje ogledaju u činjenici da je Bar već krajem XVI stoljeća, usljed turske zabrane prestao da bude sjedište nadbiskupa. Promjena istorijskih okolnosti, tačnije gubitak potpore svjetovne vlasti neminovno se odrazio na materijalni status katoličke crkve, a samim tim je došlo do rapidnog smanjenja broja svještenih lica, što je u krajnjem prouzrokovalo depopulacioni trend u župama među katoličkim vjernicima u barskoj crkvenoj opštini tokom većeg dijela turske vladavine.
Bez obzira na pobune, koje su često bile inicirane i od samih nadbiskupa, položaj katoličke crkve za vrijeme trovjekovne turske dominacije se sve više pogoršavao, jer su Turci u Baru čvrsto držali stečene pozicije, što se s jedne strane manifestovalo u onemogućavanju klera u obavljanju nekih od svojih osnovnih dužnosti, a sa druge strane, intenziviralo progone i iseljavanje lokalnog katoličkog stanovništva. Napuštena od hrišćanskih saveznika Barska nadbiskupija, uprkos nezavidnoj poziciji, našla je dovoljno snage da se odupre turskim pritiscima, mada će pred kraj turske uprave (1867), zbog širih interesa Svete Stolice biti ukinuta i svedena na običnu vikariju.
Do reafirmacije njenog statusa dolazi kada ona bude ponovno vraćena u državno - pravni okvir Crne Gore. Izlaskom na svoje more, Crnoj Gori je omogućena veza sa evropskim državama, a značajnu sponu u tom približavanju predstavlja vraćanje nadbiskupske katedre u Bar 1886. godine. Imajući u vidu neke opšte prihvaćene činjenice iz crnogorske prošlosti, moguće je napraviti analogiju između crkveno-političkih smjernica prvog i posljednjeg crnogorskog suverena, kralja Mihaila Vojislavljevića i kralja Nikole Petrovića, čijim je pregnućima nastala i opstala Barska nadbiskupija. U svojoj devetovjekovnoj povijesnici Barska nadbiskupija je ostala bez najvećeg dijela svojih materijalnih i kulturnih dobara, pa o njenom nekadašnjem bogatstvu, uglavnom, saznajemo na osnovu sačuvanih fragmenata.

U aktu Halkidonskog koncila, održanog 451. godine pominje se i ime dukljanskog biskupa Evandera

U vihoru ratova nijesu stradali samo ljudski životi, već i civilizacijska dostignuća naših predaka, crkve, samostani, biblioteke, arhivi i slično. Tako je grad Bar ostao bez svog srednjevjokovnog opštinskog i crkvenog arhiva, tj. svjedočanstva o svom milenijumskom, odnosno mediteranskom trajanju. Iako je srednjovjekovni arhiv Dukljansko-barske nadbiskupije nepovratno izgubljen, podatke o ovoj duhovnoj instituciji možemo i danas naći u arhivama gradova istočnog Jadrana, koji uz arhiv Kongregacije za širenje vjere u Rimu predstavljaju temelj nekih budućih studioznih istraživanja. Zato ovu knjigu treba posmatrati kao pokušaj sinteze dosad objavljene građe u Barskoj nadbiskupiji u cilju što jasnijeg sagledavanja značaja ove institucije u povijesti Bara i Crne Gore.

POJAVA HRIŠĆANSTVA U RIMSKOJ PROVINCIJI PREVALIS: Prvi podatak o postojanju dukljanske biskupije vezujemo za prvog poznatog dukljanskog biskupa Evandera, koji se spominje u aktima Helkedonskog koncila 451. godine. Na osnovu kataloga biskupa, kojeg daje Farlati, prihvatamo 451. godinu kao datum nastanka dukljanske crkve, - “Evandrus episcopus civitatis Diocliae definiens subscipsi”. Postoje indicije da je dukljanska biskupija nastala i ranije, s obzirom da je Doclea bila znameniti rimski grad, kako u urbanom smislu tako u pogledu duhovnih i kulturnih strujanja toga doba. Međutim, zbog nedostatka istorijskih izvora, ništa se izvjesno, odnosno konačno ne može tvrditi u pogledu nastanka eklezijastičke strukture u Duklji. Svakako da pojavu hrišćanstva i nastanak biskupije treba vidjeti kao postepeni proces, jer se nijedna civilizacijska tekovina u provinciji u prvi mah ne pojavljuje u njenoj elementarnoj snazi, čak ni one donešene dekretom.
Poznato je da su na najvećem dijelu Balkanskog poluostrva živjela brojna ilirska plemena, što se svakako odnosi i na teritoriju današnje Crne Gore, gdje su pored Ilira postojale grčke kolonije u primorskim gradovima, kao i određen broj rimskih doseljenika. Proces asimilacije, od-nosno romanizacije ilirskih plemena počeo je sa prvim desetljećima nove ere, tako da se postepeno smanjivao jaz između Ilira i Rimljana naročito u urbanim centrima.
Ilirsko pleme Dokleati nastanjivalo je prostor oko današnje Podgorice, pa se nameće zaključak da je grad Duklja dobila ime po imenu ovog ilirskog plemena. Po nekim prilično nepouzdanim srednjovjekovnim izvorima, grad je dobio ime po rimskom caru Dioklecijanu, koji ga je dao sagraditi. Ovo shvatanje preuzima i vladika Vasilije Petrović, koji u svojoj “Istoriji o Crnoj Gori” kaže, da se u ovom velikom gradu rodio car Dioklecijan, pa da je po njemu i čitava oblast nazvana Dioklitijanska zemlja.
Različita etnička, jezička, kulturna osnova stanovništva bila je karakterna osobina ovog prostora do pojave hrišćanstva kao monoteističke religije. Hrišćanstvo je predstavljalo značajan integrativni faktor u povezivanju različitih kulturnih i tradicijskih mješavina. Međutim, i pored pokušaja unifikacije, elementi paganskih vjerovanja i rituala će se vjekovima provlačiti u okviru hrišćanskih običaja, zbog čega će biti trajno inkorporirani u našu duhovnu zaostavštinu. Potvrdu za ovu tvrdnju imamo na brojnim spomenicima hrišćanske kulture, ali i u obrednim svečanostima. Tipičan primjer prožimanja dviju civilizacija (paganske i hrišćanske) nalazimo na lokalitetu Velja Mogila iznad Šušanja (okolina Bara), gdje na Spasovdan katolički sveštenik vrši bogosluženje na grobnoj konstrukciji od naslaganog kamenja koje potiče iz antičkog perioda, uz prisustvo vjernika iz okolnih sela, koji donose po jedan kamen za svakog člana porodice i bacaju na gomilu. Međutim, treba znati da je postojao kontinuirani otpor crkve prema ostacima paganstva, jer udaljenost od crkvenih centara, kao i ukrštanje zapadnih i istočnih uticaja nerijetko su na istočnoj jadranskoj obali ostavljali prostor za samosvojno poimanje naročito nekih religijskih konvencija. Tako je na prostoru dukljansko-barske nadbiskupije tek u XVII vijeku donesena zabrana igranja i pjevanja u katoličkim crkvama u vrijeme obreda vjenčanja.

Da su Doljani zaista bili sjedište dukljanskih biskupa ukazuje tamošnji toponim Biskupova dolina

Jedan od posljednjih velikih rimskih careva Dioklecijan (284 - 305) pokušao je da reorganizuje već tada teško uzdrmano Carstvo. Prilikom Dioklecijanove reorganizacije Rimskog carstva (oko 297) bivša je provincija Dalmacija raz-dijeljena na Dalmaciju (od ušća rijeke Raše u Istri do blizu današnje Budve) sa sjedištem u Saloni/Splitu, i na provinciju Prevalis sa sjedištem u Skadru. Carstvo se dijelilo na četiri velike prefekture; Orijent, Ilirik, Italiju i Galiju, a ove prefekture su se opet dijelile na dijaceze. Dalmacija je ušla u dijacezu Pan-oniju kasnije prozvanu Zapadni Ilirik, dok je Prevalitana ušla u dijacezu Istočni Ilirik, čije je sjedište bilo u Solunu. Iz opšte je crkvene povijesti poznato da se nakon Milanskog edikta (313) počela razvijati, i crkvena teritorijalna organizacija, i to tako da se naslanjala na tadašnju političko-administrativnu organizaciju. Obično je politička metropola bila i crkvena metropola biskupskih gradova u provincijama. Teritorija je rimske provincije Prevalis sadržala cijelu teritoriju današnje Crne Gore, dok su se njene istočne granice prostirale do rijeke Mata u Albaniji.
Hrišćansku crkvenu organizaciju u provinciji Prevalis možemo pratiti na osnovu pisanih izvora i arheološke građe uglavnom u dva grada, u Skadru i Duklji, sa nep-osrednom okolinom. Van ovih gradova arheološki podaci su vrlo oskudni, ali fragmente starohrišćanskih crkvenih građevina iz ovog perioda nalazimo i na drugim lokalitetima u Crnoj Gori, na primjer, u Budimlji, Bijeloj, Donjoj Lastvi, na Luštici i drugdje. Hrišćanstvo je na prijelazu iz IV u V stoljeće u gradskim centrima primorja provincije Prevalis /Ulcinj, Risan, Budva/, a u unutrašnjosti /Duklja, Skadar, Lješ/ bilo dominantna religija. U to vrijeme Skadar je bio crkveno središte i administrativni centar provincije Prevalis o čemu postoji izvjestan broj istorijskih izvora. O razvoju hrišćanstva, kao i unutar crkvenoj organizaciji u Duklji nemamo značajnih pisanih izvora skoro 150 godina, tj. od spomena prvog dukljanskog biskupa Evandera pa do narednog biskupa Pavla. Na osnovu arheoloških nalaza utvrđeno je da je prvobitno sjedište dukljanskih biskupa bilo u Doljanima nadomak Podgorice, što se može povezati sa izgradnjom trikonhalne crkve u Doljanima i to još u četvrtom vijeku. Po mišljenju Branislava Borozana doljanski trikonhos sagrađen je u vremenu kada hrišćanstvo nije u potpunosti bilo ustaljeno među širim društvenim slojevima u provinciji Prevalis. Danas je nemoguće saznati tačan datum izgradnje tog najstarijeg sakralnog objekta na prostoru Crne Gore, mada sagledavajući opštedruštvene prilike zaključuje se da je mogao nastati nakon Milanskog edikta, ali ne kasnije od prispijevanja Teodosijevog dekreta, kojim je hrišćanstvo proglašeno jedinom državnom religijom. Da se zaista u Doljanima nalazilo sjedište dukljanskih biskupa asocira tamošnji lokalitet Biskupova dolina.
Pretpostavlja se da je premiještanje biskupske katedre iz Doljana u urbanu zonu Duklje obavljeno tek u vrijeme cara Justinijana. Do ovoga dolazi nakon okončanja procesa infiltracije hrišćanstva u Duklju, pa je biskupsko sjedište iz Doljana, sa periferije prešlo u urbanu zonu, u reprezentativno zdanje Bazilika A. Međutim, zbog malog broja istorijskih izvora, kao i materijalnih nalaza iz tog perioda nijesmo u mogućnosti da jasnije sagledamo crkvene prilike u Duklji, ali je izvjesno da su se slovenogermanska pustošenja negativno odrazila na eklezijastičku strukturu dukljanske crkve. U ostalim krajevima Crne Gore nailazimo na tragove ranohrišćanskih crkava poput one u Baru otkrivene 60-tih godina prošlog vijeka, ali i brojnih ostataka crkava na prostoru Boke Kotorske, naročito na lokalitetu Rose, gdje se na jednom arheološkom crkvenom objektu može uočiti nekoliko faza građenja u različitim vremenskim epohama. Propašću Rimskog carstva, Prevalitana će zauvijek ostati u administrativnom pogledu u sastavu Vizantije i njene granice se neće mijenjati od vremena cara Teodosija (370 - 395), podjele imperije na dva dijela.

Provincija Prevalis je administrativno bila pod Carigradom, njeni su biskupi bili okrenuti Rimu

Obzirom da je provincija Prevalis bila granično područje Vizantije neminovno je dolazilo do kulturnih i vjerskih strujanja sa druge strane Jadrana, o čemu postoji sačuvana korespondencija rimskih papa sa visokim dukljanskim crkvenim dostojanstvenicima. I tragovi materijalne kulture nam govore o ranom uticaju Rima na ovim prostorima, o čemu svjedoče nađeni natpisi iz V i VI vijeka koji su isključivo pisani latinicom. Jedini trag grčkog pisma je slovo “pi” nađeno na Prevlaci kod Tivta. “To potvrđuju tri dosad otkrivena natpisa. Jedan od njih je natpis is Kolovrata (najstariji trag hrišćanstva). Drugi je utisnut na poznati stakleni tanjir iz Duklje sa naslikanim scenama iz Starog i Novog zavjeta. Na oba natpisa uočljiv je tekst na arhaičnoj latinštini, dok je treći nađen u Izbočinama kod Prijepolja sa neidentifikovanog lokaliteta, pisan savremenim latinskim jezikom. U tom natpisu stoji da je izvjesni svještenik Stefan podigao kompleks od nekoliko objekata za vlade cara Justinijana, u VI vijeku”.

IZMEĐU RIMA I CARIGRADA: Osim seobe naroda, period od V do VII vijeka karakteriše i sukob svjetovne i duhovne vlasti. Crkveni centri u ovom vremenskom intervalu ne uspijevaju da u potpunosti nametnu svoj autoritet i ustrojstvo u ranofeudalnim državama, već naprotiv, izbor je pokrajinskih biskupa bio u nadležnosti lokalnog svještenstva. Na rubnim područjima kao što je provincija Prevalis, dolazi do preklapanja interesa dva velika hrišćanska centra, Rima i Carigrada. U administrativnom pogledu provincija Prevalis je bila pod jurisdikcijom Carigrada, dok su njeni biskupi bili okrenuti prema Rimu. Postojanje dualiteta vlasti u provinciji Prevalis je proizilazio iz jakih dezintegracionih sila u odnosu na centralističko uređenje vizantijske države, jer se u rukama lokalne svjetovne i duhovne vlastele nalazila faktička vlast, što je uslovilo samo fiktivnu dominaciju Vizantije na ovim prostorima. Ovakvo stanje je omogućilo diplomatsko djelovanje zapadnoj crkvi i postepeno preuzimanje duhovno-kulturnog prostora u provinciji Prevalis. Ovdje svakako treba imati u vidu, da je u prvoj polovini VI stoljeća došlo do promjene statusa prevalitanske crkve, pošto je vizantijski car Justinijan osnovao novu arhiepiskopiju Istočni Ilirik, a za njeno sjedište odredio svoj rodni grad Justinijana Prima (kod današnjeg Skoplja). Narednih dva stoljeća prevalitanski biskup i skadarski metropoliti će se dvoumiti između crkvene politike Carigrada i Rima. Prevalitana je granični medijum tada još jedinstvene hrišćanske civilizacije; u sporovima koji postoje unutar crkvene organizacije arbitriraju kako vizantijski carevi tako i rimski papa. U sporu kao medijatora susrećemo vizantijskog cara Mavrikija (582 - 602) koji pomaže u razrješavanju nesporazuma između skadarskog arhie-piskopa Stefana i budućeg arhiepiskopa Ivana. Nešto kasnije, vizantijski car Iraklije (610 - 641) uvjeren u svoju vojnu premoć, bezuspješno je pokušao nametnuti prvijenstvo Bizanta u širenju hrišćanstva među slovenskim plemenima. U sporovima među previlantskim biskupima arbitrira i agilni papa Grgur I (590 - 604). “Dukljanski biskup Pavao bi se ogriješio grdnim nedjelima i na tužbu lokalnog svećenstva i od pokajinskih biskupa bi svrgnut sa stolice i lišen biskupskog dostojanstva, te na njegovo mjesto bi izabran Nemesion, koga potvrdi prosvještenik Justinijanije Prime. Međutim, Pavao se ne htjede pokoriti naredbama, već naprotiv napade biskupov stan uz pomoć svjetovne vlasti i zamalo ubi Nemesiona, zbog čega ovaj pobježe u Rim”. Papa Grgur I je naredio skadarskom metropolitu Konstantinu da stvari dovede poznaniju prava, a ako sam ne može da riješi stvar, neka se obrati prvosvješteniku Justinijanije Prime. Posljednji podatak koji se odnosi na postojanje prevalitanske crkvene organizacije, jeste pomen biskupa grada Lješa, koji je 599. godine morao napustiti svoju stolicu pred nadirenjem slovenskih i avarskih plemena, a Justinijanija Prima se posljednji put spominje 602. godine, kao centar Istočnog Ilirika, odnosno kao hrišćansko središte u predslovenskom periodu.

Najnovija istraživanja pokazuju da je sjedište Dukljanske nadbiskupije bilo na Martinića gradini

Treba napomenuti da period u kome nestaje prevalitanska crkva, čiji kontinuitet nastavlja dukljanska biskupija i nadbiskupija, jeste epoha koju obilježavaju brojne provale i varvarskih naroda, kada dolazi do jednog civilizacijskog sunovrata na prostoru Evrope, s obzirom da u samoj crkvi ima malo obrazovanih i pismenih ljudi, stoga ne čudi oskudnost pisanih izvora. Prvi sljedeći podatak o crkvenom ustrojstvu u Duklji odnosi se na 732. godinu, kada vizantijski car Lav III oduzima dijacezu Iliricym Orijentale iz papine nadležnosti i stavlja je pod upravu carigradske patrijaršije. U spisku područnih sufragana (područnih biskupa) Dračke arhiepiskopije nalazimo dukljansku, barsku, skadarsku i ulcinjsku biskupiju. Iz ovog perioda “ovdje treba spomenuti sumnjivu bulu pape Zaharija 743. godine; gdje nabraja sljedeće biskupije: -civitatis namque Catarinensi seu Rose atque Buduanensi, Avarorum, Liciatensi, atque Scodrensi. Na osnovu ovih oskudnih podataka o crkvenim prilikama u Duklji, dolazimo do dva značajna podatka, prvi, koji se tiče postojanja dukljanske biskupije, a drugi se odnosi na prvi pomen grada Bara, odnosno barske biskupije. Dugo vremena se u istorijskoj nauci nagađalo gdje se nalazilo sjedište dukljanskih biskupa i nadbiskupa s obzirom da je grad Duklja opustošena od strane slovenskih i avarskih plemena, a sličnu sudbinu su doživjele i ostale urbane agromeracije nekadašnje provincije Dalmacije i Prevalitane. U ovim rušenjima stradaju najvažnije sakralne građevine u gradu, bazilike A i B, a po svoj prilici i sakralni kompleks u Doljanima. Ovo potvrđuje podatak koji iznosi vizantijski car Konstantin Porfirogenit u svom djelu De administrando imperio (O upravljanju narodima), gdje grad Duklju sredinom desetog vijeka vidi pustu i razrušenu. Najnovija istraživanja pokazuju da je sjedište Dukljanske biskupije, a zatim i nadbiskupije bilo na Martinića gradini blizu Spuža, odnosno gradu Lontodokli (što znači - Nova Doclea). Rimskim istoričarima je Lontodokla bila poznata kao satelitski grad nekadašnje Duklje. O postojanju ovog grada na posredan način nas obavještava i Pop Dukljanin, odnosno barski nadbiskup Grgur koji kazuje, da za vrijeme vladavine kneza Ratimira i njegovih nasljednika hrišćani, odnosno domicilno stanovništvo bijahu često proganjani, pa su spas morali tražiti po planinama i sigurnim mjestima. Zato je više nego izvjesno, da su se preživjeli stanovnici Duklje naselili na obližnju Martinića gradinu/ Lontodoklu. Vjerovatno da su migraciona kretanja uticala na osnivanju episkopata u Lontodokli, tj. izmiještanja iz Duklje, mada ta okolnost nije uticala na pitanje kontinuiteta dukljanske crkve, s obzirom da je Londodokla bila politički sukcesor rimskog grada Duklje. Da je grad Lontodokla postojao još sredinom XII stoljeća svjedoči zapis poznatog vizantijskog istoričara Jovana Kinana iz 1165. godine, gdje govori o vojnim pohodima vizantijskog cara Mihaila Komnena, pa nabraja osvojene gradove duž dalmatinske obale Trogir, Split, Šibenik, Omiš i slavni grad Duklju.
Za ova važna saznanja o postojanju dukljanske crkve zaslužna je arheologija. Upravo su na ovom lokalitetu arheolozi otkrili trobrodnu crkvu, čiji ostaci potvrđuju kontinuitet dukljanske crkve. U crkvi je pored brojne dekorativne plastike pronađen i natpis u kome postoji mješavina grčkog i latinskog pisma. Natpis sačuvan u fragmentima započinje isklesanim krstićem i grčkim slovima (O TEOS), dok na završetku natpisa stoji uklesan latinski tekst ET GLORIA BEATO MIXAEL AR, na osnovu čega pretpostavljamo da je crkva bila posvećena sv. Mihailu. Iz fragmenata nađenog natpisa možemo doći do zaključka, da je dukljansko-zetski kulturni prostor od početka srednjeg vijeka dobijao obilježja i istočne i zapadne civilizacije.
Iz povelje Lava III znamo za postojanje barskog episkopata čije je sjedište bilo uz samu morsku obalu, gdje se prvobitno nalazio grad Bar, o čemu danas postoji materijalno svjedočanstvo u obliku trikonhosa.

Crnogorski narod je slovenski narod koji se po dolasku iz Polablja razvio u jedinstveni etnikum

Po svojim arhitektonskim osobinama i stilskim koncepcijama, ovo je tip crkve građen u vrijeme vizantijskog cara Justinijana (527 - 565). Prema nalazima arheologa u sjevernoj kohni pronađen je lučno zasvođen grob, za kojeg Pavle Mijović kaže da može biti memorijalni grob, u kome je sahranjen neko od prevalitanskih biskupa nad čijim ostacima je ova građevina postala svojevrsni martirijum (crkva koja je podignuta nad grobom mučenika). Taj trikonhos će nakon osnivanja biskupije biti pretvoren u katedralnu crkvu, što se može konstatovati po njenom proširenju i adaptaciji. U vihoru seoba IX vijeka srušen je taj trikonhos. Od tada se Bar seli na hridinu uvučenu uz korito potoka Bunar, gdje dobija srednjovjekovna obilježja.

PRVI TRAGOVI HRISTIJANIZACIJE DUKLJANA/CRNOGORACA:
Crnogorski narod je slovenski narod koji se u periodu od doseljenja Slovena iz Polablja na teritoriju nekadašnje Duklje razvio u jedinstven dukljansko-zetski etnikum do početka XI stoljeća. Svakako da je nastanak dukljansko-zetsko-crnogorskog narodnog bića pratio proces asimilacije, ali i prožimanja sa ilirskim plemenima u unutrašnjosti i romanskim gradskim elementima u primorskom pojasu. Pokrštavanje balkanskih Slovena, odnosno predaka današnjih Crnogoraca, predstavljao je dug proces koji nije išao tako glatko i brzo, kao na primjer kod drugih naroda. Prihvatanjem hrišćanstva naši se preci nijesu lako rastajali sa starom vjerom i običajima, a primanje Hristove riječi na grčkom ili latinskom jeziku bilo im je nerazumljivo, sa puno nepristupačnih bogoslovsko-filozofskih teorija, zbog čega su prvi misionari morali prilagođavati hrišćansku dogmu običajima i vjerovanjima južnoslovenskih plemena. I danas, u našem narodnom hrišćanstvu postoji dosta paganskih elemenata u crkvenim obrednim formama, poput slavljenja krsne slave, nalaganja badnjaka i slično. Preci današnjih Crnogoraca su se odmah susreli sa hrišćanstvom na području Crne Gore. “Dukljanski (crnogorski) Sloveni bili su u jednom stepenu hristijanizirani, i prije IX vijeka”, ali intenzivan proces hristijanizacije nastaje sredinom IX stoljeća. U ovom periodu Vizantija se nalazi u usponu, naročito za vrijeme cara Vasilija I (867 - 886), koji poziva u okrilje hrišćanstva sva južnoslovenska plemena koja su privremeno odstupila od svetog krštenja, tj. želio je da uspostavi i crkveni autoritet vlasti imperije na Balkanu. “Od kraja IX vijeka nastaje nova epoha u istoriji Južnih Slovena. Osim toga, od X vijeka je vidna promjena dotadašnjeg kulturnog uticaja. Do tada su, izuzevši tračke i makedonske Slovene, svi drugi bili u romanskoj sferi kulture, a odsad se, uticajem ne samo političkih nego i religiozno-civilizatorskih činilaca, obrću postepeno prema Carigradu i Vizantiji ne samo Srbi nego čak i jedan dio panonskih Slovena i dobar dio Hrvata. Čak su se biskupi Donje Dalmacije, zajedno sa splitskim metropolitom Đorđem II, privremeno odvojili od Rima i priklonili vizantijskoj ekumeni.
U popisu sufragana Dračke metropolije iz 887. u doba vizantijskog cara Lava Mudrog (886 - 912/ spominje se dukljanska biskupija, mada prema Popu Dukljaninu, Farlatiju i nekim drugim istoričarima, ona je tom periodu podignuta na rang nadbiskupije. Teško je reći da li je vizantijski car bio upoznat sa statusnim promjenama u crkvenoj organizaciji u Duklji. Indikativno je da on preskače postojanje dukljanske nadbiskupije, mada za takav njegov stav moguće su dvije pretpostavke. Prva i možda najvjerovatnija jeste da je taj popis dračkih sufragana sastavljen na temelju starih podataka, a opšte je poznato da su vizantijski istoričari skloni arhaizaciji. Druga pretpostavka polazi od toga, da se car nije htio osvrtati na hijarhijske promjene u crkvenoj organizaciji u Duklji, pošto je duhovnom pogledu bila okrenuta prema Zapadu.
Viševjekovna politička i vojna dominacija Vizantije na ovim prostorima uslovila je posredan uticaj carigradske crkve na Crnogorskom primorju, koji se ogleda u brojnosti crkava i manastira posvećenih oreolu maloazijskih svetaca.

Sveti Đorđe je smatran zaštitnikom Kotora sve do uvođenja kulta Sv. Tripuna početkom 9. vijeka

Sveti Đorđe je jedan od najpoštovanijih maloazijskih svetaca među slovenskim narodima. Njegov kult se veoma brzo raširio u Duklji, o čemu svjedoče brojni tragovi materijalne kulture. Tako pored crkve Sv. Đorđa u Podgorici, zatim prvobitne katedrale u Kotoru i katedrala u Baru od sredine XI stoljeća je bila posvećena sv. Đorđu, dok na pečatu kralja Đorđa Vojislavljevića nalazimo lik sv. Đorđa, što ukazuje na mogućnost da je ovaj svetac bio zaštitnik ove kraljevske familije. Kao što je rečeno, najstarija katedrala u Kotoru bila je podignuta u čast svetog Đorđa, koji je ujedno smatran i zaštitnikom grada, sve do uvođenja kulta maloazijskog mučenika sv. Tripuna. Početkom IX vijeka, tačnije 809. godine kotorski građanin Andreacije Saracenis zajedno sa ženom Marijom sagradio je omanju crkvu (zadužbinu) u kojoj su više od tri stoljeća počivale mošti sv. Tripuna. Zbog svojih iscjeljiteljskih moći kult sv. Tripuna se sve više širio, tako da prvobitno skromno crkveno zdanje nije više odgovaralo namjeni, odnosno kao svetilište, pa početkom XII stoljeća (1124 - 1166) započinje gradnja katedrale koja će biti posvećena ovom svecu. Od tada pa do danas, sv. Tripun ostaće zaštitnik biskupije i grada Kotora.
U dukljanskoj kraljevini bio je veoma izražen kult svetog Sergija/Srđa i Vakha, o čemu svjedoči brojnost crkava i manastira posvećenim ovim svecima (prema dosad objavljenim podacima nailazimo na 15 takvih objekata). Kolika je bila rasprostranjenost, ali i poštovanje ovog kulta, govori činjenica, da su Vojislavljevići sahranjeni u opatiji Srđa i Vakha u Prapratni (današnji Mrkojevići). Ovdje treba spomenuti benediktinsku opatiju na Bojani posvećenu ovim svecima, čije su impozantne zidine postojale do prije pedesetak godina. “Smatra se da je manastir sv. Srđa i Vakha bio najznačajnija karika u lancu izolovanijeh benediktinskih opatija raspoređenih od grada Drača i rijeke Mata u Albaniji do Kvarnera”. Postoji pretpostavka da je manastir na Bojani podigao car Justinijan, mada će on kroz vjekove izmijeniti svoj prvobitni izgled i doživjeti prepravke kako od dukljanskih vladara s jedne strane, a kasnije od Jelene Anžujske i kralja Milutina sa druge strane. Neposredno uz zidine manastira nalazilo se pristanište koje je predstavljalo važno trgovačko središte u srednjovjekovnoj Zeti. Manastir je imao karakter reprezentativnog crkvenog zdanja s obzirom da je mogao da primi 3000 osoba, zbog čega je smatran za najveći sakralni objekat u barskoj nadbiskupiji. Dolaskom otomanske imperije opatija sv. Srđa i Vakha biva uništena, dok su njene zidine definitivno nestale u valovima nabujale Bojane sredinom XX vijeka.
O kultu maloazijskih svetaca u Baru možemo saznati posredno, tj. preko Oksfordskog glagoljskog zbornika iz XV stoljeća, gdje je zapisana legenda o svetom Nikoli, odnosno Mikuli. Sveti Nikola je živio u IV vijeku i bio je biskup u maloazijskom gradu Miri. Mornari ga smatraju svojim zaštitnikom, pa je duž Mediterana nastalo mnoštvo legendi o njemu. Od mnogobrojnih legendi o sv. Nikoli, za nas je bitna verzija (legenda o blaženom Mikuli), jer sadrži pomen Duklje, crkve sv. Nikole/Mikule u Barskom polju i crkve sv. Teodora u Starom Baru. “Prema jednoj legendi, njemu je u barskoj crkvi svetog Teodora prišao slijepac koji je odmah progledao. Zatim je svetac učinio da se spasu pomorci koji su doživjeli brodolom pred barskom lukom”.
Kao datum eventualnog nastanka ove legende uzima se sredina X a najkasnije prve decenije XI stoljeća. Prema podacima koje nam saopštava barski nadbiskup Marko Jorga u svom izvještaju 1697. godine saznajemo da je crkva svetog Teodora uništena u požaru. Arheolozi su 60-tih godina prošlog vijeka otkrili temelje i djelove mozaika starije crkve ispod krunidbene katedrale Vojislavljevića u Starom Baru. Na osnovu arheološke identifikacije, dilema oko postojanja crkve svetog Teodora je razriješena. Crkva sv. Teodora je sve do XI vijeka bila stolna crkva barske biskupije, tako da je “protoosnova navedene legende morala nastati i ranije!”

Od mnogih zapadnjačkih kultova u Duklju je preneseno i svjetkovanje sv. Martina Turskog

R. Rotković “ukazuje na mogućnost da su kosti sv. Nikole prvo prenesene u Bar pa onda u Bari, jer relikvije sv. Nikole stižu u Bari 1087. godine, a papa Urban II osvještava oltar u crkvi Sv. Nikole 1089. godine. A to je kasno da bi se u legendi o sv. Nikoli, preuzetoj iz Barija, pominjala drevna crkva Sv. Teodora u Baru, koja je tada već bila uništena!” Ime Mikula je slovenski oblik grčke riječi Nikola. Danas blizu Bara postoji selo Mikulići sa seoskom crkvom posvećenom sv. Nikoli. Neprihvatanje grčkog oblika u izvorniku ove legende svjedoči o jakom slovenskom karakteru barske sredine. “Bez obzira na glagoljicu sačuvanog teksta u Oksfordu, logično je pretpostaviti, da je izvornik bio napisan na latinici, kao najraširenijem pismu najstarije crnogorske književnosti”.
Svetu Petku takođe ubrajamo u niz istočnjačkih svetitelja (Sv. Tripun, Sv. Đorđe, Sv. Srđ i Vakh). Poštovanje i praznovanje ove svetiteljke je vezano za nešto kasniji period u odnosu na gore pomenute maloazijske mučenike, mada njena prisutnost na Crnogorskom primorju je danas neosporna kako kod rimo-katolika tako i kod pravoslavnih. “O tome svjedoči veliki broj crkava obje konfesije posvećene sv. Petki od kojih neke potiču iz XII - XIV vijeka, neke su iz nešto kasnijeg perioda, dok je jedan broj njih podignut u novije vrijeme na mjestu starijih srednjovjekovnih porušenih i oštećenih crkava posvećenih istoj svetiteljki. Tako su crkve Sv. Petke postojale ili još uvijek postoje u Herceg Novom, Kostajnici - Đurići, na Luštici (selo Mrkovi), u Morinju, na Ledenicama, u Perastu, Kotoru, Stolivu, Kvaču, Bogdašićima, na području Grblja četiri crkve, zatim u Budvi, dok je na prostoru između Sutomora i Bara šest crkava posvećeno ovoj svjetiteljki. Dakle, čak 21 crkva na prostoru od 144 km”.
Od zapadnjačkih kultova u Duklji importovano je svjetkovanje sv. Martina Turskog. Taj kult su, vjerovatno, u XI vijeku iz Italije donijeli benediktinci. Potvrdu za to nalazimo u prijeromaničkim crkvama XI vijeka, posvećenim ovom svecu. Međutim, ovaj kult nije bio raširen u dukljanskim krajevima, tako da krajem XIV vijeka, više nema pomena o crkvama posvećenim ovom svecu.
Nešto kasnije, oreolu zapadnih svetaca koji su nekad poštovani na području Barske biskupije pripada i kult sv. Prospera. Od rukopoloženja prvog dukljansko-barskog nadbiskupa 1089. godine, zatim dolaska monaških redova, prije svega, franjevčkih i dominikanskih misionara, brojni pisani izvori u samostanskim skriptorijima bili su pod direktnim uticajem Rima. U Baru se kult sv. Prospera najvjerovatnije pojavljuje negdje sredinom XIV stoljeća, kada nastaje hagiografski spis o ovom svecu napisan od strane nekog anonimnog barskog klerika.
Svetačke kultove u istočnjačkoj i zapadnjačkoj promociji u Duklji donijeli su benediktinci u čijim rukama se nalazio monopol vjerskog uticaja na stanovništvo čitavog istočnog jadranskog primorja, kao i neposrednog zaleđa.
Pojava i širenje hrišćanstva izvan urbanih zona provincije Prevalis povezano je dolaskom misionarskog reda svetog Benedikta na ove prostore. “Blagodareći svojoj širokoj vezi morem sa zapadom, staro slavensko stanovništvo današnje Crne Gore bilo je u povoljnoj mogućnosti da prenese u svoju sredinu nasade zapadne kulture i da se podvrgne njenom uticaju. To je bio put, kojim je ovamo došlo hrišćanstvo, a zatim put kojim je vjekovima dopirao zapadnjački kulturni uticaj, čiji se tragovi i danas uveliko opažaju”.
Prevođene u hrišćanstvo brojnih varvarskih plemena i naroda nije bilo moguće bez misionara (propovjednika) koji su morali da objasne hrišćansku dogmu, tj. životni ideal, pojam Boga, odnosno suštinu vjere. U tu svrhu je početkom VIII stoljeća nastao priručnik za rad među slovenskim narodima. Benediktinski red je imao presudnu ulogu u procesu hristijanizacije dukljanskih Slovena, čije središte je bilo na Monte Cassinu. Direktan uticaj na sakralne objekte u Duklji, u pogledu arhitektonskih rješenja imao je manastir Monte Gargano (Pulja sa one strane Jadrana. Manastir na brdu Gargano kao “Sanctus Nicolaus de Bario” bila su znamenita mjesta hodočašća stanovnika Duklje i južne Dalmacije.

Može se smatrati izvjesnim da su u Duklji pri benediktinskim samostanima postojale škole

Velika je zasluga monaškog katoličkog reda u izgradnji evropske civilizacije s obzirom da su njihovi samostani bili centri ne samo hrišćanstva, već i pismenosti, nauke i umjetnosti. Njihovo osnovno geslo ora et labora (moli se i radi) sastojalo se u čuvanju i prepisivanju grčkih i rimskih klasika, kao i učenju jezika i običaja varvarskih naroda. Zbog navedenih aktivnosti benediktinski red je magistralno uticao na proces internacionalizacije kulture i umjetnosti u basenu Sredozemnog mora. Takođe, nesumnjiv je njihov doprinos razvoju medicinske nauke, jer u manastirskim vrtovima koji su morali obavezno postojati prema pravilima ovog reda, je uzgajan veliki broj raznih biljaka od kojih su monasi spravljali lijekove bolesnicima. Iz nekadašnjih hospicijuma nastale su apoteke, a od svratišta za gubavce savremene bolnice. “Benediktinci su se redovno bavili poukom mladeži. To je spadalo u njihove dužnosti i odgovaralo duhu reda”. Možemo smatrati izvjesnim, da su u Duklji pri kompleksima benediktinskih samostana (naročito onih unutar gradskih jezgara) postojale škole u kojima su djeca lokalnih plemića, trgovaca i drugih uticajnih građana sticala prva znanja. Razni srednjovjekovni dokumenti spominju oko 20 benediktinskih samostana na području Boke i u samom Kotoru, a na prostoru od Budve do Bojane nalazilo se 11 opatija ovog reda. Samostani na području Zete i Sjeverne Albanije “su prodirali dublje u unutrašnjost kopna negoli dalmatinski, bili su više izolirani, relativno bogatiji i dobro organizirani, ali ih je zatekla najkruća sudbina”. Oni su obično bili smješteni na nekom brežuljku izvan grada, zbog čega su mnogi od njih stradali tokom vjekova, naročito u unutrašnjosti Crne Gore. Pisani izvori zbog nedostatka studioznih arhivskih istraživanja jedva da ih spominju, ali nailazimo na brojne materijalne ostatke ovih benediktinskih opatija, na čijim temeljima će nastati nove pravoslavne i katoličke crkve. Na ostrvu Beška na Skadarskom jezeru postoji crkva Svetog Đorđa, koja je prema mišljenju P. Mijovića podignuta na temeljima starije crkve iz XI stoljeća. U toj crkvi boravila je Jakvinta Bodinova udovica. B. Gušić u svojoj istorijsko-geografskoj studiji ("Naše Primorje", Pomorski zbornik I, Zagreb. 1962) kaže: da se po okolici stare Duklje i na obalama Skadarskog jezera nalaze razvaline, odnosno veće ili manje sačuvani ostaci manastira i crkava iz ranog srednjeg vijeka. Najteži udarac ovom monaškom redu, koji će dovesti do njegovog konačnog nestanka na ovim prostorima jeste širenje Otomanske imperije. Međutim, latentnom propadanju reda uslovili su i neki drugi činioci. Usljed pojave novih redova dominikanaca i franjevaca na Crnogorskom primorju sredinom XIII stoljeća, sužava se djelovanje benediktinaca unutar gradskih sredina. Jedan od najstarijih sačuvanih sakralnih objekata na prostoru Crne Gore jeste benediktinska crkva Santa Maria in Punta u Budvi, podignuta 840. godine, kako stoji u ktitorskom zapisu. Na tlu Duklje u periodu od IX do sredine XII stoljeća osnovane su brojne opatije, među kojima se izdvajaju: Sv. Spas kod Starog Bara, Sv. Marija (ranije Sv. Mihailo), kod Sutomora Ratac, Sv. Srđ i Vakh na Bojani, Sv. Nikola na Bojani, Sv. Mihailo na Prevlaci kod Tivta, Sv. Đorđe pred Perastom, Sv. Petar u Bijeloj, Sv. Petar u Kotoru, itd. Duž Crnogorskog primorja u IX i X stoljeću uočava se proces, da se unutar gradskih jezgara osnivaju katedralne crkve na temeljima ranohrišćanskih bazilika. Katedrala u srednjem vijeku nije bila samo najvažnija sakralna građevina jednog grada, nego je predstavljala simbol kulturne i ekonomske moći te sredine. OSNIVANJE DUKLJANSKE NADBISKUPIJE: Dukljanska je nadbiskupija prema IX glavi Sclavorum Regnuma utemeljena u IX stoljeću i to u doba djelovanja Svete braće Ćirila i Metodija. Prema Dukljaninovom kazivanju, do statusne promjene dukljanske crkve došlo je na saboru u Dalmi (Duvanjski sabor).

Dukljanska nadbiskupija je pored ostalog obuhvatala i crkve u Srbiji, Bosni i Zahumlju

Istoričari koji podupiru Dukljaninove vijesti o Duvanjskom saboru smatraju da je održan 886. godine. Ovaj sabor obilježila su dva važna momenta koji su najdirektnije uticali na povijest, odnosno dalji razvoj dukljanske crkve - uzdizanje dukljanske biskupije na rang nadbiskupije i zvanično prihvatanje hrišćanstva kao državne religije od strane slovenskih vladara, što je svakako pozitivno uticalo na proces hristijanizacije. Na pomenutom saboru izvršena je administrativna reorganizacija zemlje, na taj način, što je slovenski kralj Svetopelek podijelio nekadašnju rimsku provinciju Dalmaciju na Gornju (od Dalme do Vinodola) i Donju (od Dalme do Drača), nazivajući ih navodno Bijelom i Crvenom Hrvatskom (Croatia Alba et Croatia Rubea). Da takva administrativna podjela možda nije bila obična fikcija, već da je u određenom istorijskom trenutku predstavljala faktičko stanje ukazuju i neki drugi srednjovjekovni izvori. Tako arhiđakon Toma (Historia Salonitana), kada govori o nekim dešavanjima iz XI stoljeća, razlikuje Gornju i Donju Dalmaciju. Može se zaključiti da je sabor imao svjetovno-crkveni karakter, s obzirom da su mu prisustvovali i papini i kraljevski poslanici. Trajao je 12 dana, od kojih se prvih osam dana raspravljalo o zakonu božjem, svetom pismu, kao i crkvenoj organizaciji. Ostala četiri dana pretresalo se o kraljevskoj vlasti, o banovima, županima i satnicama. “Po završenom saboru dvanaestog dana bude okrunjen kralj rukom vikara Honorija i kardinala i biskupa, a okrunjen bi na način rimskih kraljeva”. Dukljanin nam pripovijeda, da je slovenski kralj Svetopelek sahranjen u crkvi Sv. Marije u Duklji. Treba znati da u “Ljetopisu” Dukljanin titulu rex-a (kralja) daje svim Svevladovićima od osnivača ove sloveno-gotske dinastije Senubalda (Svevlada) naovamo. I tek su novija naučna istraživanja ukazala na činjenicu da je Dukljanin pod terminom rex podrazumijevao titulu vladara (regesa), a ne kraljevski naslov. Konstatovano je da su i drugi latinski hroničari počev od Jordanesa, davali titulu rex slovenskim kraljevima. Oko pitanja legendarne dinastije Svevladovića još u istorijskoj nauci nije dat konačni sud. Na ovom saboru se Dukljanska biskupija uzdigla na rang nadbiskupije, sa svojim područnim biskupijama; Bar, Budva, Kotor, Ulcinj, Svač, Skadar, Drivast, Pilot kao i crkvama u Srbiji, Bosni i Zahumlju. Međutim, u opštoj crkvenoj povijesti nema pomena o Duvanjskom saboru, već ga jedino spominje naš najznačajniji srednjovjekovni pisac pop Dukljanin. Ipak, postojanje ovog sabora treba uzeti sa izvjesnom rezervom, prije svega što original djela Grgura Barskog nije sačuvan, pa je danas kao i prije podložan prekrajanju i falsifikovanju. Da bi se dokazalo da je zaista Dukljanska nadbiskupija postojala treba se poslužiti analogijom. Barska nadbiskupija osnovana je 1089. godine i u osnivačkoj buli dobija sva prava (iure antiquo) koja su nekada pripadala Dukljanskoj nadbiskupiji, kao što se vidi iz bule pape Klimenta III, i od tada barska nadbiskupija počinje da crpi svoj istorijski kontinuitet od davne 451. godine, kada se spominje prvi dukljanski episkop. Zato se na početku predgovora, autor Ljetopisa bez razloga ne predstavlja kao crkveno lice “svete nadbiskupske stolice Dukljanske crkve”. O unutrašnjim prilikama u Dukljanskoj metropoliji se malo zna. Prihvatanje zapadne varijante hrišćanstva od strane dukljanskih Slovena moralo se odraziti na crkveni život, posebno na bogosluženje, ali i uopšte na kulturne prilike. Slovenski karakter na prostoru Duklje naročito je izražen na ruralnim područjima, ali i urbanim jezgrima gdje Sloveni na osnovu svoje brojnosti igraju sve zapaženiju ulogu, ali opet ne nikada da bi ugrozili romanski vladajući sloj. Zbog brojnosti slovenskog etnosa duž cijelog Jadrana znatan broj sveštenika je bio slovenskog porijekla, među kojima je bilo visokih crkvenih dostojanstvenika. Ovim se pred rimskom kurijom otvorilo pitanje bogosluženja, s obzirom da je crkva do tada samo smatrala grčki i latinski za sakralne jezike. “Slavenski jezik je postojao jedan od sakralnih jezika tek od vremena djelovanja Ćirila i Metodija.

Rim u primorskim latinskim biskupijama, niže Neretve, nije progonio liturgiju na slovenskom

U primorskim krajevima Crne Gore nominacija slavenski jezik je postojala i u svjetovnoj upotrebi, sve do XIX stoljeća”. Sve do pojave slovenskih apostola Ćirila i Metodija, slovenski narodi su hrišćanstvo doživljavali “formalno bez nutarnjeg osvjedočenja i iskrenog prijanjanja”, odnosno kao neki vid podaništva u odnosu na Carigrad i Rim kao političke centre. Pojava Ćirila i Metodija, kao i drugih slovenskih misionara bila je od presudnog značaja po opstanak Slovena, pa samim tim i dukljanskih Slovena na ovim prostorima. Ovaj period je bio prekretnica za južnoslovenske narode s obzirom da su pojedini varvarski narodi koji su došli na evropsko tlo, poput Avara i Huna, i pored vojne nadmoći, nestali kada su došli u dodir sa grčkom ili rimskom kulturom. Djelatnošću prvih slovenskih apostola stvoren je slovenski književni jezik na koji je prevedena crkvena služba i liturgijske knjige. Na taj način je slovenskim narodima bilo omogućeno očuvanje narodne svijesti, odnosno stvaranje prvih država, kao i izgradnja zasebne književnosti i umjetnosti. Upravo je u državi dukljanskih Slovena, tj. pri Dukljanskoj nadbiskupiji nastao najznačajniji srednjovjekovni južnoslovenski pisani istorijski spomenik - Ljetopis popa Dukljanina.
Međutim, ni u Rimu, ni u Carigradu nijesu blagonaklono gledali na proces kulturne emancipacije južnoslovenskih naroda. Tako papa Ivan X 925. godine u pismu kori dalmatinsko svještenstvo i slovenske vladare, hrvatskog kralja Tomislava i zahumskog kneza Mihaila Viševića, zbog upotrebe slovenskog jezika u Liturgiji. Stariji istoričari smatraju da postoje indicije da je dukljanska svjetovna i crkvena vlastela učestvovala na Splitskom saboru 925. godine, mada problem slovenskog bogosluženja pri katoličkoj crkvi u Duklji nije bio toliko označen od strane Rima. Razlog za ovakvo držanje treba tražiti u pragmatizmu Svete Stolice, jer započinjanje procesa odstranjivanja slovenske liturgije u Duklji, u tom trenutku, onako kako je to urađeno u Hrvatskoj, proizvelo bi političku štetu, s obzirom da su urbani centri na Crnogorskom primorju bili pod vizantijskom vlašću, pa bi dalja konfrontacija oko upotrebe sakralnog jezika u crkvi dovela dukljanski kler i svjetovnu vlast u okrilje vizantijskog cara, čime bi značajno bio oslabljen uticaj rimske crkve na ovom dijelu Jadrana. Zato Sveta Stolica zauzima fleksibilan stav po ovom pitanju, tako da “u primorskim latinskim biskupijama ispod Neretve nema traga progonu slovenske liturgije”.
Odluke Splitskog sabora nanijele su težak udarac slovenskom bogoslužju, pobjedom popova latinaša nad glagoljašima. Kanonom X je propisano “da nijedan biskup naše oblasti ne smije da rukopoloži ni u kakav duhovni čin nikoga ko govori slovenski jezik, no da taj služi Bogu (samo) kao klerik ili monah. I da mu se ne dozvoli da u svojoj crkvi drži misu. Samo ako je nužda od svještenika, da mu se, tek po dozvoli pape, dopusti da vrši službu božju”. Moćno sredstvo za suzbijanje narodne (slovenske) liturgije, tj. svještenstva bili su duhovni sudovi (reformama pape Grgura VII morali su bili ustanovljeni u svim katoličkim zemljama), koji su autonomno djelovali u svakoj državi. Ustanovljenjem ovih sudova popovi glagoljaši bili su lišeni zaštite svjetovne vlasti (slovenskih kneževa), jer su crkveni sudovi nalazili pod kontrolom latinskog klera. Međutim, zbog niza objektivnih okolnosti, na području Duklje nije bilo moguće implementirati odluke, tj. kanone kojima bi se otvoreno proganjalo slovensko bogoslužje, pa je ova pojava unutar Dukljansko-barske nadbiskupije imala marginalni karakter. Iako su od strane latinskih teologa gledali sa nepovjerenjem, popovi glagoljaši su bili od velikog značaja za opstanak katoličke crkve u Crnoj Gori (naročito u unutrašnjosti), počev od XIII vijeka, s obzirom da im je bio zadatak da potiskuju uticaj drugih religija i jeresi.

Literatura na glagoljici dolazila je u Duklju iz Ohrida, djela religiozne dogmatike iz Rima

U dukljansko-barskoj metropoliji tokom srednjeg vijeka vladala je diglosija: latinski jezik je bio glavni liturgijski i službeni jezik, a mjesni jezik dukljanskih Slovena pomoćni. Na osnovu bule Klimenta III iz 1089. godine upućenom dukljansko-barskom mitropolitu zapažamo da se pod njegovom jurisdikcijom nalaze slovenske crkve i manastiri katoličkog zakona, poput crkve svete Marije u Krajini. Još početkom X stoljeća u basenu Skadarskog jezera postojale su slovenske crkve u kojima se obavljala književna i prepisivačka djelatnost pod uticajem Ohrida i Rima. Slovenska literatura u Duklju dolazila je iz Ohrida (rasadnika glagoljice), i prvenstveno se odnosila na biblijske tekstove (jevanđelje, Očenaš i sl.), dok su djela religiozne dogmatike dolazila iz Rima. Uostalom, pop Dukljanin, odnosno nadbiskup Grgur kaže, da je “Kraljevstvo Slovena” preveo sa slovenskog na latinski jezik, a iz njegovog spisa se vidi da je (Dukljanin) bio upućen u život i djelo slovenskih prosvetitelja sv. Ćirila i Metodija. Da je staroslovenski jezik tokom srednjeg vijeka smatran za sakralni jezik pri katoličkoj crkvi u Duklji, odnosno Zeti govori podatak, da je papa Inoćentije IV 1248. godine dao saglasnost barskoj arhiepiskopiji da se latinska služba prevede na staroslovenski jezik. Rimska kurija je još nekoliko puta potvrdila odredbu o primjeni staroslovenskog jezika u dukljansko-barskoj nadbiskupiji. Inače, proces slaviziranja Bara kao i drugih urbanih centara na Crnogorskom primorju naročito je ojačan poslije pobjede kneza Vojislava 1042. godine nad Vizantincima, odnosno stvaranjem nezavisne države Duklje, što je uticalo da slovenski etnos značajno participira u radu srednjovjekovnih crkvenih i državnih institucija. Razlikovanje manastira i crkava Latina i Slovena u Duklji/Zeti, kao što je već rečeno, vršilo se prema upotrebi liturgijskog jezika pri božjoj službi, mada je ono u svojoj osnovi sadržalo etničku diferencijaciju.
O hristijanizaciji dijela Dukljana možemo govoriti kao dovršenom procesu u X stoljeću na osnovu jednog materijalnog nalaza, tj. pečata arhonta Petra, arhontije Duklje, za kojeg Dukljanin kaže u svom spisu da je otac blaženog kneza Vladimira Dukljanskog. Sa pojavom naziva arhont za određenu oblast, “nedvosmisleno se potvrđuje da je prevaziđeno rodovsko-plemensko uređenje i da su postavljeni čvrsti temelji stvaranju države”. “Do sredine X vijeka dukljanska kneževina je bila formirana i jasno razgraničena od susjednih slovenskih kneževina i vizantijskog područja”. Pretpostavka Sime Ćirkovića nalazi svoje utemeljenje u drugom djelu vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita, u spisu O ceremonijama (De ceremoniis), koji je nastao poslije 952. godine, postoji podatak da je u to vrijeme Duklja bila samostalna arhontija.
Na olovnom pečatu utisnut je natpis na grčkom jeziku, koji glasi: “PETAR ARHONT DUKLJE AMEN”. Tekst je pisan grčkom ćirilicom koji sadrži dva latinična slova. Sa druge strane je otisnut lik Bogorodice sa djetetom. Danas, u istorijskoj nauci postoji stav, da je arhont Petar /Petrislav/ podigao crkvu Sv. Marije u Krajini sredinom X stoljeća kao porodičnu zadužbinu. Na osnovu nađenog pečata i kazivanja popa Dukljanina se sa velikom sigurnošću može tvrditi da je arhont Petar ktitor te crkve, s obzirom da se na njegovom pečatu nalazi lik Bogorodice s djetetom, što bez sumnje upućuje na Petrovu pobožnost prema Bogorodici. Pretpostavlja se da je dukljanska mitropolija egzistirala nešto više od jednog stoljeća, dok su Koleti i Farlati mišljenja, da je njeno postojanje iznosilo pola vijeka, navodeći četiri lica sa titulom nadbiskupa. Autori Iliricum sacrum - a smatraju da je posljednji dukljanski nadbiskup Ivan živio početkom X vijeka, nasuprot shvatanjima savremenih istoričara koji se slažu da je dukljanski nadbiskup Ivan živio krajem X stojeća.

Dukljanski nadbiskup Ivan je vjerovatno prvi poznati kompozitor na istočnoj obali Jadrana

DUKLJANSKI NADBISKUP IVAN:
Društveno-politički život krajem X i početkom XI stoljeća karakteriše period dominacije bugarskih i makedonskih careva. Tako je prilikom vizantijsko-makedonskog rata (991-995) stradala i Duklja. Samuilo je sebi potčinio sve gradove u Duklji, kako u primorju, tako i u unutrašnjosti. Kada su Makedonci pod vođstvom cara Samuila napali Duklju 995. godine, dukljanski nadbiskup Ivan je morao pobjeći u Dubrovnik, “preobučen u pučke haljine da na sebe ne bi skretao pažnju, ali bi prepoznat i zamoljen od građana Dubrovnika da po smrti njihovog biskupa uzme na upravu Dubrovačku crkvu”. “Da bi mogao da vodi život dostojan svog položaja, bio je smješten, kako bilježi Đakomo Lukari, u najljepšem dijelu grada, pored Dvora Svetih Apostola, gdje se nalazila katedrala”. Dolaskom nadbiskupa u Dubrovnik, dubrovački analisti računaju osnivanje Dubrovačke nadbiskupije, a to je prema njihovom pričanju potvrdio sam papa Benedikt VII, na zahtijev Dubrovačkog Senata. Nadbiskup Ivan je više od tri decenije upravljao Dubrovačkom crkvom, a sahranjen je u svojoj zadužbini-crkvi Svetog Stefana. Valja pretpostaviti da je nadbiskup Ivan spojio prava Dukljanske i Dubrovačke crkve, što se inače dešavalo u crkvenoj organizaciji u srednjem vijeku, kada su visoki crkveni dostojanstvenici prelazili iz jedne u drugu sredinu. Međutim, zbog nedovoljno jasnog odnosa koji je postojao između ove dvije nadbiskupije, kasnije će doći do velikih nesporazuma, pa čak i sukoba ovih crkava. Ima razmišljanja da je Dubrovačka nadbiskupija osnovana i prije 995. godine, mada postoji i stav koji pokazuje da je Dubrovnik postao crkvena metropola zahvaljujući prvom dukljanskom kralju Mihailu Vojislavljeviću. Tačan datum osnivanja Dubrovačke nadbiskupije još za nauku ostaje otvoreno pitanje. Ono po čemu je dukljanski nadbiskup Ivan značajan jeste da je prvi kompozitor u Duklji, a najvjerovatnije i na istočnoj obali Jadrana. On je napisao Pasiju svetih mučenika, braće Lovrijenca, Petra i Andrije (bokeljskih mučenika). Njegovo djelo možemo posmatrati kao najstariji sačuvani relikt sakralne provenijencije muzičke kulture crnogorskog prostora. Nastanak liturgijsko-muzičkih tekstova u Duklji neodvojivo je povezano sa djelovanjem pripadnika (redovnika) beneventanskog kulturno-muzičkog kruga koji su snažno uticali na eklezijstičke centre u Duklji. Treba pretpostaviti da ovo nije jedino djelo dukljanskog nadbiskupa, već je mogao biti podstaknut tragičnom smrću dukljanskog kneza i sveca Vladimira. “Njegovi kontakti sa Dukljanskom crkvom najvjerovatnije nijesu prestali ni kasnije, jer postoje indicije da je Jovan, po povratku kneza Vladimira iz zatočeništva i sređivanja prilika u Duklji, ostao na čelu obije crkve, i Dubrovačke i Dukljanske.” Ovi podaci o životu dukljanskog nadbiskupa govore o predvojislavljevićkoj i vojislavljevićkoj Duklji, kada je u dukljanskim gradovima i katedralama nastajala srednjovjekovna duhovna muzika. Dokaz su činjenice da su u doba ranog srednjeg vijeka izvori za muziku Duklje bili u korak sa evropskim promjenama i napretkom muzike, pri čemu su djela nastala na dukljanskom tlu u nekim aspektima čuvala tradiciju i karakteristike muziciranja svojih lokalnih obreda. O književnosti, slikarstvu i arhitekturi imamo samo posredne materijalne nalaze, jer za nestanak najstarijeg sloja crnogorske kulturne baštine je zaslužna dinastija Nemanjića, mada i kasnija razaranja.

BLAŽENI KNEZ VLADIMIR:
U vrijeme Samuilovog napada, Dukljom je vladao knez Vladimir. O pohodu cara Samuila na Duklju imamo podatke, kako kod vizantijskih istoričara (Jovan Skilica), tako i kod Popa Dukljanina. Oba istorijska izvora prikazuju kneza Vladimira kao časnog i hrabrog državnika. Međutim, podaci koje nam daje Dukljanin imaju osobitu važnost s obzirom da “nijednoj osobi u svom Ljetopisu nije Dukljanin posvetio toliko pažnje i prostora kao Vladimiru, a oko njegove glave ispleo je čudesnu svetačku legendu, koja je sigurno u narodu i prije postojala, pa ju je on samo zabilježio kako ju je znao i čuo od drugih.

Vladimirov život predstavlja značajno istorijsko uporište crnogorskog državnog i duhovnog identiteta

Zbog svoje državničke hrabrosti i istinskog mučeništva za svoj narod, život kneza Vladimira i danas predstavlja značajnu istorijsku smjernicu u razvoju crnogorskog državnog i duhovnog identiteta. Dukljanski knez Vladimir je rođen 970. godine. Vrlo mlad dolazi na čelo kneževine u doba kada se Vizantija nalazi u unutrašnjim i spoljašnjim teškoćama, dok u isto vrijeme na Balkanu dolazi do stvaranja moćnog makedonskog carstva. Osnovni cilj Samuilovog prodora ka zapadu bilo je pokoravanje Dalmacije, pa samim tim i Duklje. Pred Samuilovim nadiranjem 995. godine, kao što je već rečeno, dukljanski nadbiskup Ivan se morao spasiti bijegom u Dubrovnik, dok se knez Vladimir morao povući iz svoje prijestonice u Krajini na brdo Oblik (kod mjesta Vladimir, na čijem se vrhu nalaze ostaci utvrđenja), gdje je pružao otpor makedonskoj vojsci. Međutim, da njegov narod ne bi stradao, on se samovoljno predao Samuilu. Bio je zatvoren i utamničen u Prespi. Prema Dukljaninovom pričanju Samuilova kćer Kosara posjećujući zatvor se zaljubila u Vladimira. Samuilo je dozvolio brak između njih dvoje i vratio svome zetu ponovo na upravu Duklju, s tim što je Vladimir morao priznati vrhovnu vlast makedonskog cara.
Poslije vojnog poraza od Vizantije 1014. godine, umro je makedonski car Samuilo. Njegovom smrću dolazi do obrta, odnosno naglog propadanja makedonskog carstva, što je omogućilo knezu Vladimiru da vodi posve samostalnu politiku, čime je stekao faktički nezavisan položaj u odnosu na Makedoniju. Na makedonski prijesto nakon unutardinastičkih borbi dolazi Jovan Vladislav u čiju nemilost pada knez Vladimir, koji biva ubijen na prevaru. Po pogubljenju, Vladimirovo tijelo je kratkotrajno počivalo u Prespi, da bi ga Kosara ubrzo prenijela u crkvu Sv. Marije u Krajini, gdje mu se ujedno nalazio i dvor (curia). Nadbiskup Grgur je u svom djelu zapisao da u crkvi Svete Marije u Krajini (Prečista Krajinska) postoji knjiga dobrih djela i čudesa Vladimirovih, prikazanih po hronološkom redu. Po pričanju Dukljanina, knez Vladimir je pokazao svetačke moći još za života - za njegovu molbu Bog je uništio zmije od kojih mu je vojska stradala, a njegov svetački oreol je naročito bio izražen neposredno poslije njegove smrti: “Da bi Gospod objavio zasluge blaženog mučenika Vladimira, mnogi su ljudi mučeni raznim bolestima, ozdravili, kad su ušli u crkvu i molili se kod njegovog groba”. “Knez Vladimir je u Dukljaninovom djelu više puta nazvan beatus/blaženi, što je prvi stupanj svetosti i tri puta sanctus (sveti). Međutim, ne postoji sačuvan dokument o činu beatifikacije koja je bila u srednjem vijeku u nadležnosti biskupa, kao ni o njegovoj kanonizaciji.” Zbog uništenja, odnosno nestanka srednjovjekovnog arhiva Barske nadbiskupije, nije moguće utvrditi relevantne činjenice o kanonizaciji Sv. Vladimira Dukljanskog, ali pisac “Ljetopisa”, kada daje podatke o svjetovnom i duhovnom životu našeg sveca uporište nalazi u arhivskoj dokumentaciji manastira u Krajini. Na ovu se pretpostavku o autentičnosti izvora, ali i starosti samog djela popa Dukljanina, može nadovezati opservacija N. Banaševića, Ljetopis popa Dukljanina i narodna predanja, Beograd 1971./. Banašević primjećuje da se kod Dukljanina knez Vladimir pričešćuje hljebom i vinom. Takav način pričešćivanja je u katoličkoj crkvi trajao do XII vijeka, a od tada se vrši samo hljebom. “Vladimirovo tijelo je prenijeto u Duklju uz najsvečanije počasti koje crkva priređuje pjevanjem himni i pohvala (cum hymnis et laudibus). Šta su himne i pohvale svjetitelju ako ne podrazumijevaju beatizaciju po rimokatoličkom ritualu? Te himne i pohvale su osnova za Vita Sancti Vladimiri, koje je unijeto u Sclavorum Regnum. Takvom činu morao je lično prisustvovati biskup barske dijaceze.”
Dvije godine poslije Vladimirovog smaknuća (1018) umrla je njegova žena Kosara, koja je takođe sahranjena u crkvi Sv. Marije u Krajini. “Po nekim izvorima, ona je osnovala pri Krajinskom manastiru ženski samostan Collegium sacrum Virginium”, za kojeg B. Gušić u svojoj historijsko-geografskoj studiji smatra da je pripadao benediktinskom redu.

Nemanjići su svim silama pokušavali da promijene vjersku i kulturnu orijentaciju u državi Zeti

I Dragoje Živković pretpostavlja da je manastir Sv. Bogorodice postojao u drugoj polovini XI vijeka, navodeći da je u njegovoj skriptoriji anonimni benediktinac - Sloven iz Krajine napisao tekst “Život svetog Vladimira dukljanskog”. Da li su monasi reda Sv. Benedikta živjeli u Prečistoj Krajinskoj danas je teško odgovoriti, jer nedostaju pisani izvori. Međutim, jedno je sigurno, da je prvobitno sakralno zdanje doživjelo više prepravki i dograđivanja do XV stoljeća, na što ukazuju posljednja arheološka istraživanja, koja je izvršio profesor Pavle Mijović. Nažalost, blaženi knez Vladimir nije imao sreću da mirno počiva na zemlji dukljanskoj, već su njegove mošti nekoliko puta mijenjale mjesto vječnog počinka. Prema K. Jiričeku i M. Šuflaju, oko 1215. godine, Epirci su prilikom zauzimanja Skadra opljačkali i Bogorodičnu crkvu u Krajini i odnijeli mošti Svetog Vladimira u Drač, gdje je do 1381. godine smatran patronom - zaštitnikom ovog grada. Znači, još tada su Vladimira smatrali svetim, jer se, u srednjem vijeku, kao najveći ratni plijen, smatrala zaplijena svetiteljskih moštiju. Prenos Vladimirovih moštiju van matične domovine odgovarao je Nemanjićima, koji su svim silama pokušavali da promijene vjersku i kulturnu orijentaciju u Duklji, odnosno Zeti. “Da je prenos Vladimirovih ostataka u Albaniji morao dobro doći samim Nemanjićima, i da se time može objasniti zašto oni nisu pokušali, a bilo je za to prilika, da ga vrate na staro mesto u Zeti.” Zato se s pravom nameće zaključak da su Nemanjići imali negativan politički odnos prema kultu Sv. Vladimira dukljanskog, jer je njegov oreol bio direktno suprotstavljen intenciji pomenute dinastije. Ime “Jovana Vladimira se prvi put pojavljuje u natpisima iznad vrata crkve koju je obnovio 1381. godine Karlo Topija”. Do spajanja imena dva sveca - Jovana (Ivana) i Vladimira došlo je, kako se vidi iz natpisa, kada je albanski velikaš K. Topija obnovio porušeni pravoslavni manastir svetog Jovana /Šin-Đon i u njega smjestio mošti svetog Vladimira. Malo je poznata činjenica da su u manastiru, gdje i danas počiva sveti Vladimir, ktitorski zapisi na tri jezika - slovenskom, grčkom i latinskom. Međutim, pojedini istoričari smatraju da je postojala još jedna okolnost koja je uticala na spajanje imena svetaca. Na dodavanje prefiksa imenu Sv. Vladimira uticala je mitologija, na taj način, što je u narodnoj svijesti došlo do upoređivanja mučeničke smrti Sv. Vladimira i Sv. Ivana/ Jovana Krstitelja.
Prenos moštiju, prvo u Drač, a zatim u Elbasan je vjerovatno uslovio pojavu grčke legende o našem svecu, koja je prvi put publikovana od strane dračkog arhiepiskopa Kozme 1690. godine. Zbog nepoznavanja određenih istorijskih činjenica vezanih prije svega, za prenos njegovih moštiju, već od XVII stoljeća počinje političko-crkveno falsifikovanje Vladimirovog žitija, koje traje do današnjeg dana, gdje neki autori smatraju čak bugarskim svetiteljem. Poslije skoro jednog milenijuma od smrti kneza Vladimira, katolička crkva ga i dalje smatra blaženim, a nedavno obnovljenja Crnogorska pravoslavna crkva smatra ga prvim crnogorskim svecem. Vjekovima je sveti Vladimir svetac svih Crnogoraca, bez obzira na vjeru (bili oni katolici, pravoslavni ili muslimani), jer je umro prije raskola u jedinstvenoj hrišćanskoj crkvi, davne 1054. godine. Srpska pravoslavna crkva proglasila ga je za “prvog sprskog sveca” tek sredinom XIX stoljeća (Srbljak 1861. godine). Pod imenom sv. Jovan Vladimir ne poznaju ga ni pop Dukljanin ni vizantijski izvori toga doba. Danas, znamo da ni stariji srpski rodoslovi uopšte ne poznaju ličnosti Vladimira i Kosare, kao ni čitavu dinastiju Vojislavljevića. U “Ljetopisu popa Dukljanina”, našem najznačajnijem srednjovjekovnom djelu, ime dukljanskog kneza, kao ličnosti s kraja X i početka XI vijeka je VLADIMIR. Popularnost kulta Blaženog kneza Vladimira, bila je naročito izražena u okvirima srednjovjekovne Zete, da bi se koji vijek kasnije poštovanje ovog kulta prenijelo na okolne zemlje (Albaniju i Makedoniju).

I danas nakon hiljadu godina na Trojčin dan iznosi se na vrh Rumije najstarija crnogorska relikvija

Preko djela popa Dukljanina priča o Vladimiru i Kosari postala je rado čitana u širim kulturnim krugovima Dalmacije i Dubrovnika. Tako je najčitaniji dalmatinski književnik Andrija Kačić-Miošić sredinom XVIII stoljeća napisao hroniku u stihovima pod nazivom “Razgovor ugodni naroda slovenskog”, gdje je unio pjesmu o “kralju” Vladimiru. I danas nakon hiljadu godina na najjužnijoj crnogorskoj planini Rumiji na Duhove ili Trojčin dan odvija se procesija, gdje lokalno stanovništvo po utvrđenom ritualu iznosi na najveći vrh Rumije najstariju crnogorsku relikviju - krst sv. Vladimira.

BORBA DUKLJANA ZA NEZAVISNOST DRŽAVE I CRKVE:
Nakon smrti blaženog kneza Vladimira i prebjega dukljanskog nadbiskupa Ivana u Dubrovnik, Duklja će se u državno-administrativnom pogledu vratiti pod vlast Vizantije, dok će dukljanska nadbiskupija nestati, jer njene područne biskupije (sufragani) biće pripojene Splitskoj mitropoliji, pošto je ona sama svedena na prostu biskupiju. Međutim, nestanak državno-eklezijastičke formacije i pretvaranje Duklje u provinciju biće kratkog vijeka, jer temelji postavljeni za vladavine kneza Vladimira poslužiće za uspostavljanje trajnog etnogenetskog okvira.
Knez Dobroslav (sinovac kneza Vladimira) je 1035. godine podigao ustanak u Duklji protiv vizantijske vlasti, koji je ubrzo bio ugašen, a knez Dobroslav poveden u ropstvo u Carigrad. Pobjegavši iz zatvora diže ponovo ustanak u Duklji 1042. godine, kada u bici kod Tuđemila (kod Bara) pobjeđuje mnogobrojnu vizantijsku vojsku, koja bilježi težak poraz od 40000 pobijenih vojnika. Vjerovatno da je Dukljanin preuveličao vizantijski poraz, mada i vizantijski istoričari smatraju barsku bitku za jedan od težih poraza vizantijske vojske, uopšte, jer u crnogorskim klancima gine glavnokomandujući kao i sedam vizantijskih stratega (generala). “Poznati vizantolog Georgije Ostrogorski o formiranju Duklje kao samostalne države u knjizi “Vizantija i Sloveni”, knjiga četvrta, “Prosvjeta”, Beograd 1970, str. 16 piše: “U poluzavisnim južnoslovenskim državama počeo je proces oslobađanja od vizantijske vlasti i borbe protiv nje. Prva je u tome uspjela Zeta”.
Znači, Ostrogorski nedvosmisleno kazuje da je Duklja/Zeta bila prva od južnoslovenskih arhontija koja se oslobodila od vizantijske prevlasti i koja je stekla državnu samostalnost. To se, da budemo precizni, i dogodilo 1043. godine. Posljedice pobjede na Tuđemilu, kao i nad udruženom raško-bosansko-humskom vojskom bile su veoma značajne, poništene su vizantijske težnje da povrate dominaciju nad crnogorskom državom Dukljom. Nakon te bitke Duklja je ovladala Raškom i Bosnom, stavila ih u vazalni položaj. Teritorijalno proširenje dukljanske države otvorilo je pitanje obnavljanja crkvene mitropolije u Duklji, jer je tada postojao interegnum crkvene vlasti u novostvorenoj državnoj formaciji s obzirom da je dukljanska teritorija u eklezijastičkom pogledu potpadala pod vlast splitskog i dračkog arhiepiskopa.
Poslije pobjede nad carskom vojskom knez Vojislav je postao suvereni gospodar Duklje, što je uslovilo razgraničenje Duklje sa Vizantijom, mada Vojislavljevi ratni uspjesi nijesu adekvatno nagrađeni na diplomatskom planu, s obzirom da nije uspio da izdejstvuje međunarodno priznanje zbog nepovoljnih spoljnopolitičkih prilika. Na sticanje međunarodnog subjektiviteta Duklja je morala sačekati još neko vrijeme, zbog složenih političkih prilika da bi napokom papa Grgur VII 1077. godine dodijelio kraljevske prerogative Vojislavljevom sinu Mihailu.
Za uspjeh ustanka Dukljana najzaslužniji je knez Dobroslav, koji će nakon pobjede nad Vizantincima biti prozvan Vojislav, a od njega kao rodonačelnika nastaće prva cnrogorska dinastija Vojisavljevići. Treba znati da trijumfalna pobjeda nije došla sasvim slučajno, već naprotiv, bila je plod dugogodišnje vojno-političke strategije kneza Vojislava.

Duklja je od sredine XI pa do sredine XII vijeka slovila za najjaču slovensku državu na Balkanu

Prema mišljenju dr Frana Milobara, na oblikovanje vojno-političke strategije kneza Vojislava uticala su dva važna momenta. Prvi se odnosio na činjenicu da je Dobroslav još kao mladić morao ići na zatočenje u Carigrad da jamči da će Duklja ostati mirna, što će kod njega izazvati trajni animozitet prema Vizantiji. Drugi, Dobroslav je više godina proveo u Carigradu na vizantijskom dvoru, gdje je bio u prilici da stiče ne samo obrazovanje nego je bio u mogućnosti da izbliza prouči sve mane i slabosti vizantijske države i društva. Zbog direktne konfrontacije sa vizantijskim dvorom, Vojislav će silom inercije biti okrenut ka Rimu, što će tektonski poremetiti političke odnose na Balkanu (Duklja je od sredine XI pa do sredine XII vijeka bila najjača slovenska država na Balkanu), a iplikacije ovog političkog čina će dalekosežno uticati na vjerske i kulturne prilike u Duklji/Zeti.
Globalno posmatrano, međunarodne odnose u Evropi u XI stoljeću su opterećivala crkvena i politička previranja Rima i Carigrada, čije su se posljedice izrazito manifestovale na prostoru Balkana, pa samim tim i na teritorji dukljanske države. Duklja je potencijalno mogla biti involvirana u ove sukobe zbog svog geografskog položaja, mada i zbog heterogenosti liturgijskih obreda koji su bili u upotrebi unutar dukljanske crkve. U tom prelomnom trenutku, vladalačka sposobnost kneza Vojislava došla je do punog izražaja s obzirom da je svojom državničkom razboritošću sačuvao narod i državu od crkvenog raskola, tj. vjerske nesloge. Samo očuvanjem unutrašnjeg jedinstva mogao je biti ostvaren politički program kneza Vojislava. Zato je njegova politička akcija bila usmjerena ka razrješavanju državnog i crkvenog statusa, pa je poput ostalih zapadno-evropskih vladara zatražio od rimskog pape obilježja, tj. atribute međunarodne individualnosti - krunu i samostalnu crkvu za Duklju.
Tokom srednjeg vijeka sticanje međunarodnog subjektiviteta u katoličkom svijetu bilo je u nadležnosti samog pape, dok je za regulisanje političkih odnosa na Balkanu bilo važno mišljenje vizantijskog cara. Međutim, u istoriji je bilo primjera da su nakon crkvenog raskola 1054. godine pojedini pravoslavni balkanski vladari tražili naklonost od Svete stolice u cilju realizacije svojih političkih ciljeva. Balkanski vladari su se odlučivali na takav korak s obzirom da “papinska supremacija ma koliko imala političke primjese, značila je uvijek spritualnu supremaciju, dok bizantijska ne poznavaše druge do političke. Odatle slijedi, da papinskoj stolici nije moglo biti pogibeljno, ako su njezini vazali postali jaki, dok je Bizant vidio i morao vidjeti u jakosti svog vazala svoju vlastitu slabost, svoju pogibelj”.
Na osnovu dosad objavljenih izvora zaključujemo da Duklja za života kneza Vojislava nije stekla međunarodno priznanje, mada je ona de facto bila nezavisna država. Druga inicijativa kneza Vojislava bila je usmjerena na vraćanje nadbiskupske stolice u Duklju. Pošto je ova inicijativa bila direktno u vezi s prvom, njen epilog je vjerovatno bio negativan, zato ponovno uspostavljanje dukljanske nadbiskupije, sredinom XI stoljeća, možemo posmatrati samo kroz prizmu naučne hipoteze. Prema nesigurnom pričanju u pogledu istorijske validnosti Tome Arhiđakona (Historia Salonitana), za vrijeme splitskog metropolita Dobrala bio je sazvan pokrajinski crkveni sabor. “Za spljetskog metropolita Dobrala (1030 - 1050), biskupi četiriju stolica (Bara, Kotora, Svača i Ulcinja), idući u Split na pokrajinski sabor, utopiše se blizu Hvara, gdje im lađa udari o hrid, koji se valjda s toga i sada zove: La punta dei vescovei. Građani rečenih gradova, poslavši pismo sv. ocu papi, kojim ga izvještavahu kako su se biskupi utopili, zamoliše da ih oslobodi od podvrženosti splitskoj metropolitskoj crkvi, navodeći veoma razložit uzrok da im je opasno pohađati tako daleku crkvu. Toga radi rimski prvosvećenik dopusti im što tražahu i sve biskupe iznad (sc. južno) od Dubrovnika odriješe od sveze kojom bijahu privrženi starodrevnoj solinskoj (kasnije splitskoj) metropoli, te podiže novu metropolu u Baru.”

Granica između Istoka i Zapada 1054. išla je istom zamišljenom crtom sred Crne Gore kao i 395. godine

Za ovo pričanje Tome Arhiđakona, potvrde daje i Farlati, koji misli da je nadbiskupija u Baru osnovana između 1032 - 1034. godine, “kada je imenovan prvi barski nadbiskup, bez metropolitskog naziva i prava". Svakako da kazivanja T. Arhiđakona i Farlatija treba uzeti kao ozbiljne hipoteze, odnosno moguće istinite događaje koji su iz današnje vizure samo mogli da prethode osnivanju nadbiskupije u Baru, pošto je Duklja u tom periodu bila pod vizantijskom okupacijom.
Rimska kurija nije žurila u razrješavanju crkvenih prilika, odnosno eklezijastičke organizacije u Duklji zbog otpora drugih crkvenih metropola na Jadranu. Sve do zvaničnog ustanovljenja Dukljansko-barske metropolije 1089. godine, dukljanska crkva odnosno njene biskupije, bile su pod jurisdikcijom Splitske metropolije. Na temelju falsifikovanih povelja, dubrovačka crkva je pokušala da iskoristi nesređeno stanje, da bi dokazala pravo svoje vjerske ingerencije nad dukljanskom crkvom. Bez obzira što Vojislavu nije pošlo za rukom da ostvari svoja dva magistralna politička pravca - dobijanje kraljevskih insignija i vraćanje metropolitskog dostojanstva u Duklju, realizaciju njegovih ideala i uvjerenja ostvariće koju deceniju kasnije, njegovi nasljednici. Bulom pape Grgura VII Hildebranga 1077. Duklja je dobila status kraljevine, čime je Vojislavljevom sinu Mihailu dodijeljen naslov kralja. I pored regulisanja državnog statusa pitanje osnivanja crkve metropole u Duklji ostalo je otvoreno još neko vrijeme, da bi konačno bilo razriješeno na zahtjev kralja Bodina kada je poveljom pape Klementa III 1089. godine ustanovljena Dukljansko-barska nadbiskupija. Knez Vojislav je u župi Prapratni (današnji Mrkojevići) podigao sebi i svojim potomcima dvor i dvorsku kapelu sv. Andrije, u kojoj je oko 1050. godine sahranjen uz najveće počasti. Od tog trenutka pa do propasti dukljanskog kraljevstva, ovo mjesto je predstavljalo sjedište i mauzolej dukljanskih vladara, odnosno stožer najranije crnogorske državne memorije.
Povijest crnogorskog najstarijeg doba, odnosno period u kome je nastala prva crnogorska država, dinastija i crkva jeste epoha u kojoj dolazi do krupnih političkih, crkvenih i kulturnih promjena u Evropi, koje je uslovio crkveni raskol tada još jedinstvene hrišćanske crkve. Do podjele je došlo na istočno-pravoslavnu i rimokatoličku crkvu, kada su papini legati u crkvi Svete Sofije u Carigradu bacili anatemu na patrijarha Mihaila. Poslije postojanja viševjekovnh, što otvorenih što prikrivenh, sukoba na liniji Rim - Carigrad sukob je završen konačnim raskolom 1054. godine. U zemljama hrišćanskog svijeta, dubina raskola počela je da se shvata tek mnogo kasnije, pa prve izrazite reperkusije tog sukoba na području Duklje, osjetile su se sredinom XII stoljeća. Osnovni nesporazum bio je u tome što je Rim insistirao na većoj centralizaciji ugrožavajući tradicionalna prava carigradske, aleksandrijske i antiohijske crkve. Rimska crkva je ostala na izvornim principima univerzalnosti crkve, dok je u pravoslavnoj proklamovano pravilo, da svaki narod ima pravo na sopstvenu crkvu, gdje carigradski patrijarh ima status prvog među jednakim. I poslije skoro 1000 godina od raskola ostala je jedina filozofska razlika između katoličanstva i pravoslavlja, koja se sastoji u tome što se u pravoslavlju smatra da Bog - Duh sveti proizilazi samo od Boga Oca po Bogu Sinu, dok katolici smatraju da on potiče od obojice, tj. od Boga Oca i Boga Sina, pa je zato stav katoličanstva sažet u kovanici Filioque, dakle: i od Sina.
Granica između Istoka i Zapada 1054. išla je istom zamišljenom linijom posred Crne Gore kao i 395. godine, kada se Carstvo dijelilo na Istočno i Zapadno. Ali to nje odmah izazvalo neke teškoće i nesporazume. Od 1054. godine, kada se dogodio crkveni raskol između Rima i Carigrada, vremenom nastaje oštra borba za nametanje kako jurisdikcije tako i zapadnog, odnosno ističnog obreda na ovom području. Znamo li da je Duklja bila i ostala granični medijum civilizacija, u narednim vjekovima biće izložena komplikovanim političkim i kulturnim uticajima.

Interes koji je Dukljaninov Ljetopis budio u Evropi govori o visokom kulturnom stupnju naših predaka

Danas kada se obilježava dva milenijuma hrišćanstva, i Crna Gora u ovom vjersko - civilizacijskom jubileju ima svoje mjesto, s obzirom da se na njenom tlu, uz pravoslavnu crkvenu organizaciju, već više od devet vjekova nalazi duhovna institucija - Dukljansko-barska nadbiskupija, čiji istorijski kontinuitet seže od davne 451. godine, kada prvi put u jednom dokumentu nailazimo na pomen dukljanske crkve.

DUKLJANSKO-BARSKA CRKVA DO KRAJA XII STOLJEĆA:
Pojava i širenje hrišćanstva na ovim prostorima neodvojivo je povezana sa djelovanjem Dukljansko-barske nadbiskupije kao najstarije institucije vjersko-duhovnog, kulturološko-civilizacijskog i državnog karaktera na tlu Crne Gore. Svjedoci njenog kontinuiranog trajanja i postojanja jesu 58 nadbiskupa koji i danas sjede, kako pop Dukljanin davno zabilježi na “svetoj nadbiskupskoj stolici Dukljanske crkve”. O ulozi nadbiskupa u crkvenom, državnom, odnosno društvenom životu tokom minulih stoljeća govore brojni pisani izvori.
Hristijanizacija stanovništva na području barske opštine završena je i prije osnivanja nadbiskupije 1089. godine. Ovaj proces započeli su i dovršili monasi - misionari Sv. Benedikta, čijom djelatnošću su dukljanski Sloveni, odnosno preci današnjih Crnogoraca primili Hristovu vjeru. Na prisutnost benediktinskog reda ukazuju pisani izvori, ali i materijalni nalazi, tj. brojni ostaci ruiniranih samostana i crkvišta, čiju autentičnost je dobrim dijelom potvrdila arheologija. Nezamislivo je pisati o kulturološkoj dimenziji Dukljansko-barske metropolije, odnosno o značaju benediktinskog reda za razvoj pismenosti u barskoj dijecezi, a pri tome ne spomenuti toliko citirani Ljetopis popa Dukljanina (Kraljevstvo Slovena), koji je stoljećima privlačio osobitu pozornost ne samo u skriptorijumima i bibliotekama na istočnoj obali Jadrana, već određena interesovanja za ovo djelo nalazimo i u evropskim metropolama poput Amsterdama, Frankfurta ili Petrovgrada, što upućuje na zaključak, da i pored fragmentarno sačuvane duhovne zaostavštine, možemo govoriti o visokom kulturnom stupnju naših predaka. Međutim, na osnovu dosad objavljenih izvora nijesmo u mogućnosti da u potpunosti spoznamo unutrašnji kulturni proces u Duklji koji je doveo do pojave ovog kapitalnog djela. Svakako da djela poput Ljetopisa nijesu incident kulture jednog naroda, već su jedino mogla nastati u sredini sa bogatim kulturnim nasljeđem, kao što su tokom srednjeg vijeka, kod nas bila biskupska središta, odnosno urbana jezgra Bara i Kotora. Iako je ime i biografija najstarijeg crnogorskog pisca ostala nepoznata, po opštem uvjerenju on je bio član barskog kaptola, a pojedini istoričari smatraju da “bez bojazni da se mnogo pogriješi može se reći da je najprirodnije svrstati autora ovog spisa među benediktince, koji su svoja sjedišta rasuli kako po Dalmaciji tako i po zetskom primorju”. “Po njegovom slabom znanju latinskog jezika, kojim je Ljetopis pisan, zaključuje se da je bio slavenskog porijekla, vjerovatno baš iz Bara ili njegove najbliže okoline.” Profesor Pavle Mijović ubicira mjesto nastanka Ljetopisa, smatrajući “Ratački manastir kao jedini materijalni i autentični memorijalni ambijent u kojem je nastala naša prva i do pojave “Oktoiha” i “Gorskog vijenca” najslavnija knjiga.” Bez djela popa Dukljanina pisanog u ruhu narodne tradicije, teško bi bilo rekonstruisati neke važne događaje i datume iz najranije crnogorske svjetovne i crkvene povijesti, tj. naša svijest o hiljadugodišnjem državnom i duhovnom identitetu i kontinuitetu bila bi amputirana. Sa druge strane, postojanje Dukljaninovog djela nam omogućava da upoznamo vlastiti razvoj, ustrojstvo i oblike društvenog, političkog i crkvenog života u doba kada je nastala feudalna država Dukljana/Crnogoraca. Osnivanje Dukljansko-barske nadbiskupije vezano je za dinastiju Vojislavljevića. Kralj Mihailo kao veliki državnik pokušao je da za svoj narod i državu izdejstvuje međunarodno priznanje i zasebnu crkvenu organizaciju.

Duklja je uz Hrvatsku i Poljsku treća slovenska država koja je dobila međunarodno priznanje


U prvom je uspio, jer je od pape Grgura VII dobio kraljevske insignije 1077. godine, što ga svrstava u jednu od najmarkantnijih ličnosti u hiljadugodišnjoj crnogorskoj državnoj povijesti. U to vrijeme na stolici sv. Petra nalazio se papa Grgur VII, najveća crkveno-politička ličnost svih prošlih vremena, predstavnik ideje božjeg carstva na Zemlji pod patronatsvom rimske kurije. Kao predstavnik božje moći on je na zemlji htio da papskoj vlasti stvori ne samo moralni nego i stvarni fizički prestiž, što je u pravno-političkoj teoriji označeno kao papski apsolutizam. Glavna njegova zamisao bila je da duhovnu supremaciju naturi kao državnu; hoće da bude darodavac kruna, glavni regulator svjetske politike u religioznom zamahu. Vrijedi zabilježiti da je za pontifikata pape Grgura VII Duklja bila treća slovenska država, uz Hrvatsku i Poljsku koja je dobila kraljevstvo, odnosno međunarodno priznanje. Koliko je papa imao povjerenja i koliku je naklonost izražavao prema kralju Mihailu, vidi se iz jednog pisma iz papine kancelarije, u kome on kralja Mihaila naziva “kraljem Slovena” i uvršćuje ga u red “požrtvovanih prijatelja svete crkve”. Nakon uspostave nezavisne i međunarodno priznate slovenske države u Duklji prirodno se nametalo i pitanje obnove stare nadbiskupije u Duklji. Svaka srednjovjekovna država, ukoliko je željela egzistirati u punom duhovnom sjaju, morala je imati i svoju crkvu, kulturu, stvoriti duhovnu i materijalnu civilizaciju. Dukljanski vladari znajući za te preduslove išli su za tim da u vlastitoj državi formiraju nezavisnu crkvu, sa jednom metropolitskom katedrom koja bi objedinjavala sve biskupije na dukljanskom tlu. Sve do realizacije navedenog cilja vlast splitskog nadbiskupa se, bar formalno protezala na dukljansku teritoriju, pa samim tim i na barsku biskupiju, sve dok SV. stolica nije riješila da uspostavi i na ovom dijelu Jadrana crkvenu metropolu. Dolaskom Bodina na prijesto u Duklji ništa se nije izmijenilo u političkim pravcima koji su vodili njegovi prethodnici. Imajući pred sobom jasne političke smjernice, kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu, Bodin koristi svaku priliku da bi ojačao svoje veze sa Zapadom, odnosno rimskom crkvom. U skladu sa tim interesima treba posmatrati kao čisto diplomatski potez njegov brak sa normanskom plemkinjom Jakvintom iz Barija (Pulja) kao čin koji je bio usmjeren ka jačanju međunarodne pozicije dukljanskog kraljevstva. Pred kraj svoje vladavine, tj. koncem XI stoljeća Bodin je u svojoj prijestonici Skadru dočekao dio krstaša prvog pohoda, koje je predvodio Rajmund Tulunski. Dukljanski vladar je prijateljski primio krstaše i izmijenjao darove s njihovim vođama, ali kako bilježe stare hronike stanovništvo Duklje je ostalo krstašima u rđavoj uspomeni. Bodin je ostao upamćen po tome što je uspio da realizuje crkveno-političke projekcije svojih prethodnika, odnosno uspio je da isposluje vraćanje mitropolitskog dostojanstva u Duklju, tj. za vrijeme njegove vladavine dolazi do utemeljenja nadbiskupske katedre u Baru 1089. godine. Ovo njegovo djelo nastalo je kao rezultat njegove diplomatske umješnosti, jer je iskoristio raskole u ondašnjoj rimskoj kuriji, gdje su istovremeno istupale dvije ličnosti u ime papstva. Sukob u rimskoj kuriji je otvorio mogućnost barskom biskupu Petru da crkvenim krugovima u Rimu približi ideju o obnavljanju metropole u Baru, zbog čega je lično otišao u Rim na poklonjenje (1088), uručujući papi Bodinov zahtjev za uzdizanje dukljanske crkvene organizacije u rang nadbiskupije. Ovom zahtjevu je udovoljeno, kad je sljedeće, 1089. godine đakon Papske kancelarije u crkvi SV. Petra u Rimu napisao bulu, prema kojoj je dotadašnji barski biskup Petar posvećen za nadbiskupa i dobio je palij (arhijerejski ogrtač) kao simbol tog visokog crkvenog čina. Tim aktom Bar je naslijedio Duklju, kao da među njima nije bio ni prekinut istorijski kontinuitet. A i sami natpis bule (Arhiepisco Diocliensis atque Antibarensis Ecclesiae) kaže da se dukljanska biskupija stopila sa barskom i da je na Bar preneseno mitropolijsko pravo.

Istorija Dukljansko-barsku nadbiskupiju vidi kao prvoprijestonicu hrišćanstva čitavog slovenstva

“Uspostavljajući nekadašnju metropoliju papa joj je dao novi oblik, pretvorivši je u dukljansko-barsku metropoliju. I tako od stare i od nove postala je jedna sama metropolitanska crkva, sastojeća od deset biskupija, kako to sama bula kaže: Ut scias et haec omnia unam Ecclesiam esse”. “Nimbus ovog propalog rimskog grada, koji je čitavoj pokrajini dao ime, bio je kod arbanskog, slavenskog i romanskog pučanstva tako silan, te mu je i u samom Rimu mogao podići ugled. Zato papa Kliment III 1089. godine barskom episkopu Petru dodjeljuje palium “secundum morem praedecessorum tuorum” i odredio mu episkopije kao sufragane: “Dioclensem ecclesiam atque Antiuarensem et Cat(ar)inensen, Dulcinien-sem, Suacininsem, Scodrinensem, Drivastinense(m), Palotinensem, Serbie(nsem), Bosniensem, Tribuniensem”, a zatim “amnia monasteria tam Dalmatinorum quam Graecorum atque Sclavorum” s pravom da “crux per omne regnum Diocliae feratur ante te”. Ova papska bula pored vjerskog ima i politički karakter, što se vidi iz samog akta s obzirom da je papa podvrgao vlasti Barske nadbiskupije ne samo Zetu i značajni dio primorja, gdje se i do tad osjećao skoro presudan vjerski uticaj Rima, nego i Trebinjsku oblast, Rašku i Bosnu. Dakle, u tituli dukljansko-barskog nadbiskupa sadržano je ime sjedišta metropolije kao i države na kojoj se prostirala njegova crkvena vlast. Priznanjem nezavisnosti države Duklje od strane pape Grgura VII i obnavljanjem samostalnosti crkve u Duklji 1089. godine, dukljansko kraljevstvo dobija sve atribute klasične feudalne državne formacije. Zbog svog nesumnjivog značaja u društvenim procesima na ovom dijelu Balkanskog poluostrva, Dukljansko-barska nadbiskupija je u istorijskoj nauci prepoznata kao Primaria Sedes (Prvoprijestolnica) hrišćanstva čitavog slovenstva. Kroz teritoriju koju je nadbiskupija pokrivala vidimo dokaz da je Rim namijenio veoma važnu ulogu dukljansko-barskoj metropoliji, što ujedno potvrđuju i papske bule, u kojima se navodi da su ovi nadbiskupi dužni da nose krst kroz čitavu slovensku zemlju, pa su barski nadbiskupi još u XIII stoljeću počeli da nose titule - arhiepiscopus Sclaviniensis - prvi put zabilježene 1256. godine. Promjena političkih prilika, odnosno jačanje i širenje srednjovjekovne srpske države na susjedne slovenske oblasti mogla je usloviti da gore pomenuti naziv bude preformulisan u titulu primas Serbiae. Sveta Stolica je dodala ovaj naslov tituli barskog nadbikupa u XV vijeku u cilju stvaranja organizovanog otpora islamizaciji na balkanskom prostoru, jer su u Rimu smatrali da će spomenuti naslov objediniti akciju katoličke, odnosno hrišćanske raje na teritorijama na kojima se nekad prostiralo srpsko kraljevstvo. Predlog da se uvede dio titule primas Serbiae dao je barski nadbiskup Stjepan Taljati (1437 - 1485), koji je inače slovio kao žestoki zagovornik stvaranja antiturskog saveza. U istorijskoj nauci takav naziv je prvi put zabilježen 1475. godine, dakle nakon nestanka Srbije kao političkog subjekta, u vrijeme turske ekspanzije. Ipak, da je postojao izvjesni oblik duhovne supremacije i patronatstva barskog nadbiskupa nad katoličkim crkvama i samostanima izvan njegove metropolije svjedoči pismo papske kancelarije iz 1303. godine, u kojem papa povjerava barskom nadbiskupu Marinu Žaretiću pravo da smjenjuje upravitelje katoličkih parohija u Srbiji i da provede reforme među nedisciplinovanim klerom “Arbana, Pilota, Konavala, Drača, Kotora, Svača, Skadra i Drivasta i u nekim drugim mjestima pod vlašću grčkog cara Andronika i srpskog kralja Uroša, njegovog brata Stefana i predrage u Kristu kćerke sprske kraljice Jelene”. Primas je u početku bio predstavnik Rimskog pape u određenoj zemlji i imao je sljedeća ovlašćenja: potvrđivao je novoizabrane metropolite i biskupe, sazivao je i vodio sabore, rješavao crkvene sporove koje nijesu mogli riješiti pokrajinski sabori, pazio na poštovanje crkvenih kanona i krunisao kraljeve. Pred primasom se nosio krst na crkvenom području pod njegovom jurisdikcijom. Vremenom su primasova ovlašćenja opadala, “tako da mu je danas ostala samo titula i počasna prednost”.

Kako su vjekovi prolazili tako je jurisdikcija barskog nadbiskupa imala sve formalniji karakter

Kao što je rečeno, barski arhiepiskopat je Vatikanu bio istureni punk katoličanstva prema istoku, pa je barski nadbiskup prihvatio u nadležnost i katoličku crkvu u Srbiji. Barski nadbiskup nije bio primas za sve podređene biskupije dukljansko-barske metropolije, nego samo za srpske katoličke biskupije, a to su bile: beogradska, smederevska, niška, skopska i prizrenska. Nesrpske biskupije su mu bile podređene samo kao metropolitu. O značaju ovog punkta svjedoči činjenica da je na II vatikanskom saboru (1962 - 1965) barski nadbiskup i primas Srbije imao sjedište br. 9, tj. sjedio je iza kardinala i patrijarha, a ispred ostalih nadbiskupa.
U medievalnoj fazi rada ove institucije, lica koja su se nalazila na katedri barsko-dukljanske crkve bila su intitulisana od Svete Stolice na sljedeći način: nadbiskup barski, metropolita Albanije, Primas cijelog kraljevstva Srbije, princ Kroje i upravitelj Budve. U XVII vijeku njegova titula je proširena naslovom apostolskog vizitatora za Makedoniju i Bugarsku. Međutim, kako su vjekovi prolazili tako je opadala faktička crkvena vlast (jurisdikcija) barskog nad-biskupa, pa je njegova titula imala sve više naslova, ali formalnog karaktera.
Osnivačka bula pape Klementa III predstavlja jedan od najznačajnijih konstitutivnih akata države Vojislavljevića, a ujedno ustanovljenjem nadbiskupske katedre, Bar postaje i administrativna prijestolnica te moćne južnoslovenske državne tvorevine. Tokom srednjeg vijeka svaki grad je težio za položajem crkveno-administrativnog sjedišta, jer mu je donosilo simboličke i materijalne prednosti. Arhiepiskop grada bio je starješina episkopima drugih gradova, a iziskivao je od njih takse i poslušnost, a pored toga metropolijske crkve imale su veće posjede, više prihoda, mogle su izdržavati veći broj klerika. Na rang metropolije moglo se pretendovati po dva osnova: po ulozi grada u svjetovnoj administraciji, ili po metropolijskom položaju u istoriji , bližoj ili daljoj crkvenoj prošlosti. Tako je osnivačkom bulom protupape Klementa III 1089. godine, Dukljansko-barskom nadbiskupu priznato metropolitsko pravo, koje su na istočnoj obali Jadrana posjedovali samo nadbiskupi Zadra, Splita i Dubrovnika. Upravo ta činjenica govori o autohtonosti katolicizma na ovom području s obzirom da je na teritoriji današnje Crne Gore do XIII stoljeća postojalo sedam biskupskih gradova - Duklja/Lontodokla, Bar, Svač, Ulcinj, Budva, Kotor i Risan. Zato je neodrživa teza da katolički prelati nijesu dublje zalazili u unutrašnjost Duklje/Zete jer je opovrgava i žitije sv. Simeona Nemanje, gdje se djelatnost "latinskih jereja" očituje u okolini Podgorice prilikom Nemanjinog krštenja oko 1114. godine.
Budući da je pravni akt ustanovljenja ili obnove metropolije, bio djelo jednog protupape, tokom prvih decenija XII stoljeća uporedo sa slabljenjem dukljanske države, pojavila se nužnost da akt iz 1089. godine potvrdi zvanični papa. Tako je na traženje dukljanskog kralja Grubeše, papa Kalist II, bulom od 24. januara 1124, potvrdio metropolitsko pravo dukljansko-barskom nadbiskupu Iliji. Papa ne samo da je potvrdio sufragane koji su bili pomenuti u buli pape Klementa III (8.I.1089), već je proširio jurisdikciju dukljansko - barskom nadbiskupu na budvansku biskupiju.

OSNIVAČKA BULA PAPE KLEMENTA III:
I u istočnoj i u zapadnoj polovini hrišćanskog svijeta kler je bio visoko pozicioniran u društvenim procesima feudalnih država. Takvom položaju klera u Duklji svakako je doprinijela vladarska kuća Vojislavljevića koja je kako je već rečeno, presudno uticala na obnovu metropolije u Baru, ali i na utemeljenje mnogih benediktinskih opatija. Darovi dukljansko-zetskih kraljeva sastojali su se uglavnom u zemljištu, selima i uopšte u nekretninama, zbog čega se vremenom "kler digao po svom imetku i po svojoj prosvjeti do prvog staleža u svim državama, a biće da je tako bilo i u Duklji". Čini se da pretpostavka Frana milobara ima uporište u istorijskim izvorima iz tog perioda, naročito ako uzmemo u obzir pomjene crkava i samostane rimokatoličke provenijencije na dukljanskom teritoriju.

Bar je u prošlosti pored statusa crkvene metropole imao i karakter prijestolnog grada zetskih vladara

Iz testamentalnih oporuka uočavamo prisutnu religioznost u životu srednjovjekovnog stanovništva Bara, tako da ne treba zanemariti i doprinos običnih vjernika u izgradnji barske crkve, koji su zavještavali crkvi svoju zemlju, vinograde, kuće i druga dobra, o čemu postoji priličan broj sačuvanih isprava, istina iz nešto kasnijeg perioda.
Crkva zbog svoje jake ekonomske osnove postaje jedan od najjačih političkih faktora u zemlji, pogotovo ako se zna da je barska nadbiskupija bila najbogatija feudalna institucija u Duklji/Zeti sa godišnjim prihodom od 20.000 fiorinti. Pola navedene svote išla je nadbiskupu, a pola metropolitanskom kaptolu i nižem svještenstvu prvostolne crkve. Nadbiskupska i kaptolska baština (mensa archiepiscopalis et capitularis) prevashodno se sastojala iz golemih nepokretnosti - njiva, vinograda i maslinjaka koji su se nalazili u barskom distriktu. U doba dukljanskih vladara crkvena vlast barskog biskupa protezala se na Šušanj, Spič, istočni dio Paštrovića sa Kastel Lastvom (Petrovac) i Sušćepanom (Sveti Stefan), župu Prapratnu (Mrkojevići), te Krajinom na Skadarskom jezeru.
Finansijska moć omogućila je kaptolu da u određenoj mjeri potpomaže katoličku akciju, tj. da izdvaja novčane donacije za podizanje sakralnih objekata ne samo u svojoj crkvenoj provinciji nego i u drugim zemljama i gradovima Mediterana. Na jedan takav primjer nailazimo za pontifikata barskog nadbiskupa Ivana Karpina (1248 - 1252), kada je on dio prihoda kaptolske menze usmjerio samostanskom kompleksu u Asizi, gdje počiva tijelo Sv. Franja.
Imamo podatke iz nešto kasnije epohe, da su barski nadbiskupi plaćali prilikom primanja dužnosti taksu (servitium commune) u vrijednosti od 80 zlatnika. Ta taksa je odmjeravana u veličini trećine godišnjih prihoda pa se može zaključiti da su nadbiskupski prihodi u periodu 1308 - 1448. bili oko 240 zlatnika. Skoro svi područni biskupi (sufragani) plaćali su barskom nadbiskupu 33 i po zlatnika, a neki su zbog siromašne kaptolske menze privremeno bivali oslobođeni plaćanja navedene takse.
Pored jake ekonomske osnove, dokumenti iz jedanaestog i dvanaestog stoljeća ukazuju da je u Baru postojao latinski skriptorij, po svoj prilici benediktinski, jer naimenovanjem dukljansko - barskog nadbiskupa Petra, počinje intenzivna prepiska kurije sa katoličkim episkopatima i arhiepiskopatima na dalmatinskoj obali.
Svjedočanstva o postojanju moćnog latinskog skriptorija u Baru ne odnose se samo na epohu Kraljevstva Slovena, gdje su pojedinci iz barskog kaptola obavljali poslove vezane za dvor Vojislavljevića, već o njihovoj aktivnosti takođe govori brojna korespondencija Svete stolice i Vukanovog dvora. Osim prepiske sa rimskom kurijom i drugim zapadnim vladarima, barski latinski skriptori održavali su neprekidne kontakte sa biskupima (sufraganima) koji su podložni crkvenoj vlasti dukljansko-barskog nadbiskupa.
Bar je u prošlosti pored statusa crkvene metropole imao i karakter prijestolnog grada zetskih vladara. To je uticalo na pojavu civilnih i crkvenih skriptorija unutar barske tvrđave. Civilni skriptoriji su bili vezani za dvor, dok crkveni, kao što je rečeno, za samostane i katedralno zdanje. Dvorski skriptori imali su zadatak da pišu povelje i akta, koje su svojim insignijama ovjeravali vladari ili članovi vladarske porodice. U djelokrug rada dvorskih kapelana pored svakodnevnog ispovijedanja u dvorskoj kapeli, spadali su i poslovi prevođenja literature, koja je služila za pouku i čitanje članovima vladarske kuće.
Međutim, uticaj barskog kaptola, tj. dukljansko-barskih nadbiskupa obezbijeđen je njihovim aktivnim sudjelovanjem u izgradnji i učvršćenju dukljanske države (Sclavorum Regnum), zbog čega su predstavljali moralnu snagu društva, gdje su primjerom i autoritetom uspijevali zaustaviti građanske nemire i sukobe koji su potresali Duklju.

U kriznim momentima narod je preuzimao politički legitimitet i dukljanske vladare birao na zborovima


Ovo potvrđuje djelo popa Dukljanina, iz kojega vidimo da dukljansko-barski nadbiskupi i ostali visoki crkveni dostojanstvenici dukljanske crkve nijesu žalili truda na pronalaženju političkog kompromisa među zavađenim rođacima, tj. pretendentima na kraljevski prijesto, sve u cilju opstanka dinastije, crkve i države. Prva takva intervencija zbila se oko 1080. godine kada je dukljansko-barski nadbiskup Petar zajedno sa klerom uspio izmiriti Bodina i njegovog strica Radoslava. Međutim, iz kasnijih događanja vidimo da su biskupi mogli izdejstvovati samo primirje, jer se sukobi oko prijestola nastavljaju između Bodina i Radoslavljevih sinova oko 1095. godine, pa se i ovog puta sveštenstvo dukljanske crkve sprema da pred zidinama Dubrovnika (gdje je inače započeo sukob) izmire braću. No, biskupi stižu kasno i ne uspijevaju na vrijeme da spriječe negativne posljedice s obzirom na već pale žrtve. “Biskupi uzeše tada žestoko koriti Bodina i prebacivati mu, što se dade voditi od zle i strastvene žene. - Kralj Bodin se brzo pokaje za svoj zločin, te ga uze ljuto oplakivati, a umorenu braću dade sjajno sprovesti i ukopati u samostanu sv. Benedikta na otoku, štono leži pred Dubrovnikom (Lokrum). Sami biskupi i opati nosili su lijesove.
Ali, - factum infectum fieri nequit. Sav sjajni sprovod sva žalost kraljeva nije mogla povratiti života smaknutim, niti pogasiti plamen osvete, što je sada usplamtio u srcu braće Branislavljeve i njegovih još preostalih sinova. - Jer nema sumnje, da su biskupi radili na tom, da na grobu žrtava izmire kraljevsku rodbinu s jedne strane, a s druge strane da posreduju između grada Dubrovnika i kralja Bodina.”
Iako je pitanje prijestola u Duklji bilo utemeljeno na principu primogeniture (prvorođenosti) prema kojem najstariji sin nasljeđuje oca na prijestolu, ono nije moglo biti sprovedeno na odgovarajući način, jer su dukljansku državu konstantno potresli bratoubilački ratovi, pa je politički legitimitet, preuzimao narod koji je dukljanske vladare birao na zborovima. Dešavalo se da novoizabrani kralj bude omrznut od “cijelog naroda” što je bio povod za dalje dinastičke sukobe i politički metež. U tim kriznim situacijama, tj. pravnom interregnumu dukljansko-barski je nadbiskup bio prvi savjetnik vladarev (dvorski kancelar), čuvar državnog jedinstva i političkog kontinuiteta.
Na političku povijest, ali i sudbinu dukljanskog kraljevstva konstantno su uticali građanski sukobi koji su se neposredno odigravali na njenom tlu između pretendenata na kraljevski prijesto, što je direktno uticalo na status dukljansko-barske nadbiskupije s obzirom da je dubrovačka crkva više od dva stoljeća koristila svaku pogodnu priliku da negira metropolitsko dostojanstvo barskom biskupu, odnosno na temelju falsifikovanih povelja (iz 743, 1067. i 1074) dokazivala pravo svoje vjerske ingerencije nad dukljanskom crkvom. Treba napomenuti da je dukljansko-barska metropolija Dubrovniku dugo vremena bila trn u oku, a bila je podržavana od vladarske kuće Vojislavljevića, pred rimskom kurijom nadbiskupskih centara na istočnom Jadranu. Ipak glavni nesporazumi u pogledu crkvene jurisdikcije među nadbiskupskim katedrama na Jadranu zabilježeni su između Bara i Dubrovnika, što se u jednom dužem vremenskom periodu negativno reflektovalo na odnose ova dva grada. Aspiracije dubrovačke nadbiskupije su naročito bile izražene nakon osnivanja metropolije u Baru. Iza navodne borbe za očuvanje crkvene jurisdikcije u Gornjoj Dalmaciji krili su se sasvim drugi interesi. Prema mišljenju Morica Fabera, aktom papske kancelarije, kojim je utemeljena nadbiskupska katedra u Baru, najviše je bila pogođena “republika Dubrovačka, koje je politika od vajkada išla za egzemcijom svoje biskupije od dalmatinskog mitropolite i za centralizacijom okolnih crkava a što je bilo probitačno po politiku i trgovinu”. “Crkveni sukobi između Bara i Dubrovnika dovedoše do toga da se grad Kotor, koji leži u sredini između njih, priključi jednoj arhiepiskopskoj stolici na istočnoj obali Italije.

Preuzevši vlast u Duklji, Vizantinci su još većom snagom upirali da u njoj instaliraju istočnu crkvu


Od XI - XIII vijeka kotorski biskup bio je podložan arhiepiskopu Barija”. Interesantno je da je kotorska biskupija bila samo devet mjeseci od septembra 1089. godine na zahtjev normanskog kneza Rogera, potčinjena arhiepiskopatu u Bariju.
Dubrovčani su nastojali iskoristiti svaku priliku da ojačaju i osiguraju pretenzije svog nadbiskupa na dukljanskoj teritoriji, posebno u doba jačih unutrašnjih potresa u samoj Duklji. Na takvu crkveno-političku aktivnost dubrovačkog arhiepiskopata nailazimo prvi put koncem X stoljeća, Samuilovom okupacijom Duklje, zatim za vladavine kralja Mihaila Vojislavljevića, u doba borbi oko prijestola poslije Bodinove smrti, i konačno, za vladanja, ne više kralja već kneza Radoslava i njegovog još slabijeg, odnosno nemoćnog, nasljednika kneza Mihaila. Animozitet između barske i dubrovačke nadbiskupije trajao je dugo što se vidi iz jedne stare dubrovačke hronike, po kojoj je dubrovački nadbiskup Leonard pokušao 1206. da kao crkveni starješina posjeti Bar, ali je bio odagnan kamenicama. Dubrovčani poučeni tim iskustvom 1364. godine, pred put u Bar svom kleriku, tj. budućem barskom nadbiskupu Ivanu IV daruju umjesto krsta mač.
Na kraju svog postojanja, za vladavine kralja Radoslava (1149) Duklja nije mogla da odbrani pravo svoje Nadbiskupije, iz razloga jer je tada dio njenih teritorija (Zahumlje i Travuniju) držao raški župan Desa, koji je stao na stranu prava Dubrovačke nadbiskupije i njenih pretenzija nad dukljanskom crkvom. Iako je barska nadbiskupija pokušala da se tome odupre Dubrovčani su prvi put, poslije nekoliko bezuspješnih pokušaja uspjeli, bar formalno, da nametnu crkvenu jurisdikciju dubrovačkog nadbiskupa na dukljanskom primorju. To zaključujemo iz akta pape Anastazija IV 1153. godine, kada on dubrovačkom nadbiskupu odobrava svrgnuće dvojice sufragana dukljansko-barske metropolije - ulcinjskog i drivastskog biskupa, te omogućava Dubrovčanima da se miješaju u svjetovne i crkvene poslove kotorskog kneza i kotorske biskupije.
Međutim, status dukljanske crkve se još više pogoršao ponovnim dolaskom Vizantije na ove prostore, jer oslabljena Duklja od 1167. godine postaje administrativni dio vizantijskog dukata Diocliae et Dalmatiae, što znači da je od cara bila politički zavisna. Preuzevši vlast u Duklji, Vizantinci su još većom snagom nastojali da u ove krajeve instaliraju istočnu crkvu i prošire jurisdikciju carigradskog patrijarha. Zato su oni (Vizantinci), uz pomoć podložnih dukljanskih kneževa, podupirali dukljanske biskupe u otporu protiv dubrovačkog nadbiskupa Tribuna. U Rimu na takvu aktivnost dukljanskog klera nijesu blagonaklono gledali, prije svega, zbog vizantijskog patronata. Vidjevši priliku u takvom stavu rimske kurije, nadbiskup Tribun se, navodno braneći zapadnu vjeru, obratio papi Aleksandru III, tražeći od njega zaštitu i potvrđenje crkvene jurisdikcije. Papa je na ovu molbu pozitivno odgovorio, zbog čega je poslao u Duklju svoje legate, prezbitera Ivana i podđakona Vitelija i Teodina, u namjeri da oni ispituju crkvene prilike u ovoj provinciji, i da neposlušne biskupe-sufragane natjeraju na poslušnost novom metropolitu - dubrovačkom nadbiskupu. Međutim, akcija papskih legata nije dala nekog efekta, jer su skoro svi dukljanski biskupi, osim arbanskog biskupa Lazara, odbili da priznaju crkvenu jurisdikciju Dubrovnika. Kako nije mogao uticati na crkvene prilike u Duklji, dubrovački nadbiskup Tribun odlučuje da o ovom problemu lično izvijesti papu Aleksandra III, zbog čega je putovao u Benovent, u namjeri potvrđenja metropolitske časti. Prihvatajući stavove dubrovačkog nadbiskupa, papa odlučuje da primijeni crkvene kazne protiv neposlušnih dukljanskih biskupa, pa iz njegovog pisma od 29. II 1167. godine zaključujemo da je i pored otpora legalnih predstavnika dukljanske crkve Sveta Stolica odlučila da ukine nadbiskupsku katedru u Baru. Papa je tada zatražio od ulcinjskog i barskog sveštenstva da ne sluša svoje biskupe sve dok oni ne priznaju jurisdikciju dubrovačkog nadbiskupa.

Poslije propasti dukljanskog kraljevstva Bar je bio centar okupljanja plemstva, crkve i stanovništva

Ali ta papina odluka, kao što se vidi iz kasnijih pisama pape Aleksandra III, izazvala je opšte nezadovoljstvo među svještenstvom u Duklji. Isti papa naređuje biskupima u Duklji, zatim, opatima, kleru i puku da ne smiju stajati u crkvenoj zajednici sa barskim i ulcinjskim biskupom koji su tada bili izopšteni (ekskomunicirani). Kako papina odluka o gašenju metropolije u Baru nije bila prihvaćena, nastaje neumorna višedecenijska aktivnost, prije svega, u okviru barskog biskupata za vraćanje, odnosno obnovu metropolskog dostojanstva. Ovakvom stavu se ne treba čuditi, s obzirom da je Bar od propasti dukljanskog kraljevstva predstavljao jedini politički i crkveni centar oko kojeg su se okupljali plemstvo i biskupi, a uz njih i ostalo lojalno stanovništvo Duklje.
Veoma bitan događaj za istorijat dukljansko - barske nadbiskupije bio je dolazak Grgura Grizogona (1172 - 1194) na čelo dukljanske crkve. Iako u istorijskoj nauci ne postoji jedinstven sud o porijeklu rečenog nadbiskupa, Grgur se za čitavo vrijeme svog pontifikata zalagao za interese dukljanske crkve, posebno za dobijanje metropolitskog plašta, što je značilo obnovu dukljansko - barske metropolije, s obzirom da je bila ukinuta pomenutom odlukom pape Aleksandra III iz 1167. godine. U ostvarenju ovih planova, Grgur je došao u sukob sa pretenzijama dubrovačke crkve, koja je isticala pravo crkvene vlasti nad sufraganima dukljanske crkve. U početku Grgur je za realizaciju svog projekta imao samo podršku dukljanskog kneza Mihaila, ali je znao da mu je ta podrška nedovoljna za rješavanje ovog kompleksnog pitanja, stoga odlučuje da se poveže sa drugim crkvenim centrima, prvo sa nadbiskupom u Bariju, a potom sa predstavnicima splitske crkve.
Za Grgura Grizogona možemo reći da je jedan od najznačajnijih barskih nadbiskupa, ako ne i najznačajniji u devetvjekovnoj istoriji ove institucije, s obzirom da mnogi istoričari koji su proučavali naš srednjovjekovni kulturni život njemu pripisuju autorstvo hronike Sclavorum Regnum (Kraljevstvo Slovena). Zamoljen od časnih svještenika svete nadbiskupske stolice Dukljanske crkve, kao i od mnogih staraca, a najviše od omladine grada Bara, koja kako Grgur pripovijeda se naslađuje - kako to biva kod mladih ljudi - ne samo slušanjem ili čitanjem o ratovima, već i učestvovanjem u njima, barski biskup započinje perom borbu za samostalnost dukljansko barske metropolije i reafirmaciju dukljanskog kraljevstva, na način, što je njegova književna radnja imala za cilj da podržava državnu ideju i da gaji kultove prošlosti. Ujedno, uvod hronike predstavlja važno svjedočanstvo na osnovu kojeg možemo doći do zaključka da je koncem XII stoljeća u Baru bilo pismenih ljudi u većem broju, pa i među omladinom, koja je željela čitati knjige o prošlosti svoje crkve, naroda i države.
Za svoga pontifikata biskup Grgur je uporno radio na tome da barska nadbiskupija, bude priznata kao nastavljač dukljanske crkvene tradicije. Međutim, znao je da bez saveznika sve papske bule iz prošlosti i druga dokumenta ne bi bila dovoljna za dobijanje palija (ogrtača) kao znaka nadbiskupskog dostojanstva. Na osnovu sačuvane korespondencije između Grgura i visokih crkvenih dostojanstvenika splitske crkve može se uočiti da je Grgur baš u ličnosti splitskog nadbiskupa pronašao saveznika. Grugur je splitskom nadbiskupu Rajneriju priznao supermatiju splitske metropolije nad čitavom Dalmacijom, pa i nad dukljanskom crkvom, a za uzvrat je barski biskup od njega tražio da kod Svete stolice isposluje vraćanje ranijeg statusa dukljanskoj crkvi. Znao je, da ako je ko u mogućnosti da mu pomogne, onda je to upravo bio nadbiskup Rajnerije (1175 - 1180), koji je nosio titulu legata apostolske stolice i važio za osobu u koju su Rimska kurija i papa Aleksandar III imali najviše povjerenja na istočnoj obali Jadrana. Izgleda da se Rajnerije zauzeo za stvar dukljanske crkve, i po svemu sudeći uspješno je priveo kraju. Na to ukazuje i jedno od Grgurovih pisama upućenih splitskim kanonicima magistrima Feru i Rajneru, a koje je datirano 1179. godine, gdje sebe u tom pismu tituliše kao barskog nadbiskupa.

Stari srpski ljetopisci svjedoče da je raški župan “razurio” sve gradove u Duklji, a među njima i Bar

Dok se nalazio u Duklji na katedri barske crkve, prelat Grgur je bio u nezavidnoj poziciji, jer se usljed opasnosti od ekskomunikacije nije smio predstavljati kao nadbiskup. Zbog toga on se u prethodnim pismima iz 1173. i 1177. godine, tituliše samo kao starješina ili humiles minister, odnosno ponizni sluga barske crkve. Ne zna se tačno kada je Rim donio odluku da obnovi dukljansko-barsku metropoliju. Moguće je da je to papa Aleksandar III učinio nakon sastanka sa splitskim nadbiskupom Rajnerijem s obzirom na činjenicu da su se njih dvojica iz dosad poznatih izvora sastala dva puta, i to prvi put 1177. godine, kada je papa na putu za Veneciju posjetio Zadar, a drugi put 1179. godine prilikom održavanja Lateranskog crkvenog koncila, na kome je učestvovao i Rajnerije. Vjerovatno da je na tim sastancima Rajnerije upoznao papu sa crkvenim prilikama na prostoru nekadašnje Gornje i Donje Dalmacije, pa i sa zahtjevom barskog biskupa Grgura. Prihvativši Rajnijerijevu argumentaciju Sveta stolica iz osnova mijenja stav prema crkvi u Duklji. Papa odlučuje da u Baru ponovo obnovi crkvenu metropolu, pa Grgura poziva da dođe u Rim po nadbiskupski palij. On je namjeravao da otputuje u Rim što se vidi iz pisma upućenom Feru i Rajneriju, ali usljed nedostatka izvora nije nam poznato da li su se pomenuta obilježja i formalno našla u Grgurovim rukama. Razlog mogućeg Grgurovog nedolaska u Rim treba tražiti u složenoj političkoj situaciji u Duklji nakon smrti vizantijskog cara Manuela Komnena 1180. godine, zbog čega Grgur nije bio u mogućnosti da napusti svoje crkveno sjedište. Zapravo politička nestabilnost Vizantije nakon 1180. godine bila je povod raškom županu Stefanu Nemanji da započne osvajačku aktivnost prema susjednim teritorijama. U sferi njegove osvajačke politike našla se i Duklja. O teškom stanju u koje je zapala Duklja zajedno sa Barom, svjedoči Grgurovo pismo Gvalteriju splitskom kanoniku, gdje saznajemo da raški župan dovodi Barane u bezizlaznu situaciju zahtijevajući od njih isplatu danka u visini od 800 perpera kao uslov da ih više neće uznemiravati. Pri tome Bar nije mogao očekivati podršku posljednjeg vladara iz dinastije Vojislavljevića kneza Mihaila, jer je i on bio vojno pritisnut od Nemanje i njegove braće. Sud-eći prema jednom izvoru, Nemanja je već tada naumio da osnuje novu mitropoliju pravoslavne crkve sa sjedištem kod Novog Pazara, te je namjeravao da joj podvrgne dukljansku biskupiju, pa čak i kotorsku. U isto vrijeme, koristeći novonastalu situaciju, Dubrovnik ponovo započinje aktivnost kod Rimske kurije s ciljem da povrati ranije pozicije. Tako se Duklja našla pod dvostrukim pritiskom, vojno-političkim ultimatumom raškog župana i crkvenih pretenzija dubrovačke nadbiskupije. Ovoga puta ni dukljanski knez Mihailo niti nadbiskup Grgur nijesu imali saveznika, jer novi splitski nadbiskup koji je nasljedio ubijenog Rajnerija 1180. godine, Petar svu pažnju poklanja pitanjima koja se tiču njegove crkvene provincije. U takvim okolnostima negdje oko 1189. godine dolazi do sloma dukljanske države i crkve što zaključujemo iz žitija sv. Simeona Nemanje, jer prema kazivanju starih srpskih ljetopisaca raški župan razuri sve gradove u Duklji i među njima i “slavni grad Bar”. Nadbiskup Grgur kao dokazani protivnik Stefana Nemanje, morao je zajedno sa posljednjim političkim predstavnikom Duklje knjeginjom Desislavom i drugom svjetovnom vlastelom, dukljanskim županima Črnehom i Crepunom i kaznacom Grdomilom tražiti privremeno utočište u Dubrovniku. I na primjeru Duklje pokazalo se da kad god država strada od spoljnjeg neprijatelja, stradaju u prvom redu vladari sa svojim pristalicama, ukoliko nijesu spremni da se potčine i pokore vlasti i gospodarstvu osvajača. Ako se nijesu htjeli pokoriti novom autoritetu, oni su gubili vlast i uticaj. Nemanjinim osvajanjem Duklje/ Zete, dukljanski gradovi Bar, Skadar, Ulcinj, Drivast, Svač, Budva i Kotor našli su se više od vijek i po u srpskom državnom okviru.

Dukljanski primorski gradovi očuvali su svoju autonomiju tokom vijeka i po nemanjićke vlasti

I pored takvog statusa, oni su činili zasebno pravno područje u okviru srpske države, što je uticalo da navedeni gradovi očuvaju svoju autonomiju tokom nemanjićke vladavine. Upravo ta činjenica govori o postojanju pravnog partikularizma, što je katoličkoj crkvi omogućilo da zadrži ranije stečene pozicije, da manje-više slobodno djeluje u okviru gradskih distrikta, i pored toga što nije imala status državne religije u srpskoj državi. Bez obzira na neosporni primat centralne (državne) vlasti, faktička vlast u dukljanskim gradovima bila je u rukama domaćih plemića i katoličkog klera, pa stoga možemo govoriti o nekom vidu paralelizma vlasti u Duklji/Zeti za vrijeme Nemanjića.

OBNOVA DUKLJANSKO-BARSKE METROPOLIJE POD POKROVITELJSTVOM VUKANA NEMANJIĆA: U posljednjoj deceniji XII stoljeća dukljanska crkva ostaje bez svog prvosveštenika i trpi latentni pritisak od strane dubrovačke crk-ve, sa veoma malim šansama da obnovi raniji status. Pri tome dukljanski kler nije mogao da računa na potporu svjetovne vlasti jer dukljanska država više nije egzistirala. Međutim, do političkog zaokreta dolazi kada Nemanja predaje svom sinu Vukanu (1195 - 1208), na upravu teritoriju Duklje. Vukan se, uprkos tome što je bio vazal svog oca župana Nemanje potpisivao kraljem Duklje i Dalmacije. Na taj način, Vukan oživljava tradiciju Dukljanske kraljevine iz doba Vojislavljevića, te se sve više ponaša kao katolički vladar, koji se dopisuje sa papskom kurijom i kraljevstvom Ugarske. Vukan se 1198. obratio papi Inoćentiju III molbom da mu Sv. Stolica pošalje predstavnike koji će istrijebiti zablude koje su bogumili u njegovoj zemlji posijali i utvrditi narod u katoličkoj vjeri, jer i sam želi “ljubiti i poštovati rimsku stolicu kao svoju mater i svim njezinim naredbama biti pokoran”. Što se tiče kraljevskog naslova Jiriček pretpostavlja da ga je možda dobio ženidbom s nekom knjeginjicom iz domaće vladarske loze. Sukobi dvije loze Nemanjića, kraljeva Raške i Srbije i kraljeva Dalmacije i Duklje, Barskoj nadbiskupiji donijeli su izuzetan značaj. Barska nadbiskupija u vrijeme Latinskog carstva postaje oslonac Rima na Balkanu, centar iz koga rimska diplomatija počinje da komunicira sa Slovenima i ostalim istočnim narodima. Kao dotadašnji dukljanski kraljevi i Vukan uzima pod pokroviteljstvo dukljansku crkvu i njeno sveštenstvo. Stoga jedan od glavnih zadataka bio mu je da obnovi raniju metropoliju u Baru. U tu svrhu, on je pisao tadašnjem papi Inoćentiju III (1198 - 1216) i tražio od njega udovoljenje ovom zahtjevu. Inače, papi je bilo milo čuti, da se srpski vladari žele vratiti u krilo katoličke crkve, pa je u tom smislu Inoćentije III htio ispuniti Vukanove zahtjeve u pogledu obnove dukljanske metropolije, ali ne tako, da bi oduzeo Dubrovniku nadbiskupsku čast i sve gornjodalmatinske biskupije i prepustio ih jurisdikciji barskog nadbiskupa, već se projekcija rimske kurije zasnivala na stanovištu da Dubrovnik i dalje treba da zadrži nadbiskupsku katedru, s tim da se dotadašnji biskupati u Duklji i Dalmaciji trebaju podijeliti između njega i ponovo uspostavljene metropolije u Baru. Papa, kako je to već rečeno, udovoljava Vukanovoj molbi, i šalje svoje legate Ivana kapelana i Šimuna subđakona, po kojima šalje “venerabili fratri nostro... Diocliensi Archiep(iscop)o” palij kao znak punine biskupske službe. Čuvši za to, Dubrovčani stadoše pred papom tvrditi da barski biskup nema pravo na palij, budući da je on sufragan dubrovačke metropolije. Papa na to piše svojim legatima (26. januara 1199) da ne smiju barskom biskupu izručiti palij prije nego što ustanove da li su to pravo imali i njegovi prethodnici.
Ispitavši pravo stanje, papini su legati predali izabranom barskom nadbiskupu Ivanu palij i sazvali pokrajinski crkveni sabor koji je donio značajne odredbe i smjernice za duhovni život dukljansko-barske crkvene pokrajine. Na taj način produžen je legitimitet Dukljanske nadbiskupije.

Religija u Duklji, ne samo od naroda nego i od samih crkvenih vlasti, shvatana je površno

Papini legati, osim predaje palija, imali su zadatak da urede odnose u dukljanskoj crkvi, pa su na sinodu u Baru sredinom 1199. godine na mjestu gdje su se “od davnina” održavali takvi crkveni skupovi, raspravljana crkvena pitanja i donijete odluke koje su značajne za crnogorsku vjersku istoriju, a i za razumijevanje društvenih odnosa u srednjem vijeku. Barskim crkvenim sinodom iz 1199. godine pokušano je reafirmirati najvažnija načela crkvenih reformi XI stoljeća. Usljed višedecenijske nesređenosti eklezijastičke organizacije dukljanske crkve kanoni katoličke crkve nijesu mogli biti implementirani, što je uticalo na stvaranje nereda u crkvenim krugovima, pa papskim legatima koji su predsjedavali saborom u Baru nije bilo teško uočiti brojne nepravilnosti u “kleru i puku” Dalmacije i Duklje koje je trebalo odmah ispraviti.
Zanimljivo je da se posebno zabranjuje pozivanje klerika na sud usijanog gvožđa ili vrele vode (“kotao”), što je siguran znak da se “božji sud” praktikovao u Zeti u ovo doba. Brijanje brada kod duh-ovnih lica je takođe zapovijeđeno na ovom saboru. Na saboru je postavljeno pitanje neurednih bračnih odnosa kod vjernika s obzirom da su ljudi u predjelima Dalmacije i Duklje sklapali ženidbe sa rodicama u IV i V koljenu ili nižem, što je bilo suprotno s odredbama svetih otaca. Stoga se naređuje da se nijedan hrišćanin ne smije usuditi sklapati brak sa rodicom do VII koljena, jer ukoliko ne odstupi od svoje grešne krvne veze biće izopšten i odijeljen od svih crkvenih sakramenata. Kršenje crkvenih pravila, naročito u pogledu sklapanja braka mimo crkve bilo je naširoko rasprostranjeno u dukljanskoj državi, mnogo prije nego li je sazvan barski sinod, što se vidi iz zapisa (oko 1090) kotorskog biskupa Grimoalda. To je posljedica što je religija u Duklji, ne samo kod puka nego i od samih crkvenih vlasti, shvaćena površno, tako da su brakovi sklapani bez potvrde i savjeta crkve, što je prouzrokovalo priličan broj brakova u nedozvoljenom stepenu srodstva.
Iz saborskih odluka primjećujemo da katolici, tj. katolička crkva u tom periodu nije u potpunosti imala slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Dukljansko-barske metropolije, bila je progonjena, usljed čega je naloženo da se iz crkve ekskomuniciraju svi oni koji drže katolike u ropstvu. Završne odredbe barskog sinoda odnose se na zabranu stupanja u svete redove sinova sveštenika i onih koji nijesu rođeni u zakonitom braku. U principu, sabor u Baru nije unosio nikakve novine, većinom čak nije donosio ni konkretna rješenja, već se doticao opštih pitanja koja su ranije bila regulisana kanonima rimske crkve.
Kada su papski legati obavili posao sa barskim nadbiskupom, posjetili su tadašnjeg vladara u Duklji Vukana Nemanjića i predali mu pismo Inoćentija III, u kojem je bila naznačena svrha njihovog boravka u Duklji. Saborske odluke su svakako još više dobijale na značaju time što je kralj Vukan sa predstavnicima svjetovne vlasti, tj. sa svojim dvorskim i državnim dostojanstvenicima prisustvovao barskom sinodu.
Nakon barskog sabora, nadbiskup Ivan i kralj Vukan su se obratili papi zasebnim pismima, koja se sadržinski nijesu mnogo razlikovala, s obzirom da je u tom periodu postojala podudarnost u stavovima među reprezentima dukljanske svjetovne i crkvene vlasti.
Vukan se u svom pismu zahvaljuje papi što mu je poslao tako valjane i učene prelate kao apostolske legate, koji su mu predali njegova pisma, iz kojih je uvidio da je papa udovoljio njegovom zahtjevu. U istom pismu on uvjerava papu da je zapovijedio da se u Kraljevini uredi crkva po odlukama sabora, da se ono što je protivno Hristu otkloni. U daljem tekstu pisma Vukan saopštava papi da je srećan što je otkrio da je u srodstvu sa njime (kako ne kaže se) i ujedno ga obavještava da je naumio da pošalje svoje izaslanike u Rim, ali da do toga nije došlo zbog nemira u Italiji, usljed čega nije htio da rizikuje svojih izaslanika, ali garantuje da će to svoje obećanje ubrzo ispuniti. Takođe i nadbiskup Ivan je poslao pismo papi u kojem ga obavještava da je kralj i cio narod odan rimskoj crkvi, i da će se truditi da bude što pripravniji u odavanju časti njegovoj svetosti.

Izgleda da su na pojedinim književnim djelima benediktinski i pravoslavni monasi radili skupa

STVARANJE NOVE VJERSKO-POLITIČKE ORIJENTACIJE NA TLU SREDNJOVJEKOVNE ZETE: Kada je dukljanska država koncem XII stoljeća došla pod vlast srpske dinastije Nemanjića, došlo je do promjene političkih i vjerskih prilika, što se negativno reflektovalo na položaj dukljansko-barske metropolije. Na njenom području malo po malo nestaje katolika, a mjesto njih pojavljuju se pravoslavni, bilo da katolici prihvataju istočni obred bilo da pravoslavni iz unutrašnjosti doseljavaju na njeno područje. Istina, poslije pada Nemanjića, za vladavine Balšića (1360 - 1421), barska nadbiskupija je bila u boljim okolnostima, ali ni tada nije mogla nadoknaditi gubitke, koje je doživjela. Tim više, što su Turci već u XV vijeku otkidali komad po komad njezine teritorije, dok nisu konačno godine 1571. zauzeli Bar i gotovo svu njegovu nadbiskupiju.
Osnivanjem Srpske pravoslavne crkve 1219. godine, tj. postavljanjem zetskog episkopa na Prevlaci Dukljansko-barska nadbiskupija, odnosno katolička crkva u Duklji/Zeti gubi ne samo privilegovan položaj na dukljanskoj teritoriji već i status državne vjere što je bilo od posebnog značaja u srednjem vijeku. Kao što primjećuje Vladimir Ćorović ustanovljenje novoosnovanih episkopija (Ston, Prevlaka) blizu starih biskupskih centara i na mjestu nekadašnjih benediktinskih opatija imalo je, prije svega, politički karakter s ciljem da bi suzbila, odnosno ograničila moć katoličke crkve, čija je djelatnost bila usmjerena na restauraciju dukljanskog kraljevstva, što se kosilo sa nemanjićkim državnim intencijama. Kao rezultat tih političkih projekcija sv. Sava osniva zetsku pravoslavnu episkopiju i na teritoriji koja je do tada bila pod isključivom crkvenom vlašću dukljansko-barskog nadbiskupa što će imati dalekosežne posljedice za opstojanje katoličke crkve u ovim krajevima.
Moć crkve uvijek je bila u potpunoj zavisnosti od snage državne organizacije, čiji je bila instrument. Zato su pravoslavni manastiri ranije bili podvrgnuti dukljansko-barskom nadbiskupu (kao što se vidi iz papskih bula iz 1089. i 1124. godine), da bi usljed promijenjenih političkih okolnosti, nakon sticanja autokefalnosti Srpske crkve taj odnos počeo da se mijenja u obrnutom pravcu. Međutim, u prvoj polovini XIII stoljeća u Duklji/Zeti započinje važan proces kulturne, odnosno vjerske preorijentacje. Benediktinske opatije i samostani, lišeni podrške dukljanskih vladara, postepeno gube svoju važnost i igraju sve manje važnu ulogu u prosvjećivanju naroda i izdržavanju škola. Isprva pored njih, a kasnije mjesto njih, pojavljuju se pod zaštitom i pokroviteljstovm iz dinastije Nemanjića, pravoslavni kaluđeri i manastiri, koji preuzimaju ulogu benediktinskih monaha. Ovaj prelaz od katoličkih benediktinaca ka pravoslavnim kaluđerima i primorskim krajevima dukljanske države nije bio kratak i nagao nego postepen i spor. Izgleda da su na pojedinim književnim djelima neko vrijeme benediktinski i pravoslavni monasi zajedno radili. Najstarija sačuvana ćirilična knjiga, Miroslavljevo jevanđelje, nosi obilježje te prelazne saradnje benediktinskih i pravoslavnih monaha. Tom zajedničkom saradnjom benediktinskih i pravoslavnih - prepisivača i slikara stvoreno je jedno izvanredno djelo (Jevanđelje kneza Miroslava) kao kruna umjetničkog stvaranja na području Duklje. Saradnja, a u nekim slučajevima simbioza katoličkog i pravoslavnog klera u Zeti podudarala se sa političkim intencijama Nemanjića, kako na spoljnjem tako i na unutrašnjem planu, što je uticalo da Nemanjići budu tolerantni tokom većeg dijela njihove vladavine prema katolicima, i to iz sljedećih razloga: 1. zbog potrebe da ih papa politički podržava, 2. da im papa daje saglasnost na kraljevski tron, 3. zbog velikog broja katolika u Zeti, 4. zbog miješanih brakova između katolika i pravoslavnih i 5. zbog čestih ženidbi Nemanjića sa katolkinjama.

Dubrovčani su i pored jasnog papinog stava više puta pokušali da Baru nametnu svoju jurisdikciju

POSLJEDNJI VELIKI JURISDIKCIJSKI SUKOB BARSKE I DUBROVAČKE CRKVE I DOLAZAK U BAR BLAŽENOG IVANA KARPINA:
Obnova barske nadbiskupije i smanjenje opsega crkvene vlasti dubrovačkog nadbiskupa bio je centralni problem ovog prostora u prvoj polovini XIII stoljeća. Dubrovčani su, i pored jasnog stava Svete stolice, više puta bezuspješno pokušavali da barskom kaptolu nametnu svoju jurisdikciju, što je kod lokalnog stanovništva stvaralo revolt, ali je i dovelo do polarizacije među biskupima-sufraganima barske nadbiskupije. Tako je ulcinjski biskup Marko uz saglasnost cijelog kaptola i građana Ulcinja otkazao poslušnost barskom nadbiskupu i zatražio dozvolu od svjetovne vlasti, kralja Đorđa, sina Vukana Nemanjića i ulcinjskog kneza Miroslava da se vrati u okrilje dubrovačke nadbiskupije. Da bi realizovao svoju zamisao formirao je delegaciju sastavljenu od kaptolskih i opštinskih punomoćnika - kanonika, Teodora Lampridijeva, Andriju Marinova i Groba, sina kneza Petra, te ulcinjskih plemića, Beriše, sina kneza Valentina i Petra Gojislavova sa namjerom da izjave poslušnost dubrovačkom nadbiskupu, što su i učinili 22. 04. 1252. godine. Istorijski izvori ne pružaju informacije koje bi nas dovele do spoznaje što je Ulcinjane navelo na ovakav stav, mada je za pretpostaviti da u tom činu ima nekih političkih intencija. “Možda je dukljanskom vladaru Đuri zaprijetila pogiba od srpskog kralja, pa ga je to prisililo, da za slučaj nevolje traži zakloništa i možda pomoći u Dubrovčana. Znajući on, kako bi Dubrovčani rada, da svojoj nadbiskupiji pribave izgubljene biskupije gornje Dalmacije, držao je valjda, da će ih time namah pridobiti na svoju stranu, ako ulcinjsku biskupiju, koja je ležala u njegovoj državini, podvrgne dubrovačkoj metropoliji, a otrgne od barske. Zato je valjda nagovorio biskupa Marka, svećenstvo i općinu ulcinjsku, da su priznali crkveno vrhovništvo Dubrovčana.”
Bez obzira na moguće motive ulcinjskog biskupata, taj čin je još više oslabio pozicije nadbiskupske katedre u Baru. Čak su i pojedini djelovi barske dijeceze, tj. žitelji Krajine, 1247. godine podržali stavove ulcinjskog biskupa. Ovakve crkveno - političke prilike su bile samo uvod u još dublje i dramatičnije konfrontacije Bara i Dubrovnika. Najžešći sukob između barske i dubrovačke nadbiskupije odigrao se sredinom XIII stoljeća, tačnije od 1247. do 1255. godine, kada je vođena i posljednja velika parnica između dva grada. “Pošto preminu u krajnjoj starosti barski nadbiskup Ivan, kanonici one (barske) crkve izabraše mu za nastupnika nekog fratra dominikanca, kojem također bijaše ime Ivan i obratiše se, što je trebalo po zakonu, k papi za potvrdu svog metropolite.” Dubrovnik, nakon smrti nadbiskupa Ivana I vršio je pritisak na Rim da se prekine “libertas ecclesiae” koja se odnosila na barsku nadbiskupiju, po kojoj su zetsko-dukljanski biskupi i barski kaptol na svom zboru birali dukljansko - barske metropolite.
Međutim, Ivan III dubrovački nadbiskup, prisvajao je pravo potvrde barskim biskupima, jer je smatrao da je on metropolit barske crkve. No, barski kanonici nijesu htjeli da ni oni, ni njihova barska crkva budu pod vlašću dubrovačkog biskupa, pa su tražili potvrdu izbora novog biskupa (Ivana, dominikanca) od Sv. stolice, kojoj se bio pritužio i sam dubrovački nadbiskup. “Papa Inoćent IV da ne učini krivo ni Baru ni Dubrovniku prema vlastitom uviđenju i vlasti, prije nego li će presuditi stvar, poništio je izbor barskog kaptola i poslao za nadbiskupa u Bar fra Ivana Karpina iz franjevaćkog reda”. Pod ovakvim prilikama moralo je rimskoj kuriji u prvom redu biti stalo do toga, da se na čelu vanredno eksponirane barske crkve nalaze posve pouzdani prelati, poput rečenog Ivana Karpina, a borba katoličkih metropolita da se što prije dokrajči, jer je njihov sukob štetio interesima katoličke crkve, što je direktno uticalo na jačanje zetske pravoslavne episkopije”.
Dalje sporenje između dvije nadbiskupije zahvatalo je kler i stanovništvo i prerastalo je u politički sukob širih razmjera.

Od starine postoje samo dvije nadbiskupije, Salona i Doklea; Salonu je naslijedio Split, a Dokleu Bar

Strasti su se rasplamsale do te mjere da su se građani Bara i Dubrovnika svađali i napadali, tako da je papa jednim pismom iz 1248. pozvao građane da žive u miru. Parnica je za to vrijeme veoma sporo napredovala, jer su između svakog koraka u postupku proticali mjeseci. “Za to vrijeme svađa između Dubrovnika i Bara pretvorila se u pravi rat. Dubrovčani su silom i oružjem napadali na Barane. Bio je napadnut i sam arcibiskup mitropolit Ivan. On je uhvaćen, svezan i bačen u zatvor. Zbog toga napada on je optuživao dubrovačko sveštenstvo i Dubrovnik, pa je zbog toga bacio anatemu na Dubrovnik. Sukob oko jurisdikcije nad dukljansko, zetskim duhovnim prostorom u kojem su barsku nadbiskupiju pomagali dukljansko-zetski, a kasnije srpski kraljevi, a dubrovačku crkvu Mlečani, prevazilazio je značaj crkvene organizacije, pošto je imati nadbiskupiju (metropoliju) u svojoj državi značilo crkvenu nezavisnost jedne države u odnosno na drugu. To je, razumije se, bilo značajno iz državno - pravnih razloga, jer svjetovnoj vlasti nije bilo u interesu da crkva u jednoj zemlji bude potčinjena jurisdikciji nadbiskupije van njene teritorije. Prelomni trenutak u sporu bilo je mišljenje srpskog kralja Uroša I (1243 - 1276), kao reprezenta svjetovne vlasti na strani prava barske crkve što je bilo od velikog značaja za odlučivanje u sporu pred rimskom kurijom. Čak i sam kralj Uroš pisao je papi povodom ovog crkvenog spora. Takav Urošev stav naišao je na odobravanje među građanstvom Bara, pa su neki laici revoltirani držanjem Sv. stolice pred izaslanikom dubrovačkog nadbiskupa izjavili: “Šta je papa, naš gospodin kralj Uroš je nama papa”. Razumije se da je u cijeloj ovoj akciji Uroš bio vođen isključivo državnim interesima. Po logici stvari, nije mu moglo odgovarati da katoličkom crkvom u Zeti upravlja jedna arhiepiskopija izvan njegove države, pa ni Dubrovačka. U takvim slučajevima, strana crkvena organizacija mogla je jedino pogodovati stranom miješanju u domaće političke prilike. U jednom trenutku, parničke stranke je saslušao i sam papa u Peruđi, početkom 1252. godine, određujući prelate koji će saslušati svjedoke i provjeriti dokaze koje podnose parnične strane. U parnici svaka strana je potpuno osporavala pravo svoga suparnika na arhiepiskopsku stolicu. Barani su tvrdili da od starine postoje samo dvije nadbiskupije, Salona i Doklea, i da je Salonu naslijedio Split, a Dokleu Bar. Prema argumentaciji barske delegacije koju su pored arcibiskupa Ivana Karpina činili i drugi članovi barskog kaptola nadđakon Petar Tanušev, đakon Staniša i fra Tripun, zastupano je gledište da je Dubrovnik podložan splitskom nadbiskupu, a crkvena jurisdikcija dubrovačke crkve prestajala je kod brda koja okružuju grad. “Iz jednog pisma dubrovačkog nadbiskupa papi od ožujka 1252. vidi se da je Ivan Karpin dobro poznavao historijat barske nadbiskupije, a posebno argumente koje je stotinu godina ranije bio iznio pop Dukljanin. Ishod parnice se naslućivao još u aprilu 1252. godine, kada je papa Inoćentije IV uputio pismo kotorskom biskupu Donatu Centiberiju s ciljem da kotorski biskup opomene albanskog biskupa, koji se iz nepoznatih razloga odmetnuo od barskog metropolita i podvrgao dubrovačkom nadbiskupu, naređujući mu da bude pokoran barskom metropolitu. Papa istim pismom upozorava albanskog biskupa da ukoliko ne bude pokoran barskom prvosvješteniku biće lično pozvan pred papski sud. Prije negoli je riješeno pitanje jurisdikcije i primata dviju nadbiskupija, umro je Ivan Karpin i postupak je bio prekinut. Malo nakon njegove smrti došao je u Bar delegat dubrovačkog nadbiskupa da uspostavi vezu s barskom crkvom, ali ga je Urošev brat istjerao iz grada i strogo mu zabranio svako dalje miješanje u poslove barske nadbiskupije. Poslije raznih ispitivanja i dokazivanja u Dubrovniku, Baru, a kasnije i u Peruđi, papa Inoćent IV 1253. godine odlučuje da imenuje na upražnjenu katedru dukljansko-barskog nadbiskupa još jednog svog povjerenika, franjevca Gotfrida.

Sa potvrdom prava barske nadbiskupije 1255. u Rimu gube se motivi za suparništvo Bara i Dubrovnika

Dubrovčani na tu papinu odluku izjavljuju protest, govoreći da su njihova prava tim aktom povrijeđena, ali na tu žalbu u Rimu više niko nije obraćao pažnju. Ni iznenadna smrt (pod nerazjašnjenim okolnostima) nadbiskupa Gotfida nije promijenila uspostavljeno stanje, jer je u Rimu 1255. godine posvećen novi barski nadbiskup. Ovog puta Dubrovčani finansijski iscrpljeni nijesu ni pomislili na bilo koji oblik protesta. Godine 1255. godine posvećen je u Rimu sastanak delegata dubrovačke i barske nadbiskupije na kojemu su definitivno priznata prava barske nadbiskupije. “Poslije toga arhiepiskopski rang barske stolice više nije dolazio u pitanje. Istovremeno je suparništvo između Bara i Dubrovnika izgubilo svoj osnovni motiv. U kasnijim periodima gradovi su bili u dobrim odnosima, građani često povezani srodstvom i poslovnim interesima”. Dvovjekovna borba oko crkvene jurisdikcije barske i dubrovačke crkve, latentni politički pritisak Nemanjića na Zetu, odnosno dukljansko-barsku metropoliju, postojanje jeretičkih pokreta na njenoj teritoriji, kao i nedovoljna upućenost klera i naroda u dogme i kanone katoličke crkve, svakako su razlozi nazadovanja katoličanstva u dukljanskoj crkvenoj provinciji tokom prve polovine XIII vijeka. U to vrijeme, 1247. godine završava se stolovanje u Baru, dugo gotovo pola stoljeća, nadbiskupa Ivana I. Stolica barske nadbiskupije ostaje upražnjena baš u vrijeme kada pravoslavna arhiepiskopija Srbije teži što više da proširi uticaj i vlast, kako bi stvorila, kao ideološki centar moći, jedinstvenu državu Srba i ostalih Slovena, priznatu i od Istoka i od Zapada. Upoznata sa političkim i vjerskim prilikama, ili bolje neprilikama, Sveta stolica odlučuje da stane na kraj bezvlašću, šaljući u Bar za nadbiskupa, velikog diplomatu, misionara, najvišeg povjerenika papske kancelarije, koji je ikad boravio na prostoru Zete - Ivana Karpina. Njegova zapažena misionarska djelatnost učiniće ga jednim od prvih Evropljana koji su istraživali Mongolsko carstvo. Godine 1245. trideset godina prije nego što je Marko Polo stigao do Pekinga, Ivan Karpin je poveo značajnu misiju preko Rusije u Srednju Aziju. Papa Inoćent IV naložio je ovu misiju radi protestvovanja kod tatarskog kana, ali i izviđanja mogućnosti misioniranja. Naime, prethodnih godina dolazilo je do violentnih upada mongolskih hordi u Evropu, koje su pustošile prostore kroz koje su prolazile. Tako su 1242. godine Mongoli devastirali zetsko primorje. Međutim, postoje razmišljanja da je zahvaljujući diplomatskoj umješnosti Ivana Karpina promijenjen pravac mongolskog prodiranja ka ovom dijelu Evrope. Dolaskom u barsku nadbiskupiju, Ivan Karpin se požrtvovano stavio u funkciju odbrane njenih prava i definitivnog razrješenja spora sa Dubrovnikom. Međutim, on tu nije zastao, već godinu dana nakon ustoličenja na tronu barskih metropolita, odlučuje 1249. godine da sazove pokrajinski crkveni sabor, na kome će se raspraviti sva pitanja bitna za dalji razvoj i opstanak dukljansko-barske metropolije. Dolaskom u Bar, Ivan Karpin se suočava sa brojnim nepravilnostima, koje hronično postoje ne samo u barskoj arhidijecezi nego i na prostoru Zete. Njegov najveći problem je nepoštovanje institucije crkvenog dobra. Odluke o dodjeli zemljišnih posjeda katoličkoj crkvi odnosno njenim monaškim redovima od strane nekadašnjih dukljansko-zetskih vladara važile su uglavnom za njihova života. Smrću vladara, pređašnji vlasnici, njihovi potomci, nerijetko i čitave plemenske ili bratstveničke slovenske zajednice, nasilno su zemlju uzimale natrag, pljačkajući biskupske rezidencije, rušeći crkve i manastire ukoliko bi im se kler usprotivio. Koliko je nazadovala disciplina među barskim klerom, govori činjenica da su se svještenici sukobljavali ne samo psovkama i pogrdama nego i oružjem, što je dovodilo do krvoprolića, te su takvi svještenici primani u svete redove i držali božju službu, suprotno kanonima katoličke crkve. Ovako stanje je uslovilo održanje vanrednog crkvenog sinoda u Baru 1249. godine.

Arheološka ispitivanja nijesu potvrdila brojnost crkava koje spominju razni istorijski izvori

Barski crkveni sinod iz 1249. godine, slično kao i onaj koji je održan pola vijeka ranije, sadržao je veliki broj crkvenih interdikta (odredbe nijesu sačuvane u cjelosti, već fragmentarno). Da bi se dao veći značaj sinodu, na inicijativu nadbiskupa Karpina rimska kurija ratifikuje odredbe regionalnog barskog sinoda, bacajući anatemu na sve one crkovnjake i svjetovnjake koji nijesu htjeli da se podvrgnu saborskim odlukama. Da saborske odluke ne bi ostale mrtvo slovo na papiru, Rim u zetske krajeve šalje pripadnike franjevačkog i dominikanskog reda, s namjerom da učvrste poljuljani moral katoličke crkve u Zeti. Slanje novih monaških redova je bio znak da rimska kurija nema namjeru da popušta u dogmatskim principima, već je instaliranjem franjevaca i dominikanaca pokazala odlučnost da se bori sa lokalnim specifičnostima klera i puka na našem primorju.

MEDIEVALNA EKLEZIJASTIČKA STRUKTURA BARSKE ARHIDIJECEZE:
Među sakralnim monumentima medievalnog Bara izdvaja se katedralna crkva posvećena sv. Đorđu, zaštitniku grada Bara i barske biskupije. Katedralna crkva sv. Đorđa tokom dukljansko - zetske epohe predstavljala je značajnu simboličku tačku jer je pored statusa pravostolne crkve imala krunidbenu i memorijalnu funkciju.
Najveći uticaj unutar kaptola Barske crkve kao i u gradskoj upravi imali su kanonici, odnosno starješina katedrale Sv. Đorđa. Opšte je prihvaćen stav u istorijskoj nauci da je barske arhiepiskope birao kaptol koji su sačinjavali kanonici stolne crkve sv. Đorđa i triju kolegijalnih crkava, - sv. Petra, sv. Ilije, sv. Marije izvan grada, - od kojih je svaka imala po šest kanonika. Na vrhu kaptolskog vijeća nalazio se arhiđakon, dok su se nadpopovi (archipresbyter) nalazili na čelu kolegijalnih crkava i upravljali župama u okolini Bara. “Kanonici imadijahu svoju osobitu kuću (collegium) uz crkvu, gdje su stanovali i imali zajedničko blagovalište i spavalište po starinskom običaju”. Ruski naučnik P. Rovinski je još 1880. godine prilikom obilaska starog grada zapazio na mnogim palatama šifre J.H.S. (Jesus hominum salvatoris) što ukazuje da su palate pripadale crkvi, odnosno nekim licima iz katoličkog klera.
Za razliku od drugih gradova na zetskom primorju, npr. Budve i Kotora, gdje je njihovim statutarnim odredbama bilo zabranjeno da biskup bude domicilna ličnost, nadbiskupski položaj u Baru pokrivali su ljudi ne samo iz kruga episkopa barskih sufragana (područnih biskupa) ili pak opati okolnih manastira, već i barski kanonici, koji su uglavnom pripadali domaćim patricijskim porodicama. Međutim, postojala je mogućnost da papa u određenim slučajevima uskrati pravo barskom kaptolu na izbor nadbiskupa. Sveta Stolica odlučivala se često na takav korak zbog nesloge prilikom izbora nadbiskupa ili u zavisnosti od političke situacije ili usljed grešaka organizacionog karaktera. U takvim prilikama nadbiskupski plašt dobijali su crkveni prelati iz drugih sredina. Strani crkveni dostojanstvenici postavljani su za barske nadbiskupe u najpresudnijim vremenima za katolicizam na području barske nadbiskupije: prvi u doba sudara katoličke vjere s pravoslavnom i u času kada je stoljetna borba Dubrovnika i Bara za metropolitanska prava nad prevalitanskim biskupijama došla do kulminacije, a drugi kad se katolicizam uz pravoslavlje sukobio još i s islamom.
Okosnicu barskog klera pored svještenstva gore pomenutih crkava sačinjavali su opati i monasi benediktinskog, franjevačkog i dominikanskog reda koji su svoja uporišta tj. samostane imali unutar i izvan gradskih zidina. Međutim, veoma malo imamo informacija o unutarnjem životu katoličke crkve u Baru, kao i o ostalim crkvama i kapelanijama u gradu i neposrednoj okolini. Podaci koji govore o broju sakralnih građevina variraju od izvora do izvora. Zato je danas nemoguće utvrditi njihov tačan broj, već se u pitanje dovodi postojanje tih objekata s obzirom da arheološka ispitivanja nijesu potvrdila brojnost crkava koje se spominju u raznim istorijskim izvorima.

Nadbiskup Marin Bici je 1610. godine zabilježio da u Baru i okolini ima oko 70 sakralnih objekata

Razlog tome, leži u činjenici da su mnoge nepokretnosti, pa samim timi crkveni objekti u barskoj dijecezi pod turskom upravom mijenjali vlasnike i namjenu, ali ne treba izgubiti iz vida da su crkve u srednjem vijeku mijenjale svoje patrone, naročito prilikom neke veće sanacije ili obnove. Nadbiskup Marin Bici 1610. godine navodi u svom izvještaju, da osim prvostolne i tri zborne crkve u Baru ima 66 sakralnih objekata, od kojih 18 u samom gradu i 48 izvan grada, dok je nadbiskup Andrija Zmajević 1671. godine zabilježio 53 crkve i kapele u gradu i oko njega. Ovi zapisi svjedoče da je Bar imao veliki broj crkava, i to ne samo pri kraju srednjeg vijeka nego i u ranom njegovom periodu. U prvoj autentičnoj papskoj povelji barskom arhiepiskopatu iz 1089. godine, pored crkvene slave sv. Đorđa i dvije slave sv. Arhanđela, pominju se još i četiri crkvene slave posvećene Bogorodici “et quatour festiuitatibus sancatae Mariae” prilikom kojih je arhiepiskop imao prava da nosi palium. Sve te crkvene slave govore o brojnosti sakralnih objekata u barskoj dijecezi. Treba napomenuti da je Bar poput drugih mediteranskih gradova imao bratovštine sv. Marka, Presvetog Sakramenta, i još dvije bratovštine, ali se ne pamti kojem svecu su bile posvećene. Može se pretpostaviti da su navedene bratovštine udruženja zanatlija, graditelja i klesara po kojima su Barani bili nadaleko poznati. U raznim srednjovjekovnim spisima, pored gore navedenih crkava, spominju se sljedeće crkve u Starom Baru i njegovoj neposrednoj okolini: sv. Srđa i Vakha, sv. Stefana, sv. Leonarda, sv. Hilarija, sv. Pavla, sv. Abrahama, sv. Katarine, sv. Krsta, sv. Vita, sv. Venerande, sv. Jakova, sv. Hodočasnika, sv. Lovra, sv. Aleksandra, sv. Bartola, sv. Marka, te kapele sv. Jelene, sv. Gabrijela, sv. Šimuna i Luke evenđeliste, sv. Magdalene i sv. Andrije.
Aglomeracija stanovništva na prostoru barske dijeceze bila je velika, prije svega, usljed idealnih prirodnih i klimatskih uslova, zbog čega i ne čudi brojnost crkava i manastira. Ekonomski potencijali dozvoljavali su u jednom periodu (XV vijek) da sjedište barskog nadbiskupa i zetskog (pravoslavnog) episkopa bude na istom području, s tim što je stolica prvom bila unutar zidina barske tvrđave, a drugom na obali Skadarskog jezera u manastiru Prečista Krajinska. Što se tiče pravoslavne crkvene organizacije u Baru, tj. o njenoj unutrašnjoj strukturi imamo veoma malo podataka. Na osnovu nekih indirektnih pokazatelja zaključujemo da je u Baru u medievalnoj fazi bilo pravoslavnog stanovništva, mada o brojnosti sveštenika i vjernika sa gradskog i seoskog područja ne postoje relevantni podaci. Do jačanja pravoslavne crkve u barskom distruktu, osobito izvan urbanog jezgra, dolazi za vrijeme Balše III kada pravoslavlje postaje državna religija u Zeti. O bogumilskom pokretu na području barske arhidijeceze nemamo nikakvih naznaka. Bogumili, vjerovatno, nijesu ni nastojali da se infiltiraju u barsku sredinu, gdje je jako zračenje djelovanja nadbiskupije, ali su mogli naći pogodno tle preko Rumije, u Zetskoj kotlini, među zemljoradnicima, kojima je mogla odgovarati bogumilska doktrina otkazivanja plaćanja danka. Na širem području Bara postojale su četiri benediktinske opatije - sv. Srđa u Mrkojevićima, sv. Spasa i sv. Marka u brdima iznad Starog Bara i sv. Marije Ratačke kod Spiča. Farlatti pominje ženski benediktinski samostan, ali nije sačuvana uspomena kojem svecu je bila posvećena njihova crkva. U narodnoj memoriji sačuvana je uspomena o još jednom benediktinskom samostanu - sv. Ivana na brdu Ribnjak iznad sela Zupci. Benediktinski kaluđerski red, koji je, vjerovatno, sredinom VII vijeka, zakoračio na istočnu obalu Jadrana, odigrao je u periodu od 10. do 12. vijeka važnu ulogu u dukljanskoj kraljevini. Kao vjerski misionari i kulturni poslenici, oni su, u brojnim crkvama i manastirima dukljanskog primorja, širili pismenost i razvijali one vještine i znanja kojima se, u prvom redu, podupiru hrišćanska vjera i njene institucije.

Sem u prosvjeti i školstvu, uticaj benediktinaca osjećao se i u politici dukljanskih vladalaca

Benediktinci su takođe imali za cilj da dio domaćih ljudi iz uglednih društvenih staleža nauče pismenosti i uliju im ona znanja koja su im obezbjeđivala značajnu društvenu poziciju i uticaj. Paralelno sa tim, u svojim skriptorijima, obavljali su prepisivanje, prevođenje i umnožavanje bogoslužnih knjiga i drugih spisa. Jedan od kultova koji su benediktinci naročito poštovali bio je kult sv. Mihaila. I na području barske dijeceze veoma je bio rasprostranjen ovaj kult s obzirom da je u samom gradu bilo građevina posvećenih ovom svecu, a i glasovita Ratačka opatija je prvobitno bila posvećena Sv. Mihailu. Ovaj svetac je bio omiljen i kod običnog naroda, što potvrđuju župne crkve Sv. Mihaila u selima Petaroši i Gornja Gora koja su se nalazila u brdima iznad prigradskog naselja Šušanj. I izvan prosvjete i školstva benediktinci su bili vrlo aktivni i uticajni. Poznato je benediktinsko štićenje nacionalnih i državnih interesa u slovenskim državama, a njihov uticaj se osjeća u unutrašnjoj i vanjskoj politici dukljanskih vladara. U Baru 1221. godine nalazimo na cistercite koji sačinjavaju jedan od ogranaka benediktinskog reda. Cisterciti su bili inspirisani uvjerenjem da i znanosti paganskog svijeta spadaju u hrišćanski obrazovni proces i to, štaviše, kao pomoćne nauke, koje imaju svoj smisao u tumačenju Biblije. Zato su cisterciti bili idealno sredstvo propagande Rima među slovenskim življem, a u njihovim skriptorijima uporedo su nastajala latinska i slovenska književna djela.
Na zetskom tlu, pred kraj druge polovine XIII stoljeća, dolazi do formiranja samostana franjevačkog reda, s kojima nešto kasnije ide u korak i red dominikanaca, dok položaj starog, mnogozaslužnog reda benediktinaca, uglavnom se pogoršava, pozicije mu se sužavaju, osobito na područjima van gradskih zidina u Zetskom primorju. Njihovo nestajanje javlja se u vrijeme kad je strogi redovnički život benediktinaca već uveliko pripadao prošlosti. Stoga benediktinci bivaju potiskivani novopomenutim redovničkim bratstvima. A to se, s druge strane, vremenski podudaralo s pojačanim prodorom i forsiranjem pravoslavlja u Zeti, tako da je nova crkvena organizacija jednostavno preuzimala benediktinske samostane i imanja tamo gdje su opatijski kompleksi bili zapušteni. Iz spomenika, koji su danas dostupni, može se zaključiti da je u XIV vijeku bila oslabila redovnička disciplina među benediktincima barske dijaceze. Saznavši za takvo stanje papa Klement VI 1347. godine, na molbu tadašnjeg barskog nadbiskupa Ivana Zaulinija povjerova ulcinjskom biskupu Antunu, koji je i sam bio benediktinac, reformu benediktinskih samostana u barskoj crkvenoj provinciji. Tom prigodom je papa uz ostalo ovlastio ulcinjskog biskupa da potvrdi izbor i onih opata koji su sinovi sveštenika oženjenih prema dopuštenju istočne crkve. Po svoj prilici i nakon vizitacije ulcinjskog biskupa situacija među samostanskim zajednicama u barskoj dijecezi nije mnogo popravljena, što zaključujemo iz dekreta pape Bonifacija IX, kojim 1391. godine postavlja na dužnost ratačkog opata cistercita Bucija zbog nepoštovanja regula od strane redovnika. Negdje sredinom, a najkasnije tokom druge polovine XIII stoljeća dolaze u Bar monaški redovi Sv. Franja i Sv. Dominika. Sam blaženi nadbiskup Ivan Karpin, a kasnije njegovi nasljednici i biskupi podložni njegovoj jurisdikciji, doveli su franjevce i dominikance u svoje dijeceze kao ispomoć kleru u propagiranju riječi Božje i poučavanju naroda, te kao inkvizitore ili vizitatore, uvidjevši da se benediktinci samostalno ne mogu izboriti sa problemima, koji su latentno opterećivali dukljansku crkvenu provinciju. Novi crkveni redovi su uticali na stvaranje crkvene discipline i novog tipa pobožnosti. “Iako i jedan i drugi pripadaju redovima propovjednika - predikatori - franjevci i dominikanci imali su posebne zadatke. Prvi, franjevci, imali su glavni zadatak da rade sa masama, sa “malim svijetom”, sirotinjom, dok su glavni dominikanci bili orijentisani na rad sa plemstvom iz koga su najčešće i sami poticali. Međutim, ni ustanovljenje novih monaških redova nije išlo bez problema, jer je disciplina među klerom i vjernicima južnog Jadrana bila na niskom nivou.


(Kraj)


Dejan Paladin:
PRIKAZ KNJIGE: IZ PROSLOSTI DUKLjANSKO-BARSKE NADBISKUPIJE
Djelo Ivana Jovovica Iz proslosti Dukljansko-barske nadbiskupije, predstavlja sintezu dosadasnjih radova koji se bave ovom problematikom. Do sada jedino je Ivan Markovic, na pocetku XX vijeka objavio djelo koje je u potpunosti posveceno nastanku i razvoju Dukljansko-barske nadbiskupije. Od tada pa sve do momenta publikovanja knjige Ivana Jovovica, ovom temom naucnici su se bavili fragmentarno ili u kontekstu neke druge teme.
Autor je, na osnovu dostupnih izvora, kako onih koji se zasnivaju na dokumentima, pisanim aktima, tako i onih koji poticu od usmene tradicije, pokusao da rekonstruise istoriju ove duhovne institucije. On to radi odmjereno i naucno vrseci analizu postojecih istorijskih dokumenata kroz periode, ne samo od trenutka osnivanja nadbiskupije (1089), vec od pojave hriscanstva na ovim prostorima. Zato autorovo prikazivanje crkvene povijesti zapocinje izlaganjem o biskupskim sjedistima u nekadasnjoj provinciji Prevalis s posebnim osvrtom na ulogu grada Duklje.
U knjizi posebna paznja pridaje se formiranju i sirenju istocnjackih i zapadnjackih kultova na prostoru koji su naselili dukljanski Sloveni. Pored kultova koji vode strano porijeklo, stranice ove knjige sadrze podatke o nastanku jednog domaceg kulta, kulta blazenog kneza Vladimira, ciji je oreol trajno inkorporiran u duhovnu bastinu crnogorskog naroda. Ipak, najveci dio djela posvecen je nastanku i ustrojstvu dukljansko-barske nadbiskupije, ulozi kakvu je imala u hriscanskom (katolickom) svijetu, kao i njenom kulturolosko-civilizacijskom znacenju na ukupnom crnogorskom prostoru.
Autor zavrsava pisanje knjige sa 1918. godinom, kao dogadjajem koji obiljezava kraj jedne epohe, gdje dolazi do gubljenja drzavne nezavisnosti Crne Gore, pa se posljedice takvog jednog politickog cina negativno manifestuju na polozaj i status barske nadbiskupije u juznoslovenskoj zajednici.
Treba primjetiti cinjenicu da autor na vise mjesta apostrofira kontinuiranu vezu izmedju dukljanske crkve i svjetovnih vlasti, od kraljeva Vojislavljevica, gospodara Balsica i Crnojevica, pa sve do posljednje crnogorske dinastije Petrovica. Ovakav pristup svakako da ima uporiste u istorijskim faktima s obzirom da je sam cin utemeljenja dukljansko-barske nadbiskupije proizvod rada dukljansko-zetskih kraljeva Mihaila i Bodina.
Poseban osvrt dat je odnosima Bara sa susjednim crkvenim centrima, u prvom redu sa Dubrovnikom, koji je u vise navrata u srednjem vijeku nastojao da ospori legitimitet Bara kao crkvenog sredista. U tom dugotrajnom sporu Bar je sacuvao svoju crkvenu autonomiju, i do danas ostao to sto jeste, jedna od najstarijih nadbiskupskih katedri na istocnom Jadranu. Dijelom je to zasluga upornosti barskog klera, dijelom svjetovnih vladara, a dijelom doprinos Rima, koji je od ustanovljenja nadbiskupije shvatao crkveno-politicki znacaj Bara za siri prostor, njegov polozaj na razmedji katolicanstva i pravoslavlja. Ovakva pozicija nadbiskupije uzdrmana je turskim osvajanjem Zete i padom Bara pod Osmansku vlast 1571. godine. Tada ne samo sto barska crkva gubi ranije privilegije nego prilican broj stanovnika katolicke crkvene opstine prihvata islam ili pravoslavlje, a dobar dio katolickih vjernika, uslijed raznih pritisaka, odlucuje se da napusti zavicaj. Tako da je u jednom momentu postojala opasnost da se nadbiskupska katedra premjesti u Skadar.
Medjutim, ulazak Bara u drzavni okvir Crne Gore otvara nove mogucnosti barskoj nadbiskupiji. Na inicijativu knjaza Nikole barska nadbiskupija se obnavlja 1886. godine, konkordatom sklopljenim izmedju papske drzave i Knjazevine Crne Gore.
Posebno mjesto u knjizi zauzima poglavlje o ulozi benediktinske opatije Sv. Marije ratacke. Svakako da postoji razlog sto je prica o ratackom samostanu izdvojena u posebno poglavlje s obzirom da to sakralno zdanje nije samo imalo karakter monaske kolonije, vec kulturnog sredista dukljanske drzave.
Na kraju, istakao bih trud autora u sastavljanju kataloga dukljansko-barskih nadbiskupa, sufragana i katolickog klera u barskoj dijecezi do 1878. godine, kao i prezentovanje odredbi Pokrajinskog crkvenog sinoda u Spicu odrzanog 1674. godine.
Ono sto knjigu cini osobenom jeste pristupacnost, ove inace slozene materije, siroj citalackoj publici, koja je nakon dugo vremena u mogucnosti da spozna najdublje slojeve najstarije crnogorske drzavnosti i duhovnosti.

Ivan Jovovic:
UVOD ZA KNJIGU IZ PROSLOSTI DUKLJANSKO-BARSKE BISKUPIJE
Knjiga ”Iz proslosti Dukljansko-barske nadbiskupije” nastala je kao rezultat visegodisnjih proucavanja istorijata ove najstarije duhovne institucije na tlu Crne Gore. Devetovjekovna kontinuirana prisutnost Dukljansko-barske nadbiskupije na ovim prostorima uticala je da ona bude svojevrsni monument nasih drustveno-politickih i kulturno-civilizacijskih uspona i padova. Nastala u periodu srednjevjekovne Duklje/Zete, bila je nazaobilazni etnogenetski faktor u stvaranju najstarije crnogorske drzavnosti i duhovnosti, u cijem okrilju je nastao istorijsko-knjizevni spis neprolazne vrijednosti – Ljetopis popa Dukljanina.
Uspostavljanjem crkvene metropole u Baru 1089. godine, ovaj grad dobija karakter svjetovnog i crkvenog sjedista, odnosno predstavljao je posljednju uporisnu tacku Zapada prema Istoku. Takva njegova uloga stavlja ga u centar regionalnih zbivanja, zbog cega su mnoge znacajne crkvene licnosti medievalne Evrope bile zainteresovane za nadbiskupsku katedru ”svete dukljanske crkve”.
Nalazeci se u zoni sukoba civilizacija, Bar i Barska nadbiskupija zbog namijenjene pozicije veoma su rano bili involvirani u sire balkanske crkveno-politicke konfrontacije. Ipak, zahvaljujuci djelovanju domicilnog klera barske nadbiskupije, ali i drugih religijskih zajednica, grad pod Rumijom, kao i ukupni crnogorski prostor nije bio pogodjen papskim i patrijarsijskim iskljucivostima, vec je ovaj prostor shodno nekim specificnostima, i pored latentnih pritisaka, uspio izgraditi model sopstvenog samoodrzanja, tj. doslo je do izvjesnog oblika simbioze i saradnje heterogenih vjerskih elemenata, odnosno njihovih organizacionih struktura.
Ono sto je uticalo da Barska nadbiskupija izgubi primarnu poziciju u drustvenim zbivanjima ne samo crnogorskom prostoru, vec i prostoru Balkana, bio je dolazak otomanske imperije, koji je iz osnova promijenio pravno-politicki polozaj ove institucije, tj. njenih vjernika. Negativni efekti takvog istorijskog slijeda dogadjaja, mozda se najbolje ogledaju u cinjenici, da je Bar vec krajem XVI stoljeca, usljed turske zabrane prestao da bude sjediste nadbiskupa. Promjena istorijskih okolnosti, tacnije gubitak potpore svjetovne vlasti neminovno se odrazio na materijalni status katolicke crkve, a samim tim je doslo do rapidnog smanjenja broja svjestenih lica, sto je u krajnjem prouzrokovalo depopulacioni trend u zupama medju katolickim vjernicima u barskoj crkvenoj opstini tokom veceg dijela turske vladavine.
Bez obzira na pobune, koje su cesto bile inicirane i od samim nadbiskupa, polozaj katolicke crkve za vrijeme trovjekovne turske dominacije se sve vise pogorsavao, jer su Turci u Baru cvrsto drzali stecene pozicije, sto se s jedne strane manifestovalo u onemogucavanju klera u obavljanju nekih od svojih osnovnih duznosti, a sa druge strane, intenziviralo progone i iseljavanje lokalnog katolickog stanovnistva. Napustena od hriscanskih saveznika Barska nadbiskupija, uprkos nezavidnoj poziciji, nasla je dovoljno snage da se odupre turskim pritiscima, mada ce pred kraj turske uprave (1867), zbog sirih interesa Svete Stolice biti ukinuta i svedena na obicnu vikariju.
Do reafirmacije njenog statusa dolazi kada ona bude ponovno vracena u drzavno – pravni okvir Crne Gore. Izlaskom na svoje more, Crnoj Gori je omogucena veza sa evropskim drzavama, a znacajnu sponu u tom priblizavanju predstavlja vracanje nadbiskupske katedre u Bar 1886. godine. Imajuci u vidu neke opste prihvacene cinjenice iz crnogorske proslosti, moguce je napraviti analogiju izmedju crkveno-politickih smjernica prvog i posljednjeg crnogorskog suverena, kralja Mihaila Vojislavljevica i kralja Nikole Petrovica, cijim je pregnucima nastala i opstala Barska nadbiskupija.
U svojoj devetovjekovnoj povijesnici Barska nadbiskupija je ostala bez najveceg dijela svojih materijalnih i kulturnih dobara, pa o njenom nekadasnjem bogatsvu, uglavnom, saznajemo na osnovu sacuvanih fragmenata. U vihoru ratova nijesu stradali samo ljudski zivoti, vec i civilizacijska dostignuca nasih predaka, crkve, samostani, biblioteke, arhivi i slicno. Tako je grad Bar ostao bez svog srednjevjekovnog opstinskog i crkvenog arhiva, tj. svjedocanstva o svom milenijumskom, odnosno mediteranskom trajanju.
Iako je srednjevjekovni arhiv Dukljansko-barske nadbiskupije nepovratno izgubljen, podatke o ovoj duhovnoj instituciji mozemo i danas naci u arhivama gradova istocnog Jadrana, koji uz arhiv Kongregacije za sirenje vjere u Rimu predstavljaju temelj nekih buducih studioznih istrazivanja. Zato ovu knjigu treba posmatrati kao pukusaj sinteze dosad objavljene gradje o Barskoj nadbiskupiji u cilju sto jasnijeg sagledavanja znacaja ove institucije u povijesti Bara i Crne Gore.
Autor

U Baru, aprila 2004. godine