Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
03/06/2006
ODLUKA O PROGLAŠENJU NEZAVISNOSTI REPUBLIKE CRNE GORE

Podgorica, 03. jun 2006. godine

Izvršavajući odluku građana Crne Gore da se obnovi nezavisnost države Crne Gore i njen puni međunarodno pravni subjektivitet, slobodno donesenu na referendumu od 21. maja 2006. godine organizovanom u partnerstvu sa Evropskom unijom i utvrđenu Izvještajem Republičke komisije za sprovođenje referenduma o državno - pravnom statusu Republike Crne Gore, koristeći pravo iz člana 2 Ustava Republike Crne Gore i člana 60. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora;
Skupština Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 03. juna 2006. godine, na osnovu člana 81 tačka 2 Ustava Republike Crne Gore, donosi


O D L U K U

O PROGLAŠENJU NEZAVISNOSTI REPUBLIKE CRNE GORE


1. Republika Crna Gora je nezavisna država sa punim medjunarodno-pravnim subjektivitetom u njenim postojećim državnim granicama.

2. Republika Crna Gora, obnovom državne nezavisnosti, preuzima sve poslove koje je usvajanjem Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora povjerila da vrše institucije državne zajednice.

3. Republika Crna Gora primjenjivaće i preuzeće međunarodne ugovore i sporazume koje je zaključila i kojima je pristupila državna zajednica Srbija i Crna Gora, a koji se odnose na Crnu Goru i koji su u saglasnosti sa njenim pravnim poretkom.

4. Do donošenja odgovarajućih propisa Republike Crne Gore, shodno će se primjenjivati kao njeni propisi oni koji su na dan stupanja na snagu ove odluke važili kao propisi državne zajednice Srbija i Crna Gora, ako nijesu u suprotnosti sa pravnim poretkom i interesima Republike Crne Gore.

5. Republika Crna Gora urediće način preuzimanja poslova koji su do sada vršile institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora i posebnim aktima Skupštine i Vlade Republike Crne Gore utvrdiće i objaviti načela na kojima će se izgrađivati i voditi unutrašnja i spoljna politika.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se „Službenom listu Republike Crne Gore“ .


SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE
PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić