Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt | 

03/06/2006
DEKLARACIJA NEZAVISNE REPUBLIKE CRNE GORE

Podgorica 03. jun 2006. godine.
Polazeći od viševjekovne državne nezavisnosti i međunarodnog priznanja Knjaževine Crne Gore na Berlinskom kongresu 13. jula 1878. godine;
Na osnovu slobodno izražene volje građana na referendumu o državno- pravnom statusu Republike Crne Gore odžanom 21. maja 2006. godine, a koji je sproveden u skladu sa medjunarodnim standardima i u saradnji sa Evropskom Unijom;
Iskazujući posvećenost održavanju i promovisanju međunarodnog mira i stabilnosti, potvrđujući spremnost da poštuje princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država, zalažući se za rješavanje međunarodnih sporova mirnim spredstvima, promovišući prijateljske odnose i saradnju sa svim zemljama na ravnopravnim osnovama;
Na osnovu Odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore i člana 81. tačka 2, Ustava Republike Crne Gore;

Skupština Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 3. juna 2006. godine donosi:


D E K L A R A C I J U

NEZAVISNE REPUBLIKE CRNE GORE1. Republika Crna Gora, nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom, nastaviće da se izgradjuje kao građanska država, multinacionalno, multietničko, multikulturno i viševjersko društvo, zasnovana na poštovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava, prava manjina, principima parlamentarne demokratije, vladavine prava i tržišne ekonomije što će se unaprijediti donošenjem novog Ustava Republike Crne Gore.

2. Polazeći od obnovljene državne nezavisnosti, Republika Crna Gora:

- Prihvatajući principe utvrdjene dokumentima Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i drugih medjunarodnih organizacija, pokrenuće postupak za punopravno članstvo u njima;

- Prihvata i preuzeće prava i obaveze koji proističu iz dosadašnjeg aranžmana sa Evropskom unijom, Ujedinjenim nacijama, Savjetom Evrope i Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju i drugim medjunarodnim organizacijama, a koji se odnose na Crnu Goru i koji su u skladu sa njenim pravnim poretkom, pružajući punu podršku radu njihovih agencija i predstavništava na svojoj teritoriji;


- Potvrdjuje kao strateški prioritet ubrzano integrisanje u Evropsku uniju i odlučna je da nastavi efikasno ispunjavanje uslova i zahtjeva sadržanih u Kopenhaškim kriterijumima i Procesu stabilizacije i pridruživanja;

- Čvrsto je opredijeljena da pristupi evropskim i evroatlanskim-NATO bezbjednosnim strukturama i da nastavi da doprinosi učvršćivanju regionalne stabilnosti i bezbjednosti;

- Posvećena daljem napredaku u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, spremna je da ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva;

- Nastaviće i unaprijedi postojeću saradnju sa medjunarodnim finansijskim institucijama i pokrenuti postupak za regulisanje samostalnog članstva;

- Poštovaće principe međunarodnog prava, odluke Međunarodnog suda pravde i odlučna je da nastavi punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

3. Republika Crna Gora će na principima medjunarodnog prava uspostaviti i razvijati bilateralne odnose sa drugim državama, prihvatajući prava i obaveze iz dosadašnjih aranžmana i nastaviti sa aktivnom politikom dobrosusjedstva i regionalne saradnje.

4. Potvrđujući dobre namjere, Republika Crna Gora iskazuje poseban interes i punu spremnost da sa Republikom Srbijom, riješi dosadašnja medjusobna prava i obaveze i da razvija dobre i prijateljske medjudržavne odnose.

5. Deklaracija će se objaviti u »Službenom listu Republike Crne Gore«.PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić