Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Prof. dr Branislav Kovacević:
SAVEZNIČKO BOMBARDOVANjE CRNE GORE 1943. I 1944. GODINE.Draža i Tito tražili bombardovanja. Napadi na nedužne civile umjesto na okupatorske jedinice. Dugo ćutanje o preko dvije hiljade žrtava. Crnogorski gradovi pod tepisima bombi. Dokumentarna hronika jedne doskora zatamnjene strane naše novije istorije

U sjenci pobjeda

Savezničko bombardovanje gradova na prostoru Jugoslavije (septembar 1943 - maj 1945.) zadugo nije bilo predmet većeg interesovanja jugoslovenske istoriografije; dugo je ostalo u sjenci velikih pobjeda saveznika nad silama Osovine i stvaranja novih država i sistema. U uslovima kada je nova Jugoslavija tražila međunarodno priznanje, pragmatični politički interesi potiskivali su naučne. Odlaganje ove teme bilo je uslovljeno politikom koja je nastojala da se ne zamjeri moćnim državama Zapada u vremenu kada je trebalo učvršćivati vlast u zemlji, kao i zbog činjenice da je aktuelna vlast u novoformiranoj državi učestvovala u odabiranju ciljeva koje je trebalo uništiti.Nešto veće interesovanje za ovu problematiku izraženo je u posljednjoj deceniji prošlog vijeka kao rezultat naučne reinterpretacije događaja i procesa iz Drugog svjetskog rata, kao i podsjećanja na veliki jubilej - pedesetogodišnjicu pobjede saveznika nad fašističkim i nacističkim državama. Ovome treba dodati i politički odnos nekadašnjih saveznika prema događajima u Jugoslaviji poslije njenog raspada.

Čuti i drugu stranu

U poplavi novinskih tekstova, feljtona, pa i nekih istoriografskih radova „otkrivaju” se davno objavljeni izvori dajući im tumačenja po sistemu „uvođenja sadašnjosti u prošlost”. U njima je ovaj naučni problem uglavnom ispolitizovan i jednostrano prikazan s unaprijed postavljenim ciljem da se savremena zbivanja u zemlji objašnjavaju savezničkim bombardovanjem u Drugom svjetskom ratu. Ograničenost spoznaje može da bude objašnjenje, ali ne i opravdanje za jednostrano i tendenciozno tumačenje. Previđaju se ratne okolnosti, interesi velikih i moćnih sila, pragmatična politika, ciljevi i sredstva. Autori takvih tekstova najčešće koriste jednu vrstu izvora tumačeći ih bukvalno i jednostrano. Pri tome se gubi iz vida da su dokumenta jedne strane nedovoljna da bi se sagledala i ocijenila kompleksna slika događaja. Dokumenta su često jednostrana, pristrasna i interesno intonirana u zavisnosti od njihovog porijekla i cilja. Pripadaju li ona realnosti ili načinu na koji se realnost prima, događaju koji se obrađuje i opisuje ili subjektu koji opisuje? To zahtijeva napor da se pronađu i uporede izvori različitog porijekla i po zakonitostima istorijske nauke sine ira et studio prouče i prezentiraju kako bi se došlo do istorijske istine. Jer, nauke ima onoliko koliko ima najvažnijih dokumenata kako bi izvedena rekonstrukcija proizilazila iz građe različitih subjekata.

Prva osvjetljavanja

No i jednostrano i, nerijetko, senzacionalističko otvaranje ovog pitanja doprinijelo je njegovom serioznijem proučavanju i obradi. Sve češće se pojavljuju radovi naučno fundirani na domaćim i inostranim izvorima i literaturi. U tom pogledu zapažen je doprinos dao naučni skup održan u Leskovcu 1994, posvećen pedesetogodišnjici razaranja ovog grada od djejstva savezničke avijacije. (Leskovac je, inače, do sada najbolje obrađen grad kada je u pitanju savezničko bombardovanje: Hranislav Rakić, Živan Stojković, „Bombardovanje Leskovca”, 1994; Momčilo Pavlović, Veroljub Rakić, „Savezničko bombardovanje Leskovca 6. septembra 1944”. Studija i dokumenti, 1995; „Savezničko bombardovanje Leskovca 6. septembra 1944.” Leskovački zbornik, 35, 1995). Takođe je solidno obrađeno stradanje Niša od djejstva savezničkog vazduhoplovstva u radu „Vazdušna bombardovanja Niša u Drugom svetskom ratu 1941 - 1944”, Dragoljuba Ž. Mirčetića, vojnog istoričara i publiciste (Niš 1996). Značajni su i radovi: Ficroja Maklina „Rat na Balkanu”, Beograd 1980; Davida Martina „Mreža dezinformacija. Čerčilova jugoslovenska greška”, Beograd 1991; Vinstona Čerčila „Drugi svetski rat”, tom 5-6, Beograd-Prosveta; Milovana DZelebdzića „Borbe s Grupom armija “E”, Narodna armija, Beograd 1978; F. Ý. D. Dikina „Bojovna planina”, Beograd 1973; Majkla Liza „Silovanje Srbije. Britanska uloga u Titovom grabljenju vlasti 1943-1944”, Beograd 1991.

U potrazi za istinom

U literaturi nastaloj u dijaspori, tzv. emigrantskoj ima više tekstova o savezničkom bombardovanju jugoslovenskog prostora. Među njima, obradom i korišćenjem britanske građe, zapažen je i vrijedan rad Staniše R. Vlahovića „Zbornik dokumenata iz Britanske arhive. Anglo-jugoslovenski odnosi 1941-1948”, Birmingham 1985.
Crnogorska istoriografija nije pokazivala veće interesovanje prema ovoj problematici, osim prigodnih tekstova objavljenih u štampi i dva rada pisca ovih redova. Vrijedno je zabilježiti knjigu novinara i publiciste Koste Čakića „Pakao pod Goricom”, 1994, koji je otrgao od zaborava brojna sjećanja građana na savezničko bombardovanje Podgorice.
Primarni zadatak istorijske nauke je da prikupi građu i utvrdi činjenice. Na činjeničkoj podlozi nastaje istoriografska interpretacija, koja se neprekidno razvija. Što je ona bogatija, utoliko je i razumijevanje događaja slojevitije.

Svojevrsni mozaik

Dokumentacija koju ovdje objavljujem predstavlja svojevrsni mozaik različitih subjekata, viđenja i tendencija o savezničkom bombardovanju Crne Gore od oktobra 1943. do kraja decembra 1944. godine. Tu su i pojedina dokumenta koja se ne odnose na crnogorski prostor a uvrštena su kao ilustracija specifičnosti i kompleksnosti ove teme, jer su Crna Gora, Jugoslavija, kao i Balkan samo mikroprostor u globalnim savezničkim planovima. Prezentirana građa svojom raznovrsnošću može da podstakne na slojevito razmišljanje, da nametne nova pitanja, koja traže druge i drugačije odgovore. Tu su i podaci o savezničkoj pomoći u oružju, hrani, odjeći, obući, ljekovima, sanitetskom materijalu - koju su najprije pružali četnicima a potom partizanima - transportu ranjenika i bolesnika, padu savezničkih aviona i spasavanju njihovih posada, ratnim razaranjima, civilnim i vojnim žrtvama, vojnim misijama i dr.
Savezničko bombardovanje jugoslovenskog prostora nije mimoišlo ni Crnu Goru i njene stanovnike, kao ni njihova materijalna dobra. Ovdje je učinjen pokušaj da se ocrta razvojna linija nastanka i toka razaranja gradova i naselja, puteva i mostova, stradanja uglavnom nedužnog stanovništva. Umjesto iscrpnog govora ostavio sam da govore dokumenta, koja su odabrana i sređena po porijeklu. Nije svaka linija građe mogla biti ravnomjerno zastupljena. Ona je uslovljena objektivnim stanjem postojanja i dostupnosti građe. Otuda je najviše partizanske građe - 141 dokument; četničkih je 43, anglo-američkih - 47, emigranata 21, italijanskih - jedan i sovjetskog porijekla - tri dokumenta.
Pored arhivske građe, knjiga sadrži i više sjećanja - svjedočenja i svjedočanstava uglavnom savremenika tih događaja. Ma koliko subjektivna, fragmentarna i ne uvijek pouzdana (budući da su data poslije mnogo godina od tragičnih događanja), ona upotpunjuju sliku zbivanja, dočaravaju atmosferu, život u okupiranom gradu, strah, neizvjesnost, gladovanje, nemaštinu, opštu nesigurnost, glasine o saveznicima i okupatoru, smrti, snalaženju u zlu i bijedi, nastradalim porodicama, siročadima, solidarnosti...
Sjećanja koja selektivno objavljujem (samo dio od više desetina prikupljenih) podsjećaju na neku vrstu anegdotske istorije. Subjektivnost učesnika i nedostatak stručnosti ne oduzimaju im pravo na autentičnost, da saopšte svoja mišljenja o događajima koje su preživjeli. U njima kao da provejava misao da istinu nije nikada moguće sakriti u potpunosti, kao što ju je nemoguće otkriti do kraja. Upravo i ova knjiga ima samo tu namjeru.

Ratna prekretnica

Veliki uspjesi Crvene armije u Staljingradskoj i Kurdskoj bici, kao i pobjeda Britanaca kod El Alamejina i desant u sjevernoj Africi predstavljali su završnu fazu rata u tom dijelu svijeta. Anglo-američke snage su početkom maja 1943. sa više strana izvele odlučujuće napade i primorale na kapitulaciju osovinske snage u sjevernoj Africi.Poslije iskrcavanja zapadnih saveznika na sjeveru Afrike, britanska politika je sve više pažnju usredsređivala na Balkan. Britanci su predviđali napad na Njemačku preko Sredozemnog mora, tj. iz sjeverne Afrike, preko Italije i Balkana na slabije mjesto protivnika, u tzv. „meki trbuh Evrope”. Amerikanci su bili za direktni sudar sa njemačkom vojskom na evropskom kontinentu.

Sastanak u Kazablanci

Na sastanku Ruzvelta i Čerčila u Kazablanci (14-21. januar 1943.) odlučeno je da se saveznici iskrcaju na Siciliju. Njemcima je bio poznat plan saveznika. Očekivali su ga sa strahom i neizvjesnošću, jer protivnik može da bira mjesto napada na širokom prostoru od Egejskog arhipelaga i obala Grčke, preko Albanije, Jugoslavije i Italije, do južne Francuske i Španije. S druge strane ugrožavao ih je sve izraženiji narodnooslobodilački pokret u Jugoslaviji, Albaniji, Grčkoj i pojačana antifašistička aktivnost u Evropi. Zbog toga su preduzimali kontinuirane ofanzive („Vajs 1”, „Vajs 2” i „Švarc”) s ciljem da partizane unište a četnike razoružaju. Četnici su nastojali da iskoriste neprijateljsku ofanzivu i unište partizane. U zimu 1942/1943. izveli su prinudnu mobilizaciju boraca za pohod u Bosnu. Od decembra 1942. godine pri štabu Draže Mihailovića nalazio se šef britanske misije pukovnik Bejli, kojemu je bila poznata ova četnička kampanja i njihova saradnja sa Italijanima, koji su ih kamionima i brodovima prebacivali u rejon budućih borbi.Od marta 1943. britanska politika prema događajima u Jugoslaviji počela je da se mijenja. Na nju je uticalo više faktora: snaga Narodnooslobodilačke vojske i saznanje da ona nosi glavni teret borbe protiv okupatora, probijanje istine o Draži Mihailoviću u zapadnom javnom mnjenju, insistiranje Sovjeta u političko-diplomatskim akcijama da sve snage otpora aktivno učestvuju u antifašističkom ratu, vojnička slabost četnika i njihova otvorena kolaboracija sa okupatorom.

Dikin na Durmitoru

Dolaskom britanske vojne misije s kapetanom Vilijemom F. Stjuartom i Frederikom Vilijemom Dikinom 28. maja 1943. godine na improvizovani durmitorski aerodrom Njegovuđa, u jeku Pete neprijateljske ofanzive, uspostavljene su veze između Vrhovnog štaba NOVJ i britanske komande na Bliskom istoku.Sve izraženiji strateški planovi britanske vlade za jugoslovensko ratište bili su i u funkciji priprema za sastanak zapadnih saveznika, koji je održan u Vašingtonu 12. maja 1943. godine („Trajdent”) na kome je odlučeno da se operacije na Sredozemlju ograniče na invaziju Italije.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstvo

Poznati američki novinar i publicista Sajrus Leo Sulcberger izvještavao je iz Londona gdje se nalazio od druge polovine januara 1943. godine, posvetio je niz dopisa situaciji u Jugoslaviji i stradanju njenih naroda od pogroma Njemaca, Italijana, Bugara i Mađara. (B.K.) Dio teksta koji prenosimo objavljen je u The New York Times, New York, 18.A 1943. Ovdje ga citiramo prema:
Slobodan Nešović, Svet o nama, tom II, str. 42-44, Beograd 1983
Ako ne stigne pomoć ove godine...
"Glad, boleština, ubijanje i poniženja svake ruke besne sada u Istočnoj Evropi toliko da predstavnici vlada u izgnanstvu strahuju pred mogućim potpunim istrebljenjem izvesnih narodnosti i osakaćenjem drugih ako ne dođe do aktivne intervencije ujedinjenih nacija još ove godine. Od 110,000.000 pripadnika naroda koji su pre rata živeli između sovjetskih granica i linije Dancing-Trst, gde se Istok sastaje sa Zapadom na Kontinentu, zna se da ih je već dosad više od 500.000 namerno uništeno, i postoji verovatnoća da će taj broj biti višestruko umnožen pre oslobođenja te oblasti od klanja i uništavanja koje nacisti nazivaju svojim životnim prostorom. Čitavi narodi izgnani su iz svojih tradicionalnih obitavališta, kao što su miroljubivi Slovenci, kojih je blizu 200.000 već proterano u druge zemlje, a raseljeni su milioni poljskih građana da naprave mesto nemačkim naseljenicima. Celi narodi se nemilosrdno istrebljuju samo zbog svoje tobožnje inferiornosti prema nacističkom merilu ljudskih vrednosti. Cele religije se postepeno ugušuju, kao rimski katolicizam u Štajerskoj i Austriji, gde je novi nacistički gaulajter izjavio:
“Mi ćemo ugušiti stare religije i zavesti ovde novu religiju germanske krvi i germanske rase”.
Krajem prošle godine, raspuštena je jevrejska sekcija Gestapoa u Srbiji, jer tamo nije više bilo živih Jevreja.
Od blatnjavih poljskih radnih logora do crnogorskih planina i grobljanskih ulica Atine, glad hara u mnogim oblastima. Groznica i slaba ishrana idu ruku pod ruku po balkanskim zemljama. Rahitičnost, influencu, tifus i neke nove bolesti prouzrokovane nedostatkom vitamina prate politička ubistva. Mnoga srpska deca su oslepila od rđave ishrane ili gladi. Prodaja lekova, ukoliko su opšte preostali, strogo je ograničena kako bi se sprečilo da ne dođu do ruku rodoljubivih gerilskih odreda. Počeli su da izbijaju građanski ratovi, anarhija i socijalne revolucije, što sve, u velikom stepenu, podstiče politika Osovine, koja iskorišćava podvojenosti između podjarmljenih naroda da bi što više učvrstila svoju vlast nad njima...U ovom anarhičnom stanju Nemačka odnosi sve dostupno bogatstvo svojih satelita i podjarmljenih naroda za svoju ratnu mašineriju... i vrbuje radnike za prisilan rad u fabrikama Rajha ili na fortifikacijama. ... Cena hleba u Atini postala je više od dvadeset puta, ako se hleb uopšte može dobiti. Kilogram mesa na crnoj berzi u Beogradu, kada se može dobiti, staje osamnaest puta više nego pre rata. Zaokružujući ovo kontinentalno carstvo, legije radnika pod nacističkom komandom rade na utvrđivanju prirodnih položaja radi odbrane od ma koje nameravane savezničke ofanzive. Na Istoku, hiljade sposobnih Poljaka preseljeni su u oblast izmedu Visle i Buga, gde se iz svojih strogo čuvanih koncentracionih logora odvode na rad na novoj liniji utvrđenja na Bugu. Hiljade novih mađarskih radničkih odreda poslati su u karpatski planinski lanac da modernizuju stara utvrđenja protiv ruskih armija. Na jugu, balkanski radni bataljoni rade na obnovi grčke Metaksasove linije, koju produžuju kroz Ovče polje, Skopsku Crnu Goru i Kosovo. Iz Jugoslavije se s vremena na vreme prokrade po koje pismo u kome se traži da bombarderi ujedinjenih naroda bombarduju Zagreb, Budimpeštu i Sofiju, kao i rudnike Bor i Trepču, da bi se učinio pokušaj da se onemogući da Osovina ubija narode...”

Sutradan, 19. januara, Sajrus L. Sulcberger daje kraći osvrt na položaj istočnoevropskih zemalja u kojem će se one naći po svršetku rata i o raskoraku u politici velikih saveznika u tom prostoru.

Velika očekivanja

Očekivani plan anglo-američkog iskrcavanja izazvao je različite strepnje i nadanja i drugih vojnih i političkih snaga u Jugoslaviji. Njemci su bili uvjereni da će Balkan biti jedna od sljedećih tačaka savezničkog iskrcavanja na evropskom tlu. Prvi je razlog bila pretpostavka da će se na Balkanu nastaviti sa progonom njemačkih armija koje su bile u povlačenju iz Afrike i drugi, što je Balkan već bio u vrenju, specijalno Jugoslavija, Grčka i Albanija. O tome govori Mihael Hauard u svojoj knjizi „Velika strategija” (sveska V, avgust 1942 - septembra 1943, izdanje - Britanska državna štamparija, 1972) navodeći riječi Adolfa Hitlera na Pomorskoj konferenciji, održanoj 19. i 20. maja 1943. godine, da „ne može vjerovati da prvenstveni cilj Saveznika neće sada biti strateški ranjivi, i ekonomski od najveće važnosti, balkanski poluotok”, Hitler je, dalje, istakao da bi italijansko poluostrvo „mogao nekako zapečatiti”, ali „za nas je od presudne važnosti da dalje držimo Balkan”. „Mi moramo održavati prevoz bakra, boksita i hroma i - iznad svega - sigurnost naših postrojenja tako da sve ne bi propalo ako bi se italijanski problem razvio”.

I četnici i partizani

Ovakva njemačka orijentacija izvjesno koriguje i relativizuje dosadašnje ocjene u istoriografiji o tome da su snage NOP-a svojim akcijama „prikovale” za Jugoslaviju značajan broj njemačkih divizija - što je sasvim tačno. Ali, nema sumnje da bi Njemci i bez velikih borbi sa NOP-om morali da zadrže određene vojne jedinice u Jugoslaviji zbog mogućnosti otvaranja balkanskog fronta.
Nijesu samo Njemci i Italijani očekivali savezničko iskrcavanje na Balkan. U to su isto vjerovali i četnici i partizani - i štabovi Draže Mihailovića i Josipa Broza Tita. Zbog toga se četnici pod Dražinom komandom reorganizuju na tromeđi: Sandzak - Crna Gora - Bosna i Hercegovina. Titove snage nastojale su da se probiju dalje prema istoku, uz teške borbe protiv Njemaca u bici na Sutjesci.

Pretpostavke i kombinacije

Sudeći po neposrednim događajima nastalim tokom ljeta i jeseni 1943. godine, Draža Mihailović je bio uvjereniji u savezničko iskrcavanje na Jadranu nego Josip Broz Tito. Međutim, ni jedan ni drugi nijesu u tim danima imali saznanja o planovima saveznika. Postojale su pretpostavke i kod jednih i kod drugih, bilo da se radilo o osovinskim silama ili četnicima i partizanima.
Četnici Draže Mihailovića su mnogo više očekivali od savezničkog iskrcavanja na Jadranu nego snage NOP-a. U Titovom štabu preovladavalo je gledište da bi saveznička invazija na istočnu obalu Jadranskog mora, odnosno na Balkanu, uvela Dražu Mihailovića u posjed vlasti. Zbog toga su, prema mišljenju pojedinih istoriografa, naročito iz redova emigracije, partizani počeli da prave kombinacije sa Njemcima još od prvih dana Četvrte neprijateljske ofanzive; približavanje Njemcima i eventualni otpor savezničkoj vojsci u slučaju njihovog iskrcavanja na Jadranu.

--------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

Hjuot Luis, major u vojsci Sjedinjenih Američkih Država, predstavnik Ureda za strateške službe sa ličnim odobrenjem generala Ajzenhauera i generala Donovana isporučio je 400 tona pomoći partizanskim snagama na Visu, bez znanja Britanske komande u Italiji. Kada su Britanci saznali o njegovom neovlašćenom prisustvu u Jugoslaviji protestvovali su. Pri povratku s Visa, Hjuot je evakuisao bolesne i ranjene partizane. (Ronald H. Bailey, Partizani i gerila u Drugom svjetskom ratu, Aleksandrija, Va: Time - Life Books, 1978, 119).
Prema knjizi Dejvida Martina, Mreža dezinformacija, Čerčilova jugoslovenska greška, Beograd 1991, Luis Hjuot je mnogo radio na intenzivnom snabdijevanju partizana oružjem i materijalom. Uspio je da od generala Donovana i generala Ajzenhauera dobije dozvolu da početkom oktobra 1943. godine započne operaciju transporta preko Jadrana. On i njegovi oficiri uspjeli su da na razne načine pribave i dostave Titu vojne i medicinske opreme, hrane i drugog materijala tokom više od tri mjeseca preko 6.000 tona materijala, evakuišući bolesne i ranjene partizane u povratku. On je prekoračio svoja ovlašćenja time što je i sam prešao Jadran da bi se sreo sa Titom, bez dozvole svojih starješina i brigadira Maklina. U Bariju se mnogo pričalo o nepravilnostima u nabavci materijala za njegov program snabdijevanja partizana. Početkom novembra 1943. godine sa pozornice ga je uklonio pukovnik DZon E. Tulmin, novi šef UŠ-a u oblasti (str. 282). O organizovanju u doturu pomoći partizanskim snagama i susretu sa Titom, major Luis Hjuot ostavio je svjedočenje u svojoj knjizi Guns For Tito, New York 1945. O razgovoru sa partizanskim predstavnicima Mladineom i Radićem, major Hjuot razmatra njihove predloge o bombardovanju Metkovića i Mostara, i o tome u svojoj knjizi piše:
„Prije nego smo se rastali posvetili smo sljedeći sat razgovora detaljnom razmatranju planova o pomorskom i vazdušnom napadu na njemačke obalske pozicije da bi obezbijedili drugu stranu puta snabdijevanja. Njemačke patrole izlazile su iz svoje tajne baze brzih čamaca na ušću rijeke Neretve, koja se nalazila samo nekoliko milja južno od sela u kome smo razgovarali. Najbolji način da se ovi (Njemci, prim.prev.) najure odatle bilo bi njihovo uništenje iz vazduha. Jedini redovni način snabdijevanja moćnih njemačkih garnizona u Mostaru i Metkoviću, koji je bio udaljen nekoliko milja od mora, uz Neretvu, bio je parabrod „Rab” koji je saobraćao sa Splitom, jednom ili dva puta nedjeljno. Brod je bio dobro naoružan i obezbijeđen od partizanskog napada onim sredstvima koja su ovi mogli da primijene. Detaljno smo razradili plan za njegovo potapanje" (str. 174 - 175).
Prema planu majora Hjuota, bombardovanjem navedenih baza trebalo je da se obezbijedi ruta preko Jadrana za nesmetano dostavljanje savezničke pomoći partizanima na ostrvima, a zatim dalje na kopnu. U društvu Pavla Ilića, vršioca dužnosti komandanta 8. korpusa, major Luis Hjuot susreo se i sa Josipom Brozom 24. oktobra 1943. godine u Jajcu. O tom susretu i razgovoru major Hjuot u svojoj knjizi na stranama 246-248 piše:
„...Bila je nedjelja 24. oktobar (1943)... Vrela kafa čekala nas je u trpezariji i Tito već na poslu u svom uredu. Raspoložen, mahnuo nam je kroz otvorena vrata pozivajući nas unutra. Tako je povoljno počeo dan. Odmah smo prionuli na posao, Ilić i komesar pridružili su nam se poslije kraćeg vremena... Najveći dio onoga o čemu smo razgovarali narednih osam sati nevažan je za ovu priču. Tito je bio toliko dobar koliko je i obećao. Odgovorio je na sva pitanja i pružio nam o svakoj temi koju smo dotakli sve informacije koje sam poželio. S vremena na vrijeme poslao bi po nekog od njegovih štabskih oficira ako željeni podatak nije odmah bio dostupan sa mapa raširenih ispred nas ili ga se nije mogao sjetiti, ali tokom najvećeg dijela razgovora znao je odgovore i pružao ih bez kolebanja. Njegovo strpljenje bilo je neiscrpno. Počeli smo sa ratnim rasporedom, organizacijom, pozicijama i snagom njegovih /Titovih, prim.prev./ armija, snagom i razmještajem njemačkih trupa uz identifikaciju jedinica. ... „Ova tema dovela nas je do problema obalske odbrane i neophodnih mjera za obezbjeđivanje jadranskih ruta za snabdijevanje. Tu smo planirali neke detalje naše taktike. Tito je od Saveznika tražio podršku i razne oblike pomoći, a ja sam obećao da ću njegove potrebe prenijeti nadležnim autoritetima i izrazio uvjerenje da možemo ispuniti većinu njegovih zahtjeva. (Ispunili smo sve Titove zahtjeve). Tito je tražio bombardovanje određenih gradova /ne navodi se kojih, prim. prir./, razaranje određenih pozicija i povremenu podršku iz vazduha na ključnim položajima za njegove snage”. [/i]

Kapitulacija Italije

Saveznici su uz pomoć svih rodova vojske, shodno odlukama Konferencije u Kazablanci, 10. jula 1943. godine izvršili vazdušni i pomorski desant na Siciliju. Porazi na Siciliji izazvali su pad fašističkog režima. Italija je doživljavala najtežu vojnu, ekonomsku i političku krizu, nesposobna da brani ni svoju metropolu. Benito Musolini je uhapšen 25. jula, a novu vladu obrazovao je maršal Badoljo, koji je zabranio fašističku stranku i njene organizacije.
Njemci su iskoristili oklijevanje saveznika, pa su u Italiju uputili svoje nove divizije. Tek početkom septembra Britanci prelaze Mesinski kanal i iskrcavaju se u Kalabriju.

Strateški značaj

Početkom avgusta 1943. godine, uoči kapitulacije Italije, Njemci su znatno ojačali svoje snage na Balkanu. U Crnu Goru, Sandzak i Hercegovinu stigle su značajne njemačke snage. Njihov zadatak je bio da u trenutku kapitulacije Italije razoružaju italijanske jedinice, zaposjednu crnogorsku obalu, onemoguće eventualno iskrcavanje zapadnih saveznika i otežaju širenje NOP-a u Crnoj Gori, Sandzaku i Hercegovini. I četnici Draže Mihailovića formirali su neke nove jedinice na tim prostorima očekujući desant saveznika.
Početkom septembra 1943. godine, u vrijeme kaputulacije Italije, teritorija Crne Gore, Sandzaka i Hercegovine dobijala je sve veći strateški značaj za ishod Narodnooslobodilačke borbe, prevashodno zbog toga što se procjenjivalo da bi na tom prostoru moglo doći do iskrcavanja vojske zapadnih saveznika. Na navedenim područjima pod komandom Glavnog štaba Crne Gore i Boke djejstvovali su nekoliko partizanskih bataljona i četa. Te snage, iako skromne i malobrojne, razoružale su nekoliko italijanskih bataljona, a novoformirane partizanske jedinice oslobodile su Ulcinj i Petrovac.

Presudni uticaj

Kapitulacija Italije nametnula je potrebu da je Vrhovni štab NOV i POJ naredio 9. septembra 1943. da se formira Drugi udarni korpus, s komandantom Pekom Dapčevićem na čelu i Mitrom Bakićem, političkim sekretarom. Snagu Drugog korpusa sačinjavale su 2. proleterska i 3. udarna divizija, i partizanski odredi Crne Gore, Hercegovine i Sandzaka.
Mjesec dana kasnije vrhovni komandat je uputio direktivu Štabu 2. korpusa o njegovim glavnim, neposrednim i narednim zadacima, s naglaskom da obezbijedi prostranu i sigurnu operativnu osnovicu za koncentraciju jače grupacije NOV Jugoslavije koja bi prodirala ka Srbiji, što je u planovima Vrhovnog štaba imalo izvanredan strategijski značaj (Zbornik NOR, tom III, knj. 10, dok. 174).
Formiranje Drugog korpusa i dolazak njegovih brigada presudno su uticali na tok događaja u Crnoj Gori. U vremenu od 22. septembra do 12. oktobra 1943. snage Drugog korpusa oslobodile su: Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Kolašin, Berane, Andrijevicu, Velimlje i druga mjesta. To je uticalo na obnavljanje organa narodne vlasti, antifašističkih organizacija i mobilizaciju novih boraca. Ponovo se formiraju Durmitorski, Nikšićki, Lovćenski, Zetski, Komski, Pljevaljski, Bjelopoljski partizanski odredi, popunjavaju Četvrta i Peta crnogorska, Treća sandzačka i osnivaju nove brigade - Šesta i Sedma crnogorska i Četvrta sandzačka.

-----------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

RENDEL - JOVANOVIĆU

Britanski ambasador kod Jugoslovenske kraljevske vlade RENDEL šalje Slobodanu Jovanoviću 4. novembra 1942. br. 146 telegrame među kojima je i broj 857 od 25. oktobra 1942. U akta je zaveo šef Vojnog kabineta Pred. vlade major Živan Knežević D. V. K. br. 179, i to 5. novembra 1942. godine.
Sadržaj telegrama:
Ü 857 of October 25 th. To the Yugoslav Prime Minister.
I have been informed from Belgrade that it is wish of large number of Belgradians that Englić should carry out maš attacke with bombers on Topcider for their (Grps Mut) and Savski (Grp Mut). Eventual sacrifices (victims) will be forgiven generously by citizens. In Rakovic Germans are producing at great speed aeroplane motors. Press gangs take citizens and put them to forced and put them to forced labour. General Mihajlovic.
V VII, Emigrantska vlada, kutija 174, fascikla 3, reg. br. 16 Prevod
Br. 857, 25. oktobar (1942) Jugoslovenskom primijeru,
Informisan sam iz Beograda da je želja velikog broja Beograđana da Englezi izvedu masovne napade bombarderima na Topčider jer njihove vojne snage nalaze se na prostoru oko Save. Eventualne žrtve biće velikodušno oproštene od strane građana. Njemci u Rakovici proizvode velikom brzinom avionske motore. Kaznene snage odvode građane i primoravaju ih na prinudni rad. General Mihailović.

ŠTAB KOMANDE JUGOSLOVENSKIH TRUPA
Str. 06.0. Br. 641
18 marta ........1943.
PRETSEDNIKU VLADE
B. K.
LONDON
Amerikanci predlažu bombardovanje vojnih ciljeva u Jugoslaviji. Vezu sa zemljom njihovim sredstvima i osobljem. Saglasni za slanje pomoći đeneralu Mihajloviću.
U vezi Vašeg telegrama Str. Pov. B. K. Br. 195 javite da li da dam pismen pristanak ..... bombardovanja
PUTNIK
Šifrovati i poslati kao telegram.
KOMANDANT,
Đeneralštabni pukovnik,
R. Putnik
V VII, EV, k. 29 b, VK - U - 434.

ŠIFROVANI TELEGRAM
Poslan iz Londona 17 aprila 1943. godine u 19,05
Stigao u Kairo 18 aprila 1943 godine u 06,00
Dešifr. u Komandi 18 aprila 1943 godine u 12,00
Đeneral Draža Mihajlović br. 1440.
U dogovoru sa Englezima i Amerikancima ubacite propagandni materijal koji spremite dogovorno s Denićem.
Đeneral Draža Mihajlović br. 1455. Tražite od Engleza i Amerikanaca da se bombarduju traženi objekti. Sav ušteđen novac u banci dati za nabavku potreba đenerala Mihajlovića i ubacite u zemlju kao i ranije.
Str. Pov. V. K. Br. 349. JOVANOVIĆ
(Slobodan)
VV
Dešifrovao i spalio

Njemačka okupacija

Sudbina italijanskih jedinica poslije kapitulacije bila je različita. U Podgorici je njemačka četa kidnapovala komandanta XIV armijskog korpusa, generala Ronkalja, i pored njegovog ličnog obezbjeđenja, što je obezglavilo jaki italijanski garnizon. Diviziju „Ferara” Njemci su razoružali bez otpora. Divizija „Emilija” u Boki Kotorskoj potpomognuta ustanicima, poslije teških borbi protiv Njemaca i velikih gubitaka, biva savladana.
Divizija „Taurineze” iz Nikšića i Danilovgrada pokušala je da se domogne morske obale u namjeri da se prebaci u Italiju, ali su je u tome Njemci preduhitrili, polovinu uz otpor razoružali, a druga polovina je prešla na stranu NOP-a. Divizija „Venecija”, čije je sjedište bilo u Beranama, mjesec dana se kolebala kome da priđe - četnicima ili partizanima. Poslije pregovora sa komandantom Drugog korpusa general-majorom Pekom Dapčevićem, divizija je 10. oktobra prešla na stranu NOP-a. Od dvije brigade divizije „Taurineze” i divizije „Venecija” formirana je u Pljevljima 2. decembra 1943. godine partizanska divizija „Garibaldi”. (R. Pajović)

Ograničena dejstva

Njemački okupator nije imao dovoljno snaga da posjedne sve gradove u Crnoj Gori, već se ograničio na uski primorski pojas sa gradovima u zaleđu: Cetinjem, Podgoricom, Danilovgradom i Nikšićem, s ciljem da taj dio obale obezbijede od eventualnog savezničkog iskrcavanja. Za to su raspolagali 118. divizijom iz sastava Petog SS brdskog korpusa i djelovima 297. divizije iz sastava 21. armijskog korpusa, kao i raznim borbenim grupama za povremene ofanzivne operacije protiv snaga NOP-a u Crnoj Gori.
Njemački general-major Vilhelm Kajper, koji se nalazio na čelu samostalne Feldkomandanture 1040 za Crnu Goru i oblast Kotora, proglasom od 30. septembra 1943. godine objavio je da preuzima vlast na teritoriji bivšeg italijanskog Guvernatorata u Crnoj Gori, a 1. novembra (iste godine) saopštio je stanovništvu Crne Gore:
„Njemačke oružane snage u Crnoj Gori nemaju nikakve teritorijalne ili političke zahtjeve. Njihovo je prisustvo jedino uslovljeno vojničkim potrebama”.

Ciljevi zauzimanja

U stvari, Njemci su zauzimanjem teritorija u Crnoj Gori nastojali da spriječe savezničko iskrcavanje. Dok je postojala opasnost od savezničkog desanta, Njemci nijesu prihvatali saradnju sa zvaničnicima četničke organizacije Draže Mihailovića, već su od četničkih pripadnika formirali razne nacionalističke formacije koje su formalno bile u nadležnosti crnogorske kvislinške Narodne uprave ili Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa, bliskog Nedićevom Srpskom dobrovoljačkom korpusu. Kasnije nijesu zazirali ni od formalne četničke organizacije.
Sredinom oktobra 1943. partizanske snage su u Ostrogu likvidirale vođstvo četničkog pokreta u Crnoj Gori, koje su sačinjavali general Blažo Đukanović i pukovnik Bajo Stanišić. Poslije njihove pogibije saradnja svih četničkih komandanata u Crnoj Gori sa Njemcima bila je javna.
Četnici su se najbezbjednije osjećali u gradovima gdje su se nalazili jaki njemački garnizoni.


----------------------------------------------------

DOKUMENTI I SVJEDOČANSTVA

Druga knjiga, Edizioni Bizzari Roma 1975

1)
Italijanska partizanska divizija “Garibaldi” 1 Ova divizija obrazovana je 2. decembra 1943. godine od dvije italijanske operativne divizije koje su se zatekle na teritoriji Jugoslavije na dan primirja 8. septembra 1943. godine, odbile da polože oružje kada su njemačke trupe preuzele italijansku okupacionu zonu i priključile se jugoslovenskim partizanima. To su bile sljedeće operativne divizije:
a) pješadijska divizija “Venezia” koja je bila raspoređena između Novopazarskog Sandzaka i Crne Gore u zoni Berane-Andrijevica,
b) planinska divizija “Taurinense” raspoređena između Kotora i Crne Gore u zoni Nikšića i Vilusa. Ove divizije došle su pod komandu 2. jugoslovenskog partizanskog korpusa i dejstvovale su kao posebne divizije sve do spajanja u novoobrazovanu partizansku diviziju “Garibaldi”. Divizija “Venezia” uspjela je u oktobru da uspostavi radio vezu s otadzbinom. Na dan 16. oktobra jedan italijanski lovački avion Cz 42 spustio se na letilište u Beranama i uspostavio direktnu vezu sa komandantom divizije “Venezia” i prikupio podatke o situaciji italijanskih trupa u Jugoslaviji i potom odletio za Italiju, gdje je sretno stigao. U mjesecu septembru, oktobru i novembru obje italijanske divizije vodile su ogorčene borbe sa njemačkim nadmoćnim snagama u kojima su izgubile oko 40% svoga ljudstva, što je bio neposredni povod da se od ljudstva obje divizije obrazuje jedna partizanska divizija “Garibaldi”. U toku decembra 1943. godine ova partizanska divizija je preživjela veliku njemačku zimsku ofanzivu u kojoj je izgubila oko 3.500 ljudi u borbama u Sandzaku, Crnoj Gori i Bosni. U ovom periodu, počev od oktobra, italijansko vazduhoplovstvo je, uprkos nepovoljnih vremenskih prilika, uspjelo da italijanskim trupama u Jugoslaviji doturi vazdušnim putem (slijetanjem na pomoćno letilište ili bacanjem tereta sa padobranima) najnužnije potrebe u oružju, municiji, lijekovima i hrani. U periodu januar 1944. - februar 1945. godine jedinice italijanske divizije “Garibaldi” nastavile su partizanski rat sa Njemcima pod komandom jugoslovenskog partizanskog II korpusa na teritoriji Crne Gore, Hercegovine, Bosne i Novopazarskog Sandzaka. U ovim teškim borbama oskudni sa oružjem, hranom, odjećom i obućom italijanski partizani pretrpjeli su velike gubitke, tako da je početkom marta 1945. godine evakuisano iz Dubrovnika samo 3.500 ljudi od ukupnog broja 24.000 koliko je bilo 8. septembra 1943. godine. U borbama je izgubljeno 10.000, umrlo je od bolesti, smrzavanja i iznurenosti 8.000 ljudi, dok je ranije repatrirano u Italiju vazdušnim putem 2.500 ljudi.

sud. ppor....
ŠTAB
KOMANDE JUGOSLOVENSKIH TRUPA
STR. OB. o. Br. 698
18 aprila 1943.
V VII, EV, k. 29 g, VK-U-466.

Snažan zamah Pokreta

Uspjesi Drugog korpusa značajno su uticali na opredjeljenje većine stanovništva Crne Gore, koje je sve više prilazilo NOP-u. Od jeseni 1943. NOP u Crnoj Gori dobija snažan zamah i široku osnovu i bio je sve do konačnog oslobođenja u stalnom usponu. Širenje slobodne teritorije omogućavalo je rad na političkom i državnom utemeljenju nove državne zajednice. To je vrijeme snažnog razvitka Narodnooslobodilačkog pokreta i u ostalim krajevima Jugoslavije. Uz to, i međunarodni tok vojnih događaja takođe je uticao na intenziviranje partizanskog pokreta u Jugoslaviji. Saveznička pomoć partizanima u opremi i oružju bila je sve veća, kao i usklađenija koordinacija savezničkih akcija sa akcijama NOP-a u Jugoslaviji, naročito poslije Teherana. U stvari, snage NOP-a uklapale su se u šire savezničke planove i njihove interese da se onemogući izvlačenje njemačkih snaga sa jugoslovenskih prostora i njihovo angažovanje na italijanskom frontu na kome su, za razliku od drugih frontova, saveznici sporo napredovali. Krajem 1943. godine oni su bili zaustavljeni na najužem i najvišem dijelu Apenina, oko 120 km južno od Rima. Sporost i opreznost savezničkih akcija i jak njemački otpor primorali su anglo-američke snage da se zimi 1943/1944. godine zadrže na teškom planinskom terenu srednje Italije, gdje su od bolesti i hladnoće imali veće gubitke nego od protivnika.

Polijeću avioni

Da bi preduprijedili mogući napad njemačkih jedinica preko dalmatinske obale na pozadinu italijanskog fronta, saveznici su djejstvom avijacije i pomorskih snaga razbijali koncentraciju neprijateljskih snaga duž istočne obale Jadranskog mora. Istovremeno su zahtijevali od jedinica NOV i POJ koordinirane i snažnije akcije na tom području. Od 9. oktobra 1943. godine počinje savezničko bombardovanje gradova i komunikacija u Jugoslaviji, kao i Crnoj Gori, koje je izvršavala 99. američka bombarderska grupa stacionirana u Tunisu. Nešto kasnije avioni su uzlijetali sa aerodroma u južnoj Italiji, prevashodno iz Fođe.Od jeseni 1943. godine britanska vlada vodi politiku kompromisa, nastojeći da postigne sporazum između NOP-a i umjerenih snaga jugoslovenske buržoazije, čije je interese štitila, s ciljem da vrati kralja u Jugoslaviju, uz žrtvovanje Draže Mihailovića, čija je politika odugovlačenja i čekanja nervirala Čerčila. U svojoj pragmatičnoj politici, Čerčil se rukovodio ne onim što Draža Mihailović kao ministar vojni u jugoslovenskoj kraljevskoj vladi znači nego onim što stvarno predstavlja u antifašističkoj borbi.

Dolazi Maklin

Draža Mihailović se deklarativno izjašnjavao kao antifašista, ali nije bio raspoložen za oružane akcije protiv sila Osovine držeći se gesla da se treba pripremiti, pa kad Njemci budu potučeni na Istočnom frontu i kad počnu da napuštaju jugoslovenski prostor, onda stupiti u djejstvo. Uz to, njegovi komandanti su otvoreno sarađivali sa okupatorom ne samo u Crnoj Gori nego i u Srbiji. Slijedeći pragmatičnu politiku i na osnovu prikupljenih podataka o stanju na jugoslovenskom prostoru, Čerčil je odredio brigadira Ficroja Maklina, kao svog ličnog predstavnika, za komandanta misije sa instrukcijama Ministarstva spoljnih poslova da pokuša uspostaviti vojnu saradnju između četnika Draže Mihailovića i NOP-a, kao i svih drugih elemenata pokreta otpora pod vođstvom glavnog komandanta za Srednji istok. F. Maklin je stigao u Jugoslaviju 17. septembra 1943. i bio odmah primljen kod Tita.

---------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

IZVJEŠTAJ ŠTABA ČETVRTE PROLETERSKE BRIGADE OD 12. OKTOBRA 1943. GOD. ŠTABU DRUGOG UDARNOG KORPUSA NOV I PO JUGOSLAVIJE O BOJEVIMA BRIGADE OD 7. DO 12. OKTOBRA I RAZVOJU DOGAĐAJA U CRNOJ GORI

ŠTAB IV PROLETERSKE BRIGADE
Broj 20. 12. oktobra 1943. god. u 09,00 čas.
ŠTABU II UDARNOG KORPUSA
.. Noću 10/11. ov. mj. čulo se hučanje avionskih motora i detonacije. Pretpostavljamo da su Englezi bombardovali Podgoricu. Kao reakcija na ovo 11. ov. mj. prije podne dva njemačka lovca “Meseršmita” izviđali su teren od Kolašina do Podgorice. S drugarskim pozdravom SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU! (M. P.)
Politički komesar Komandant p.pukovnik Vojo Nikolić
Ljubo Vučković Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda, Vojnoistorijski institut Beograd, tom III, knjiga 5, dok. br. 98 (Dalje Zbornik NOR-a...)
NAREĐENjE ŠTABA DRUGOG UDARNOG KORPUSA NOV I PO JUGOSLAVIJE OD 15. OKTOBRA 1943. GOD. ŠTABU DRUGE PROLETERSKE DIVIZIJE ZA DOČEKIVANjE ENGLESKIH AVIONA I RASPODJELU DOBIVENOG MATERIJALA
ŠTAB II UDARNOG KORPUSA NOV JUGOSLAVIJE
Str. Pov. br. 94 15. oktobra 1943. god.
ŠTABU II PROLETERSKE DIVIZIJE Pljevlje
Od Vrhovnog štaba NOV i POJ dobili smo radiogram sljedeće sadržine:
“Čekajte engleske avione u Pljevlje od 17 do 19 ov. mj. Znaci kao i prije”. Avione ćete čekati od 20 časova uveče do 2 časa izjutra sjutrašnjeg dana. Čim stigne engleska misija uputićete je za Kolašin i sa njom ćete uputiti pola dobijenog materijala, a ostalo ćete podijeliti na II proletersku i III sandzačku brigadu. Mi se danas prebacujemo za Kolašin, te ćete nam poštu slati na tom pravcu. Još jednom vam napominjemo da nam javite čim blizu Pljevalja stigne V krajiška divizija, da bi komandant korpusa došao u Pljevlja u cilju koordinacije akcije te divizije i našeg korpusa. U Berane ostaje drug Lune kao komandant Udarne grupe u koju ulaze: dva bataljona II proleterske, jedan bataljon IV proleterske, jedan bataljon Sanxačke i Beranski udarni bataljon. Poslije dolaska Krajiške divizije izvršićemo novi raspored jedinica. S drugarskim pozdravom

Odvažni ambasador

Misija sa brigadnim generalom Ficrojem Maklinom na čelu bila je predstavnik savezničkog komandanta za Sredozemlje generala Vilsona, za razliku od prve misije iz maja 1943. godine, koju je poslao SOE (Special Operations Executive) i bila samo s njom u vezi. To je bio svojevrsni vid priznanja NOV kao ravnopravne vojne formacije.
Ficroj Maklin je bio čovjek sa diplomatskim i političkim iskustvom, pronicljiv da se snađe u veoma kompleksnoj situaciji na jugoslovenskom prostoru. Imao je po jednog oficira sa radio-stanicom kod svake veće partizanske komande, koje su bile u vezi s njim i u vezi sa savezničkim bazama za snabdijevanje i mogle su organizovati da snabdijevanje bude izvršeno prema planu. Već u novembru 1943. godine, Maklin je predložio britanskoj vladi i Vojnoj komandi Sredozemlja da se prekine sa podrškom četnicima Draže Mihailovića, da se poveća pomoć partizanima i obezbijedi njeno doturanje morskim putem, da se u Jugoslaviji bombarduju iz vazduha značajni ciljevi i da emisija radio-stanice BBC i druga propaganda budu na fonu britanske vlade. Pored toga, Maklin je uspio da ubijedi generala Vilsona da prihvati vojnu misiju Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, čiji je sastav Tito saopštio krajem oktobra 1943.

Baza u Bariju

Nezavisno od kontakata Vrhovnog štaba NOV i britanske vojne misije, štab IV operativne zone poslao je početkom oktobra 1943. Sergija Makieda u Bari da pregovara sa saveznicima. Uspio je da stigne u Ajzenhauerov štab, gdje mu je obećana pomoć u sanitetskom materijalu, oružju i municiji i doturi brodova u Italiji, gdje je trebalo da je prihvate partizani. U tu svrhu formirana je Baza NOVJ u Bariju, kao organ za prijem ranjenika, vojne pomoći i hrane, kao i za prihvatanje italijanskih vojnika hrvatskog i slovenačkog porijekla iz Istre i Slovenačkog primorja, koji su željeli da se pridruže NOP-u.
Dolazak britanskog brigadira Ficroja Maklina na čelo britanske misije u Jugoslaviji bio je lični izbor Vinstona Čerčila koji ga naziva „odvažni ambasador - vođa kod ovih u progonu prekaljenih gerilaca”. „On nije upućen da bude neki politički savjetnik nego značajni šef jedne misije od koje se iziskuju i vojničke i civilne vrline”. Branko Petranović s razlogom ističe da je dolazak F. Maklina u Jugoslaviju označio otvaranje novog poglavlja - političkog i vojničkog u britanskim odnosima sa partizanima.

Ferišev izvještaj

Izvještaji Frederika V. Dikina i Ficroja Maklina značajno su pomogli saveznicima da saznaju ko je ko u Jugoslaviji; da su partizanske snage jedini faktor otpora i da su četnici ogrezli u kolaboraciji; da je NOP osobena samostalna snaga, nezavisna od uticaja sovjetske doktrine i prakse i da će NOV i ubuduće biti vladajući faktor u Jugoslaviji. U tom smislu veoma je karakterističan i izvještaj američkog majora Lina Feriša, ličnog obavještača Franklina Ruzvelta, predsjednika SAD, koji je realno sagledao snagu NOP-a i o tome izvijestio svoj centar u Sjedinjenim Američkim Državama. Ferišev izvještaj Ruzvelt je, prema Čarlsu Bolenu, predao Staljinu na Teheranskoj konferenciji, gdje je došlo do priznanja NOVJ kao vojnog činioca antifašističke koalicije. Na taj način NOP je u Teheranu (28. XI - 1. XII 1943) dobio priznanje zaraćene strane kojoj treba pomoći “u najvećoj mogućoj mjeri u snabdijevanju i materijalu, kao i operacijama komandosa”.

------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

IzvjeŠtaj majora SAD-a Linna M. Farisha o posjeti NarodnooslobodilaČkoj vojsci Jugoslavije, Bari, 29. oktobra 1943. Povjerljivo Bari, Italija, 29 oktobra 1943. Predmet: Preliminarni izveštaj o posjeti Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Upućeno: Majoru Louisu Huotu, Ispostava OSS, Bari.
1. Dolje navedeni zaključci formirani su na osnovu ličnih zapažanja na terenu kod Narodnooslobodilačke vojske u vremenu od 17 septembra do 27 oktobra 1943.
2. Partizanski pokret ima mnogo veći vojni i politički značaj nego što se obično u spoljnjem svijetu misli.
3. Partizani su isključivo sopstvenim naporima, boreći se s Njemcima, Italijanima, ustašama i četnicima, stvorili slobodnu teritoriju, ne malog prostranstva, potpuno opkoljenu neprijateljskim trupama. Na toj teritoriji muslimani, hrišćani, Srbi, Hrvati, Slovenci, članovi Komunističke partije - svako lice bilo koje vjeroispovesti i političkih ubjeđenja - mogu da izraze svoje mišljenje o tome na koji način, po njihovom ubjeđenju, treba voditi poslove zajednice.
4. Takva situacija je, po svoj prilici, jedinstvena u cijeloj okupiranoj Evropi. Partizani su u kontaktu s oslobodilačkim grupama u svim susjednim zemljama. Priličan broj italijanskih trupa bori se na njihovoj strani u organizovanim jedinicama. Izgleda sasvim izvjesno da će način na koji se pokret razvija, da će način života koji oni odluče da prihvate, imati velikog uticaja na sve balkanske zemlje, a vjerovatno i na veći dio Evrope.
5. Prvobitni otpor okupatorskim silama Osovine i njihovim domaćim kvislinzima poslije poraza regularne jugoslovenske vojske proizišao je iz nepokolebljive volje raznih izolovanih grupa da ostanu slobodne. Izuzetno povoljne geografske prilike pomogle su tim odredima da se održe uprkos strahovitoj nadmoćnosti.
6. Komunistička partija, naročito poslije njemačkog napada na Sovjete, aktivno je organizovala grupe otpora, ali je njena glavna prvobitna funkcija u partizanskom pokretu bila da stvori ilegalnu organizaciju preko koje će izolovane grupe moći međusobno da opšte i da se spoje u jedno zajedničko tijelo.
7. Komunistička partija nije uspjela u svom prvobitnom pokušaju da organizuje pokret na striktno partijskim linijama, pa je realistički odlučila da okupi sve raspoložive snage, bilo kojeg karaktera, protiv zajedničkog neprijatelja. Tako je Komunistička partija teorijski samo jedan od elemenata partizanskog pokreta, ali je veoma aktivna i očevidno je da njeni ideološki veoma izgrađeni članovi ulažu sve napore da strukturu novorođene države oblikuju prema svojim društvenim, političkim i ekonomskim ubjeđenjima.
8. Prosječnom partizanskom vojniku i civilu nesumnjivo je bilo milo da se sretne sa članovima savezničke misije. Kao Amerikanac, posmatrač je povremeno čak bio zbunjen oduševljenim prijemom na koji je nailazio i snažno izraženom vjerom naroda da će mu Sjedinjene Američke Države priteći u pomoć. To je naročito bio slučaj s onima koji imaju rođake ili prijatelje u Americi, a nije bilo ni jednog posjećenog sela, jedinice ili grupe bilo koje vrste, gdje nije bilo takvih ljudi. To je istinito činjenično stanje, kojem je posmatrač posvetio izuzetnu pažnju.

Organi narodne vlasti

Saradnja saveznika i NOP-a bila je intenzivna i obostrano korisna. Snage NOP-a dobijale su pomoć u raznovrsnom materijalu, a za uzvrat svojom borbenošću štitili su desni bok savezničkih snaga u Italiji i na taj način zadržavale znatne njemačke snage u Jugoslaviji.
Rukovodstvo NOP-a vršilo je intenzivnu propagandu prikazujući, s pravom, četnički pokret Draže Mihailovića kao saradnički sa okupatorom, čime je zadavalo udarac i jugoslovenskoj kraljevskoj vladi. Odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a bile su dodatni argument u politici NOP-a. Saveznici odlučuju da uskrate pomoć četnicima Draže Mihailovića i da povuku svoje misije od njega, što se i desilo do kraja maja 1944. Početkom decembra 1943. prihvaćena je vojna misija NOP-a, koja se zadržala u Aleksandriji zbog toga što se u Kairu nalazila jugoslovenska izbjeglička vlada. Iako vojna, misija NOP-a imala je prevashodno politički zadatak kako bi se dobila puna ravnopravnost u saradnji sa saveznicima. Vrhovni štab je nastojao da uz pomoć saveznika izgradi modernu regularnu armiju, koja će pored pješadijskih imati tenkovske, artiljerijske, vazduhoplovne i jedinice ratne mornarice.

Zasjedanja u Kolašinu

Sa dolaskom sovjetske vojne misije, tri velike sile bile su predstavljene u Vrhovnom štabu i time je NOP priznat kao jedini predstavnik jugoslovenskih naroda koji su se dobrovoljno organizovali za borbu protiv okupatora.
Uspjesi Drugog korpusa značajno su uticali na borbeno raspoloženje u Crnoj Gori, koje je imalo za posljedicu širenje slobodne teritorije i uspostavljanje organa narodne vlasti. Osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, održana u Kolašinu 15. i 16. novembra 1943. godine, uz učešće 538 delegata, potvrdila je vojničku i političku nadmoć NOP-a. Borbeno i političko raspoloženje bilo je izrazito, naročito kod crnogorske omladine, koja je 25. i 26. novembra 1943. održala svoj Prvi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Crne Gore i Boke u Kolašinu, uz učešće 700 delegata. Početkom decembra (5. i 6) iste godine, takođe u Kolašinu, održan je Osnivački kongres Antifašističkog fronta žena Crne Gore i Boke, uz učešće 400 predstavnica - delegata. Sredinom 1944. (Kolašin, 16. jul) konstituiše se Narodnooslobodilački front Crne Gore i Boke, kao masovna antifašistička organizacija, sa zadatkom da okupi sve rodoljubive snage, bez obzira na njihovu političku, partijsku, nacionalnu i vjersku pripadnost, u cilju što uspješnije borbe protiv okupatora i njegovih domaćih saradnika i izgradnje nove državne zajednice na osnovu odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Široka mobilizacija

Politički rad i vojni uspjesi NOP-a doprinijeli su borbenom raspoloženju i mobilizaciji novih boraca za ratne brigade. Krajem 1943. i početkom 1944. godine u Crnoj Gori su formirane četiri nove brigade i popunjene stare novim borcima. Snagu Drugog korpusa sačinjavale su pet divizija NOVJ sa italijanskom partizanskom divizijom „Garibaldi”.
To je omogućilo jedinicama Drugog korpusa da se odupru snagama okupatora i održe prostor sjeverne Crne Gore, Hercegovine i zapadnog Sandzaka, koji je imao važan strategijski značaj za snage Narodnooslobodilačke vojske, koje će iz centralnih i zapadnih krajeva Jugoslavije biti upućivane u Srbiju.

---------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

b) Intervencija italijanske avijacije u bici za evakuaciju Berana (24. oktobra) - Prije početka ove bitke italijanske trupe su držale: Berane, Andrijevicu, Mateševo i Kolašin zajedno sa jugoslovenskim partizanima, koji su držali Pljevlja, Prijepolje i Bijelo Polje. Njemci su uputili ofanzivu pravcima: Podgorica-Mateševo, Peć-Andrijevica i Rožaj-Berane. Za vrijeme ove bitke divizija „Venezia” je neprekidno tražila pomoć avijacije, koju je u prvo vrijeme ukazala saveznička avijacija jakim vazdušnim napadima na njemačke aerodrome i njemačke trupe u dane 21. i 22. oktobra. Na dana 20. oktobra uslijed pogoršane situacije italijanske trupe su bile prinuđene da se povuku u pravcu Mojkovca, Šahovića i Pljevalja, s tim da je radio-stanica premještena u pravcu Bijelog Polja. Intervencija italijanske avijacije je bila 22, 23. i 24. oktobra. Kasno izjutra 22. oktobra jedan par lovaca Mc 205 izvršio je ofanzivno izviđanje duž puteva u zoni Skadar-Berane-Podgorica. Jugoistočno od Berana primijećene su borbe na jednom visu, eksplozije i požari zapaljene šume. Na dijelu puta Berane-Andrijevica primijećen je pokret njemačkih motorizovanih trupa koje se kreću u pravcu borbene zone. Oko 10 km južno od Berana primijećena je koncentracija njemačkih trupa sa oko 60 motornih vozila. Aerodrom Berane izgledao je oštećen. Italijanski lovci izvršili su 5 mitraljiranja na putu Berane-Andrijevica uništavajući: jedan teški automobil za transport trupa, jedan artiljerijski voz, jedan drugi automobil i jedan motocikl. Neprijateljska protivavionska vatra bila je slaba. Sljedećeg jutra (23. oktobra) prilikom ofanzivnog izviđanja u zoni Andrijevica-Berane i na putevima jugoistočno od Berana druga lovačka patrola od 2 Mc 205 primijetila je jak pokret motornih vozila kojim su transportovane trupe i pokrete trupa pješke u pravcu sjevera. Tom prilikom zapaljena su dva teška automobila mitraljiranjem na putu jugoistočno od Berana. Istog jutra (23. oktobra) 10 italijanskih aviona (6 Re 2002 i 4 Mc 205) bombardovali su u obrušavanju i mitraljirali u zoni Berana njemačke trupe u mjestu i pokretu. Tri aviona Re 2002 vratili su se iz tehničkih razloga, 1 avion Re 2002 oborila je neprijateljska protivavionska vatra u dolini ka pravcu Berane-Podgorica, dok su preostala 2 Re 2002 napala 2 njemačka lovca Me - 109, u borbi koja je potom nastala oboren je jedan njemački i jedan italijanski avion Re - 2002. Ofanzivno izviđanje u zoni Andrijevica-Berane ponovljeno je izjutra 24. oktobra sa 2 aviona Me 205 koji su primijetili nekoliko neprijateljskih motornih vozila upućenih u pravcu Berana, barake su izgledale uništene, a aerodrom u Podgorici izgledao je napušten. Ukupno za ova tri dana (22-24. oktobra) izvršeno je 16 letova i 4 akcije (zadatka), oborena su 2 neprijateljska aviona i izgubljena 2 aviona Re 2002, a mitraljiranjem uništena su 4 neprijateljska automobila i razna druga zemaljska sredstva.

Za Njemce Balkan imao izuzetan strategijski znacaj

Za Njemce Balkan uopšte i Srbija posebno imali su izuzetan strategijski značaj od jeseni 1943, pogotovo poslije proboja njemačkog fronta u Italiji. Savezničke snage su ušle u Rim u junu 1944. godine. Šestog juna počela je operacija „Overlord” iskrcavanjem zapadnih savezničkih trupa u Normandiji. Snage Crvene armije nezadrživo su se približavale Rumuniji. Njemačka Grupa armija “E”, jačine oko 400 000 boraca, nalazila se u Grčkoj i Albaniji, a njeno izvlačenje na sjever ugrožavalo je napredovanja sovjetskih jedinica, snažni razmah narodnooslobodilačke borbe u Srbiji i Makedoniji i prodor jedinica NOVJ iz Bosne i Crne Gore. U novonastaloj situaciji, kada se težište narodnooslobodilačke borbe prenosilo sa zapada Jugoslavije na istok, Srbija je dobijala „specijalan značaj kao Vandeja jugoslovenske revolucije i monarhistički centar, antifašistički ali i antipartizanski raspoložena, s kojom je narodnooslobodilački pokret tek trebao da se „izmiri” (B. Petranović, Istorija Jugoslavije, II, 321).
Uz to, sve izraženija aktivnost NOV u Srbiji doprinosila je bržem raspadu četničkog pokreta. I rukovodstvo NOP-a je pridavalo veliki vojni i politički značaj Srbiji, posebno sa stanovišta međunarodnog priznanja nove Jugoslavije.
Da bi omogućili izvlačenje svojih jedinica - Grupe armija “E”, Njemci su pomno pratili koncentraciju snaga NOVJ na teritoriji Drugog korpusa, koje su se pripremale za prodor u Srbiju. U julu 1944. formirana je Operativna grupa divizija, koju su sačinjavale: 2. proleterska, 5. krajiška i 17. istočnobosanska divizija. Snage Operativne grupe počele su se prikupljati u širem rejonu Berana, pod komandom Peka Dapčevića. Da bi razbile snage Operativne grupe NOVJ i odbacili je što dalje od granice Srbije, Njemci su preduzeli Andrijevačku operaciju („Draufgenger”) u vremenu od 18. do 28. jula 1944. godine. Njemačkom operacijom rukovodio je štab 5. brdskog korpusa. U operaciji su učestvovale: 21. divizija „Skenderbeg”, 14. puk 7. SS divizije „Princ Eugen”, 2. bataljon njemačkog puka „Brandenburg”, borbene grupe „Štripel” i „Bendl”, legija „Krempler”, djelovi njemačkog 5. policijskog motorizovanog puka, djelovi 24. bugarske divizije i četnički Četvrti jurišni korpus - sa donjeg toka Uvca u pravcu Priboja („Vojna enciklopedija”, knj. 1, 149-150). Njemci su 19. jula zauzeli Andrijevicu, ali su poslije savezničkog bombardovanja 24. jula i protivnapada Drugog korpusa i 5. i 17. divizije bili prinuđeni da odustanu od prodora prema Beranama i da se noću 24/25. jula povuku iz Andrijevice u pravcu Murine. Na taj način je planirana neprijateljska operacija doživjela neuspjeh uz velike gubitke. Andrijevačkom operacijom Njemci nijesu uspjeli da odbace snage NOV od granice Srbije, tako da je Operativnoj grupi divizija uspjelo da od kraja jula do 9. avgusta prodre u južnu Srbiju, forsirajući Ibar pod borbom i na Kopaoniku potuče četničku 4. grupu jurišnih korpusa.

------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedocanstva

Br. 1 DIMITROV1 - STALJINU Drugu Staljinu, Danas sam primio sljedeću šifrovanu poruku od druga Valtera (Jugoslavija):
“Neophodno je zamoliti Engleze da bombarduju Sarajevo, gdje se nalazi 300 aviona i Zagreb, gdje se nalazi 700 aviona. Takođe, treba bombardovati i gradove: Pljevlja, Mostar, Peć, Bijelo Polje, Nikšić i Podgoricu”. 22. maj 1943. /G. Dimitrov/ “Blic”, 5. maj 1997, str. 7.
Prema navodu “Blica” dokument je preuzet iz Arhiva Kominterne - Moskva, oznaka 495074-595.
Br. 2 PORUKA NAČELNIKA VOJNE MISIJE SSSR U JUGOSLAVIJI N. V. KORNEJEVA KOMANDANTU TRUPA TREĆEG UKRAJINSKOG FRONTA MARŠALU SOVJETSKOG SAVEZA F. I. TOLBUHINU 13. oktobar 1944.
Maršal Tito je tražio 14. i 15. oktobra da se bombarduju sledeći ciljevi u Jugoslaviji:
1. Kraljevo - tamo je došlo 8.000 četnika i mnogo Nemaca;
2. Priština - skladište benzina i, po podacima Jugoslovena, tamo se priprema smeštaj za prihvat dveju nemačkih pešadijskih divizija koje treba da tuda prođu 13-15. oktobra.
3. Železnička pruga u Ibarskoj dolini, Kraljevo - Priština. O Vašoj odluci molimo izvestite maršala Tita. CAMO RF, f. 243, op. 2912, d. 136, 1. 181. Iz knjige Odnosi Jugoslavije i Rusije (SSSR) 1941-1945. Dokumenti i materijali, Beograd 1996. Priredio dr Branko Petranović i dr., dok. br. 447, str. 567. Br. 4 VOJNI IZASLANIK KRALJEVINE JUGOSLAVIJE u Turskoj. Pov. Br. 188 31. maja 1944 god. Ankara Mere da se prestane sa bombardovanjem. MINISTARSTVU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPL. Povodom bombardovanja Beograda, Niša i drugih gradova u Jugoslaviji odmah po mome dolasku u Ankaru preduzeo sam živu akciju kod ovdašnjih vojnih i vazduhoplovnih prestavnika Velike Britanije i Američkih Sjedinjenih država da se tome stane na put. Isto je to učinio i Gospodin Ambasador u ovdašnjim britanskim i američkim diplomatskim krugovima. U vezi prednjeg dostavljam u prilogu / sprovodni akt i jedan “pro memoire” dostavljen britanskom vazduhoplovnom izaslaniku. Sličan takav “pro memoire” dostavio sam i američkom vojnom izaslaniku. S molbom na znanje. VI ŠTAB Vojni izaslanik, ODELJKA VRHOVNE KOMANDE brigadni đeneral Kraljevine Jugoslavije Velimir Ranočović Ob. O. Br. 4504 16 juna 1944 Uzeti potrebni podaci o bombar- dovanju Beograda. U a k t a. Zast. Šefa 2 Otseka, ppukovnik (potpis nečitak) A VII, EV, K. 29, br. 15/4-1, 4504.

Borbe na Durmitoru

Draža i Tito tražili bombardovanja. Napadi na nedužne civile umjesto na okupatorske jedinice. Dugo ćutanje o preko dvije hiljade žrtava. Crnogorski gradovi pod tepisima bombi.
Dokumentarna hronika jedne doskora zatamnjene strane naše novije istorije
Poslije odlaska Operativne grupe divizija NOVJ iz Crne Gore u Srbiju na teritoriju Drugog korpusa stigli su djelovi 1. proleterskog korpusa. Istovremeno, Njemci potiskuju 12. vojvođanski korpus iz istočne Bosne, ali ne uspijevaju da njega i 6. proletersku ličku diviziju spriječe da pređu u Crnu Goru. Na taj način sredinom avgusta u sjeverozapadnoj Crnoj Gori i zapadnom Sandzaku nalazile su se snage 1. proleterskog, 2. udarnog i 12. korpusa (sedam divizija NOVJ od kojih četiri Drugog korpusa). Na ovo su brojne njemačke i kvislinške snage odgovorile Durmitorskom operacijom („Ribecal”), koja je od 12. do 26. avgusta 1944. izvedena na teritorije Crne Gore i istočne Bosne, s ciljem da se snage Prvog proleterskog, Drugog udarnog i Dvanaestog korpusa odbace i spriječi njihov prodor u Srbiju.

Poseban cilj

Neprijatelj je imao i poseban cilj - da snage Drugog korpusa opkoli, nabaci na masiv Durmitora i tu uništi. Borbe su bile veoma žestoke protiv znatno nadmoćnijih neprijateljskih snaga (djelova četiri njemačke divizije: 7. SS „Princ Eugen”, 21. SS „Skenderbeg”, 297. pješadijske i 369. legionarske „Vražje”; glavnine 1. brdske, zatim 363. puka 181. divizije, borbene grupe „Štripel” i „Bendel”, legije „Krempler”, 2. puka „Brandenburg” i djelova 12. tenkovskog bataljona i 201. brigade jurišnih topova i jedne pukovske borbene grupe bugarske 24. divizije, kao i brojnih četničkih snaga iz istočne Bosne, Hercegovine, Sandzaka i Crne Gore). Jedinice NOVJ bile su prinuđene da se povlače prema masivima Durmitora i Volujaka. Njihov manevar bio je otežan zbjegovima naroda i velikim brojem ranjenika.
U Durmitorskoj operaciji nije učestvovala saveznička avijacija svojim borbenim akcijama, ali je znatno olakšala situaciju time što je 22. avgusta 1944. godine, na zahtjev Vrhovnog štaba, sa improvizovanog aerodroma u Breznama evakuisala svojim avionima u Italiju 1059 ranjenika i bolesnika.

Iza leđa neprijatelja

To je predstavljalo značajan psihološki efekat i povećalo manevarsku sposobnost jedinica i tako je izbjegnuto ne samo uništenje već je preduzeta i inicijativa u borbi. Prvi proleterski korpus, uz podršku 37. sandzačke divizije Drugog korpusa, probio se preko Priboja za Srbiju i razbio brojne četničke snage na Zlatiboru i kod Jelove gore. Dvanaesti korpus se manevrom preko istočne Bosne prebacio početkom septembra kod Starog Broda preko Drine i nastavio djejstva u zapadnoj Srbiji. Neprijateljske snage nijesu uspjele da onemoguće prodor drugog ešalona NOVJ u Srbiju. Jedinice Drugog udarnog korpusa, pod komandom generala Radovana Vukanovića, uspjele su vještim manevrom da se ubace iza leđa neprijatelju i do kraja avgusta ponovo oslobode Kolašin, Mojkovac, Šavnik, Andrijevicu i Berane, a uskoro zatim i druga mjesta.
U Durmitorskoj operaciji učestvovao je i Crnogorski dobrovoljački korpus Pavla Đurišića sa tri puka. Jedan od tih pukova, tzv. „Gvozdeni” je doživio težak poraz.
U borbama u rejonu Ćeranića gore i na Krnovu Sedma crnogorska udarna brigada i jedan bataljon Ozne porazili su četnički “Gvozdeni puk”, koji je imao 350 mrtvih, veći broj ranjenih i oko 300 zarobljenih boraca, od kojih je 130 odmah stupilo u partizanske jedinice.

----------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

OPERACIJSKI DNEVNIK PRVOG BATALjONA 14. PJEŠADIJSKOG PUKA 7. SS DIVIZIJE “PRINC EUGEN” ZA VRIJEME OD 1. JULA DO 22. AVGUSTA 1944. GODINE I batalj. 14 SS brd. lov. puka Štab batalj. 3. IX. 44 14 SS brdskom lovačkom puku Borbeni izvještaj o akcijama od 1. VII.- 22 VIII. 44 ..................................................................................... 1. VII. 44. Do 20.30 časova bataljon zauzima polazni raspored sa zadatkom da zauzme Berane. Ojačana 3 četa u Bioču sa zadatkom da noću forsira rijeku i da visinskim grebenom zapadno od ... 16. VIII .44. Lijeva napadna grupa u 11.00 časova nadire na Zečju Glavu (k. 1245), srednja napadna grupa u 12.00 časova na k. 1270 - Barice, desna napadna grupa u 13.00 časova na Prisoje - Vrščić. U 21.00 čas dostignuta je naređena linija: k. 1281 - Goli Krš, k. 1492 - k. 1396 - k. 1412 - Duga, k. 1230. Veza sa II/14 bataljonom na Radoviću. Bat. komand. mjesto k. 1412 Klanac. Vrijeme: kiša. Jedinice: kao prošlog dana. Utrošak municije: 350 mitr. metaka 100 puščan. metaka 31 metak sred. bacača Sopstveni gubici: - Neprijateljski gubici: izbrojano 6 mrtvih. 17. VIII .44. Bataljon bez naročitih događaja na ranijoj liniji odbrane.Vrijeme: kiša. 18. VIII .44. U 09 časova bataljon polazi u napad u južnom pravcu u tri napadne kolone. Bez dodira sa neprijateljem dostignuta je linija: Grubanova Gora - Vrhovi - Orlovača - Lisa, k. 1509. Bat. komand. mjesto Orlovača. Vrijeme: promjenljivo. Jedinice: kao prošlog dana. 19. VIII.44. Bataljon se prikupio kod pukovskog komandnog mjesta u Draškovini i otišao na prostoriju Mataruga. U naslonu na jedinice vojske zauzet je zaprečni položaj od Katabuna - k. 975 - k. 1203 - k. 1182. Bat. komand. mjesto: Tulovo. Vrijeme: lijepo. 20. VIII .44. Bataljon maršuje preko Ivanovog Polja za Pljevlja 18.00 čas. Neprijateljske jake snage nalaze se na prostoriji sjeverno od Pljevalja i ugrožavaju grad. I/14 bataljon sa 2 batalj. MFK za noć preuzima odbranu. Pljevlja nisu napadnuta. Bat. komand. mjesto Pljevlja. Vrijeme: vedro. Jedinice: I/14 bataljon, 2 bataljona MFK, magljenik, p.t. top, dijelovi vojske. 21. VIII .44. Bataljon je motorizovanim maršem prebačen na sedlo Jabuka. U 21.00 čas pošao na sjever. Vrijeme: lijepo. 22. VIII.44. U 05.00 časova dostignuto je Brašansko Brdo (k.1305). Bataljon je produžio nastupanje i stigao u 08.00 časova na Borak (k. 1423). Dva neprijateljska izviđača pobjegla su u pravcu sjeveroistoka, u 12. 00 časova dostignut je Miliješ. Izviđačke patrole upućene su prema Biču i Priboju. U Biču nema neprijatelja, Priboj posjednut sa slabim neprijateljskim snagama. Bat. komand. mjesto Gradiberine. Vrijeme: lijepo. Jedinice: I bataljon, 1 pt. top, 1 magljenik.

Usporavanje povlačenja

Drugi udarni korpus obezbijedio je prodor prvog i drugog ešalona jedinica Narodnooslobodilačke vojske, koje su u julu i avgustu ušle u Srbiju. Snage Drugog korpusa su nastavile svoja borbena djejstva sve do konačnog oslobođenja Crne Gore od njemačkog okupatora, nanoseći mu velike gubitke. Cijena tih uspjeha samo od septembra do kraja decembra 1944. stajala je Drugi korpus preko hiljadu poginulih boraca.
Poslije oslobođenja Beograda (20. oktobar 1944) i zaposjedanja dolina Morave i Vardara od strane jedinica NOVJ, njemačka Grupa armija “E” u Grčkoj bila je prinuđena da se povlači preko Kosova, Sandzaka u pravcu Višegrada i, dalje, Sarajeva, Banja Luke, Zagreba. Njemački 21. korpus, koji je pripadao istoj grupi armija, imao je zadatak da obezbijedi lijevi bok te grupacije i da se povlači pravcem Podgorica - Danilovgrad - Nikšić - Trebinje - Mostar, a dio snaga preko Crnogorskog primorja. U sastavu 21. korpusa nalazile su se tri divizije, više pukova i borbenih grupa, pet bataljona italijanskih “crnih košulja” i 1500 četnika Pavla Đurišića.

Usporavanje povlačenja

Početkom novembra 1944. godine u rejonu Skadra, Podgorice i Boke Kotorske nalazilo se 50 000 neprijateljskih vojnika, kojima su se suprotstavljale dvije divizije NOVJ sa oko 8000 boraca. Budući da su jedinice NOVJ tokom oktobra oslobodile Bileću, Trebinje, Dubrovnik, Grahovo, Herceg – Novi, to je planirani pravac za povlačenje njemačkih snaga otpao, pa je sva borbena aktivnost usredsređena na smjer Podgorica - Danilovgrad-Nikšić.
Glavni napad ovim pravcem počeo je 14. novembra 1944. godine. Jedinice Šeste i Desete crnogorske brigade, djelovi Pete proleterske, Lovćenskog i Zetskog NOP odreda, uz podršku artiljerije Drugog udarnog korpusa i jednog britanskog artiljerijskog diviziona pružile su snažan otpor neprijatelju u rejonu Danilovgrada (Obadov brijeg - Taraš - Zagreda) i u toku desetodnevnih borbi (do 24. novembra), uz sadjejstvo savezničke avijacije, uspjeli su da odbace njemačke snage i primorale ih na povlačenje dužim i težim pravcem: Podgorica - Lijeva Rijeka - Kolašin - Mojkovac - Bijelo Polje - Priboj - Višegrad. U ovim borbama jedinice NOVJ uspjele su da najvećim dijelom unište njemački 363. puk 181. divizije. Sa snagama 21. njemačkog korpusa povukle su se i grupe četnika Pavla Đurišića i brojni zbjeg.

Završne operacije

Uskoro je uslijedilo konačno oslobođenje Crne Gore. Cetinje je oslobođeno 13. novembra 1944, a u vremenu od 21. do 26. novembra i svi gradovi na Crnogorskom primorju: Risan, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj. U to vrijeme oslobođena su Pljevlja, a Andrijevica, Berane i Nikšić još sredinom septembra. Danilovgrad je oslobođen 9. decembra, a Podgorica deset dana kasnije. Sa oslobođenjem Bijelog Polja, 3. januara 1945, bila je slobodna čitava Crna Gora.
U završnim borbama za oslobođenje Crne Gore Njemci su imali oko 6000 vojnika izbačenih iz stroja (poginulih, ranjenih i zarobljenih).
U završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije učestvovalo je oko 36 000 boraca Crne Gore. U toku Drugog svjetskog rata poginulo je 18 573 crnogorska antifašista.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedocanstva

FO 371/37616, R 12289/143/92, str. 136 MA/79 od 20. novembra (1943) Sljedeće je prevedeni tekst pisma koje sam sinoć primio s Titovim potpisom za generala Vilsona:
»Radi remećenja njemačkih planova namjeravam izvesti krupnije operacije na širem prostoru. Jedna od tih operacija imala bi za cilj oslobođenje dužeg primorskog pojasa, čime bi bilo omogućeno brže snabdevanje naše vojske ratnim materijalom od Vas. Za stvaranje ove polazne primorske baze potrebno bi bilo odgovarajuće sadejstvo Vaše avijacije, mornarice i tenkova, koji bi se iskrcali pošto mi oslobodimo obalu. Operacije bi otpočele ovog mjeseca.«
FO 371/37616, R 12289/143/92, str. 139. MA/82 od 28. studenog.
ZA TITA OD GENERALA VILSONA
Primio sam Vašu poruku u kojoj javljate o svojoj namjeri da otpočnete operacije na širokoj fronti. Vrlo mi je žao da nam sadašnje operacije i neposredni planovi priječe da u ovom trenutku šaljemo vojne snage koje bi Vam pomogle. Nastavit ćemo Vas podupirati kao sada zrakoplovnim snagama kad bude moguće. Molim da preko naše misije koja je kod Vas i dalje javljate gdje je takva podrška potrebna. Pokušavam povećati koliko je god moguće pomoć koju Vam šaljemo u ratnim zalihama, oružju, municiji, hrani, odjeći itd. To će biti mnogo lakše ako možete osigurati što više raznih mjesta za pristajanje uz obalu gdje postoje ceste prema unutrašnjosti, za isporuku zaliha morskim putem. Imajući gornje u vidu mislim da bi možda bilo prerano da se upustite u regularne operacije protiv Nijemaca dok Vam ne budemo mogli pružiti veću podršku. Predlažem i mislim da bi bilo bolje da zasad ostanete kod svoje trenutačne djelotvorne pokretljive taktike, izbjegavajući frontalne bitke.
LIČNO ZA GENERALA VILSONA OD MARŠALA TITA 10 - DECEMBAR (19)43. (Jajce)
Poštovani generale, Nijemci su, zajedno s anonimnim petokolonašima, započeli svoju šestu veliku ofanzivu na našu Narodnooslobodilačku vojsku, od Karlovca u Hrvatskoj, pa do Sandzaka. U tim operacijama sudjeluje oko dvanaest njemačkih i nekoliko ustaških i domobranskih divizija. Nijemci koriste veliki broj teških tenkova, protiv kojih su naši protivtenkovski topovi i avioni nemoćni. Molim Vas, generale, da nas u ovim teškim časovima naše borbe na život i smrt podržite s Vašim vazduhoplovnim snagama. Ako možete, molim Vas, hitno izdajte naredbu Vašim bazama u Italiji da počnu s bombardovanjem ciljeva koje ćemo naznačiti. Za sada je najpreča potreba da se bombarduje Bihać, gdje se nalazi oko 20000 vojnika 373. i 114. njemačke lovačke divizije. Razorite sve komunikacije koje vode iz Knina i Srba, gdje su koncentrisane dvije njemačke divizije, i to 264. i glavnina 114. lovačke. Osobito je neophodno napasti Livno, Duvno i sva sela u kojima se nalaze kvislinzi između gradova Duvna, Posušja i Mostara. Osim toga, još i aerodrome u Mostaru i Nevesinju, gdje je smještena SS -divizija “Princ Eugen”. Takođe je neophodno da budu bombardovani Travnik-Sarajevo-Butmir kao i Ilidza-Sarajevo, te područje Banja Luke. U istočnoj Bosni neophodno je napasti Rogaticu i (Pljevlja) u Sandzaku. Takva vaša podrška imala bi ogroman značaj za ishod naših sadašnjih teških borbi.
(Tito)

Britanski centralni državni arhiv, Fond NjO, reg. br. 202/391
(original Prevod s engleskog primljenog radiograma)

Prva bombardovanja

Istorijat vazdušnih operacija nad Jugoslavijom predstavlja samo segment u razvoju ratovanja u vazduhu u Drugom svjetskom ratu. Zapadni saveznici su u svojoj pragmatičnosti pojačavali interesovanje za jugoslovensko ratište uporedo sa prenošenjem ratnih operacija prema jugu Evrope.
Na konferenciji u Kazablanci (14-24. januara 1943) najviši predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije-Ruzvelt i Čerčil i njihovi šefovi generalštabova odredili su dalje strategijske zadatke zapadnih sila protiv Njemačke, Italije i Japana. Da bi se oslabila otporna moć Njemačke i time stvorili povoljni uslovi za uspjeh savezničke invazije, riješeno je da se pojača vazdušna ofanziva (bombardovanje strategijskih objekata).

Podsticaj otporu

I pored odustajanja od Čerčilovog predloga da se iskrcavanje savezničkih snaga usmjeri na Balkan, područje Jugoslavije u strategijskim planovima saveznika dobija izuzetan značaj. Britanci podstiču borbene akcije pokreta otpora na Balkanu kako bi se što više njemačkih trupa vezivalo za ovaj prostor i onemogućilo njihovo priključivanje njemačkom frontu u Italiji. Od pokreta otpora traženo je da nanosi gubitke Njemcima.
Britanska politika prema Jugoslaviji počela je da se mijenja od marta 1943. godie, čemu su doprinijeli partizanski uspjesi na jugoslovenskom ratištu i teški porazi četnika na Neretvi i Drini, a od jeseni iste godine prerasla je u politiku kompromisa, kojoj su se od decembra pridružili i Sovjeti. Kapitulacija Italije dala je nove dimenzije „problemu” Balkana i Jugoslavije, ojačala je partizanski pokret. Na istočnom frontu Sovjetska armija je ostvarivala velike pobjede. Njemačka vojska vodila je bezizglednu borbu, uz neprekidne pokrete, bez predaha, velike gubitke i potpunu dominaciju saveznika u vazduhu.

U skladu s planovima

Dr Predrag Pejčić („Prva i druga eskadrila NOVJ”) navodi da su prvi ratni zadatak iz vazduha nad Jugoslavijom izvršili „liberatori” No 108 Heavy Bomber Sljuadron, maja 1942. godine, (u vrijeme od decembra 1942. do marta 1943) i „halifaksi” No 148 Sljuadron RAF (Royal Air Force) Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva.
Saveznička avijacija povremeno je dejstvovala na teritoriji okupirane Jugoslavije od aprila 1943. godine. Prvo veće bombardovanje izvršila je angloamerička avijacija 20. aprila 1943. godine napadom na „neprijateljske ciljeve” u Skoplju i Nišu. Prvi ratni zadatak pilotu USAAF-a (United States Army Air Forces) iz sastava MAAF (Mediteranien American Air Forces) izvršili su 9. oktobra 1943 godine bombardujući jadransku obalu od Krka do Dubrovnika. Od oktobra 1943. do kraja rata, savezničko ratno vazduhoplovstvo je dejstvovalo na širim prostorima Jugoslavije, odnosno na prostoru Crne Gore od 10. oktobra 1943. do kraja decembra 1944. godine. Akcije savezničke avijacije bile su u skladu sa njihovim ratnim planovima i u dogovoru sa rukovodstvima pokreta otpora na Balkanu, a posebno u Jugoslaviji.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

Potreba bombardovanja od strane saveznika objekata u Jugoslaviji1 Da su snage neprijatelja koje drže jugoslovenski borci oko 40 divizija, da je narod pretrpeo velika razaranja - naročito u srpskim provincijama. Da bi se pomoglo Mihailoviću treba bombardovati železnički saobraćaj i spisak pruga je: objekti - Zidani most, Zagreb, Beograd; sirovine - Trepča, Bor. 1. Akt nije datiran. Na osnovu njegovog sadržaja i veze sa drugim dokumentima, vjerovatno je nastao početkom 1943. godine. Uslovi za bombardovanje: zamračivanje - da su veliki gradovi kao i Trepča i Bor zamračeni. Protivavionska odbrana: Italijani drže aerodrome Ljubljana, Sušak i Maribor. Moralni efekat biće vrlo velik među Srbima i Slovencima, a „Što se tiče Hrvata njihova reakcija biće takođe pozitivna. Najveći deo Hrvata koji su do sada bili pasivni, mada su bili protivni ustaškom režimu, će izazvati pokretnu akciju, i povući ih iz ravnodušnosti. Ako akcija ne bude se sastojala u otvorenoj borbi ali će imati vidnog rezultata u zadržavanju ustaša od zločina”, što će povećati prestiž Velike Britanije u njihovim očima i „istovremeno, će biti najefikasnija saveznička propaganda u Jugoslaviji”. Prevod sa engleskog. A VII, Emigrantska vlada, kutija 29 d, fascikla 1, reg. br. 1. Jugoslovensko min. voj. London „I Englezi i Amerikanci izvestili pismeno da su im vazduhoplovne snage angažovane za operacije, koje se već izvode, i da zbog toga ne mogu odvojiti ni najmanji deo za lokalne operacije na Balkanu. Englezi smatraju da sadašnjim operacijama posredno olakšavaju i situaciju đenerala Mihailovića. Detaljne studije o bombardovanju ciljeva u Jugoslaviji i kod suseda, kao i svu prepisku nosi major Gligorijević o. br. br. 454 5. jun 1943. Putnik”. primio por. korvete Simić Sima 5. juna 1943 u 11. časova. A VII, Emigrantska vlada, kutija 25, fascikla 1, reg. br. 33. Avakumović o bombardovanju ploeštija Avakumović iz Stoholma 12. avgusta 1943. o savezničkom bombardovanju naftonosnih polja Ploeštija u Rumuniji „prema izveštajima koje je primilo ovdašnje ministarstvo inostranih poslova”, da su puno stradala. Ovo je po naredbi Min. (političko odelenje) pov. br. 4681, 23. avgusta 1943. dostavljeno i zavedeno u Min. voj. mor. i vaz. 25. avgusta 1943, pov. br. 2101. Isto, reg. br. 29: Vakumović 12. avgusta 1943. br. 917. o padanju morala u Nemačkoj vojsci, isto, pov. br. 4685, 21. avgust 1943, a zavedeno je pov. br. 2089, 25. avgusta 1943. A VII, Emigrantska vlada, kutija 7 II, fascikla 8, reg. br. 26.

Snaga avijacije

Ova bombardovanja sam tretirao i sa političkog stanovišta, zato što je rat sredstvo politike s ciljem da se zaraćenoj strani u sukobu nanesu što veći gubici. Uostalom, svaki rat je sprega najviše politike i strategije, koje određuju ratne ciljeve na osnovu procjene međunarodne situacije i odnosa, kao i planova koji se u vezi sa tim žele ostvariti.
Strategija ostvaruje političke zahtjeve, s tim što odnos strategije i politike nije uvijek usklađen - nadvladava jedno ili drugo. U operacijskim dnevnicima saveznika ističe se vojnostrategijski momenat bombardovanja, što je sasvim razumljivo, jer strategiju usmjerava politika.

Snaga avijacije

Jugoslavija se nalazi na geopolitički osjetljivom prostoru, na kome se prelamaju interesi velikih sila. U tom kontekstu posmatrao sam i saveznička bombardovanja tokom Drugog svjetskog rata. Od oktobra 1943. do marta 1944. godine bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji vršila je 12. američka vazduhoplovna armija, a od tada avioni 15. vazduhoplovne armije američkih strategijskih snaga.
O snazi američke 15. vazduhoplovne armije govori podatak da je krajem aprila 1944. imala dvanaest bombarderskih grupa sa oko 1500 bombardera. U početnim akcijama nad Jugoslavijom djejstvovale su manje grupe od 18 do 24 aviona u zbijenoj formaciji radi lakše odbrane od napada njemačkih lovaca.
Saveznička vazdušna nadmoć bila je veoma izražena. Njeni bombarderi, pod moćnom zaštitom lovačkih aviona, djejstvovali su sa velikih visina - od tri do osam hiljada metara - što je uticalo na preciznost. Takozvano prostorno bombardovanje („tepih-bombi”) imalo je za posljedicu rasturanje pogodaka, koje je, pored uništavanja planiranih ciljeva, prouzrokovalo velika materijalna razaranja i brojne civilne žrtve.

Početne akcije

Vazdušnim napadima prethodilo je prikupljanje obavještajnih podataka o ciljevima koje treba bombardovati. Podaci su prikupljani izviđanjem, kao i obavještavanjem od strane Vrhovnog štaba NOVJ i POJ.
Vazdušna djejstva savezničkih strategijskih snaga na području Jugoslavije mogu se kontinuirano pratiti od početka oktobra 1943. godine.
Bombardovani su aerodromi u blizini Mostara, Zagreba i Podgorice, lučka postrojenja u Kotoru, Tivtu, Dubrovniku, Šibeniku, Splitu, Ulcinju, Zadru, Rijeci, Pelješcu, dalmatinska obala, kao i željezničke stanice u Nišu, Beogradu, Kninu, Kosovu, Sarajevu, Skoplju itd.
Početne vazdušne operacije nad Jugoslavijom saveznička avijacija je ostvarivala bez koordinacije sa Vrhovnim štabom NOVJ i POJ.

--------------------------------------------------------------------------------
DEPEŠE MOMČILA ĐUJIĆA DRAŽI MIHAILOVIĆU, DRUGA POLOVINA NOVEMBRA 1943.

Veza 11005. Br. 11.025 od Dal Dal. Br. 420 nastavak. Imena ovih zločinaca treba objaviti i razkrinkati preko radio stanica naših saveznika, a u interesu našeg nesretnog naroda i naše borbe. U Senju je ranjen jedan oficir /Nemački/ te su isti streljali 24 taoca, a jednog obesili. Taoci su bili partizani Hrvati. Objekti koje treba odmah bombardovati jesu: L. Klis, slagalište hrane, municije, nagaznih i podvodnih mina, trupa 11 /Nemaca/ i 33 /Ustaše/ koventrirati. Nastavak. Br.11.026 od Dal. Dal. Br. 421 nastavak. 2. Sinj koncentraciona tačka 11 trupa /Nemačkih/ i 33 /Ustaških/. Sedište čuvenog ratnog zločinca đenerala Mezgera i njegovog pomoćnika Kolakovića, koventrirati 3. Drniš, sedište nove divizije 11 /Nemačke/, sedište čuvenog ratnog zločinca ustaškog potpukovnika Emila Kečeta, železnička stanica Drniš, barake oko stanice i u samom gradu, aerodrom severoistočno od stanice i sam grad, gde se još nalaze trupe nemačke i ustaške. Koventrirati. Nastaviće se. Br. 11.027 od Dal. Dal. Br. 422 nastavak. Lozovac tvornica aluminijuma iznad Šibenika između sela Konjovrate i reke Krke. Tvornica sada ne radi, ali je Nemci koriste kao garaže i skloništa za tenkove i automobile. Koventrirati. Železničku stanicu Siverić, prva žel. stanica od Drniša prema Kninu. Na njoj se vrši utovar kamenog uglja koji se vadi iz rudokopa Montepromina. Nastaviće se. A VII, Ča, k. 276, reg. br. 7/1.
IZVOD IZ KNjIGE POSLATIH DEPEŠA KOMANDE LIMSKO-SANDZAČKIH ČETNIČKIH ODREDA U VREMENU OD 11. SEPTEMBRA DO 24. DECEMBRA 1943. GODINE
Br. 61 11. IX
Nemci za sada imaju slabe snage ali će ih pojačati radi sprečavanja iskrcavanja. Italijani potpuno napustaju moju teritoriju. Peko Dapčević sa 3.000 komunista u Foči. Šegrt sa 700 u Goranskom. U Cetinju komunističke demonstracije. Na Čevu komunisti kojima je prišao Dušan Vuković i Ljubo Kovačević napali Italijane. Zahtevajte hitno iskrcavanje Engleza jer može nastupiti haos. Na mojoj teritoriji slobodno se mogu spuštati trupe bilo kao padobranci bilo ateriranjem aviona danju na aerodromu u Beranama. Javite dan i čas spuštanja materijala ili trupa. Italijani napustili Murino. Komunisti i arnauti zauzeli Murino i napadaju nas.- Br. 100 - 2 - H Danas je drugi dan borbe majora Lašića i komunista Peka Dapčevića. Komunizam i Vasojevići bore se na smrt i život. Kolašin i okolina su u neprekidnoj vatri. Gubitci dosta veliki. Jugoslovenska municija nestaje. Talijani nemaju. Molim najhitnije dotur ove municije avionom na slobodnom aerodromu Berane. Centar veze Andrijevica poručnik Tomović. Br. 104 - 3. X- I danas produžena ogorčena borba u Kolašinu.
Najhitnije molimo dotur jugoslovenske municije i automatskih oruđa na aerodrom Berane.
(Đ. Lašić)

Neostvareni cilj

Napade na neprijateljske ciljeve, u pozadini ili na frontu, izvršavali su isključivo prema britanskim naređenjima. Nijesu imali mogućnosti da ostvare saradnju sa jedinicama NOVJ, jer je ona bila isključivo u nadležnosti BAF-a, koji je održavao kontakt preko britanskih oficira za vezu koji su se nalazili pri štabovima partizanskih jedinica.
Žestina vazdušnih napada ne samo određenih eskadrila već i brojnih jedinica američkih i britanskih teških i srednjih bombardera, u pratnji lovaca, bila je, prema potrebi, na raspolaganju zemaljskim snagama NOVJ. Pojačani vazdušni napadi saveznika bili su uslovljeni činjenicom što je Balkan za Njemce u jesen 1943, a naročito od proljeća 1944, imao poseban značaj. Njemački front u Italiji bio je probijen u aprilu 1944. i već u junu saveznici su zauzeli Rim. Početkom juna počela je operacija „Overlord”, iskrcavanje zapadnih saveznika na obale Normandije. U takvoj situaciji povlačenje njemačkih snaga iz Grčke, Albanije i Makedonije saveznici su nastojali da spriječe borbenim djejstvima i bombardovanjima. Sve je to predstavljalo značajnu pomoć Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Djejstvom britanskog sredozemnog vazduhoplovstva (Mediterranean Allied Air Force) na njemačke jedinice u povlačenju, saveznici su štitili svoje položaje u Italiji i zapadnoj Evropi, naročito poslije otvaranja drugog fronta, 6. juna 1944. godine.

Neostvareni cilj

Prema izvještajima RAF-a (Royal Air Force), trebalo je snažnim vazdušnim djejstvom onemogućiti uredno njemačko povlačenje sa Balkana, što nije ostvareno zbog borbenih kvaliteta njemačkih snaga i zbog neadekvatne saradnje i organizacije između savezničkih snaga i partizana u uslovima gerilskog rata.
Zbog toga je u junu 1944. formiran u Bariju Štab Balkanskih vazduhoplovnih snaga BAF (Balcan Air Force) sa zadatkom da obezbijedi potrebnu komandu za vođenje transjadranskih operacija, bez stalnog obraćanja Vrhovnom štabu saveznika (Allied Force Head ljuarters) i savezničkim snagama na Sredozemlju (Mediterranean Allied Air Force). Funkcija balkanske avijacije bila je da zadržava i uništava, koliko je god mogućno više, neprijateljske snage na Balkanu, kao i da se stara o doturu oružja, hrane, odjeće i obuće jedinicama NOVJ, prihvatu i transportu ranjenih i bolesnih partizana.

Otvorena pitanja

Zašto je saveznička avijacija nemilosrdno bombardovala gradove u kojima nije bilo koncentracije njemačke vojske i značajnijih vojnih i privrednih kapaciteta? Problem treba posmatrati i analizirati najprije kao globalni - strateški i politički, a zatim kao regionalni i lokalni.
Globalni strateški cilj bombardovanja bio je određen utvrđenom politikom saveznika o strateškom djejstvu avijacije po vitalnim centrima protivnika radi uništenja ili slabljenja njegovih potencijala i demoralisanja stanovništva, ali i radi podrške Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije. Posebni strategijski cilj posmatrao sam kao dio opšteg cilja, mada na prostoru Crne Gore nije bilo njemačkih vojnih potencijala koji bi opravdali količinu i intenzitet razaranja, u kome je, uglavnom, stradalo civilno stanovništvo i njegova imovina.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedocanstva

FO 371/44242, R 133/8, str. 78-79 FROZEN br. 933/27. prosinca 1943. MINISTAR PREDSJEDNIK DRŽAVNOM SEKRETARU VANjSKIH POSLOVA
1. Primio sam slijedeću poruku od maršala Tita. Početak. Iskreno želim, a isto tako i Narodnooslobodilačka vojska i cijeli naš narod koji je tako mnogo prepatio, da se brzo i potpuno oporavite. Kraj.
2. Namjeravam mu poslati rukom pisano pismo slijedećeg sadržaja koje će mu predati brigadir Maclean. Molim da me obavijestite ako imate kakav komentar. Početak. Gospodine, zahvaljujem Vam mnogo na ljubaznoj poruci u vezi s mojim zdravljem u svoje ime i u ime junačke, rodoljubne, partizanske vojske Jugoslavije. Od majora Deakina, koji je moj prijatelj, saznao sam sve o Vašim junačkim naporima. Najiskrenije Vam želim pružiti svu pomoć koja je u ljudskoj moći - morskim putem, podrškom iz zraka i komandosima koji će Vam pomoći u borbama na otocima. Brigadir Maclean je također moj prijatelj i kolega u Donjem domu. S njim će u Vašem štabu uskoro služiti moj sin major Randolph Churchill koji je također član parlamenta. Jedan uzvišeni cilj stoji pred nama. Moramo, naime, očistiti tlo Evrope od prljave nacifašističke ljage. Možete biti uvjereni da mi Britanci ne želimo diktirati buduću vladu Jugoslavije. U isto vrijeme se nadamo da će se svi udružiti što više da bi porazili zajedničkog neprijatelja i kasnije ustanovili oblik vlade u skladu s voljom naroda. Odlučan sam da ubuduće nemamo posla s Mihailovićem i zamolio sam jugoslavensku kraljevsku vladu da ga ukloni iz svoga sastava. Ali kralj Petar II je kao dečak pobjegao iz izdajničkih pandzi kneza namjesnika Pavla i došao je k nama kao predstavnik Jugoslavije i kao mladi vladar u nevolji. Ne bi bilo plemenito ni časno da ga Velika Britanija odbaci. Stoga se nadam da ćete shvatiti da ćemo ostati u službenim odnosima s njim i njegovom vladom iako ćemo istovremeno pružati svu moguću vojnu pomoć Vama. Nadam se također da će uskoro prestati razmirice s obje strane kad Mihailović bude odbačen, što zaista i zaslužuje. Budite uvjereni da ću postupati u skladu i u najužem kontaktu sa svojim prijateljima, maršalom Staljinom i predsjednikom Rooseveltom, te se iskreno nadam da će britanska i sovjetska delegacija u Vašem Štabu raditi u sličnom skladu. Molim Vas dopisujte se sa mnom preko brigadira Macleana i obavijestite me o svemu što mislite da bih mogao napraviti da Vam pomognem, jer ja ću zaista dati sve od sebe. Željno čekam kraj Vaših patnji i oslobođenje cijele Evrope od stranih tirana.
Iskreno Vaš s poštovanjem Winston S. CHURCHILL.
Kraj
TITO - ČERČIL, STROGO TAJNO, 64. FO 371/44243, R 318/8/92, str. 78 ODMAH ZA GENERALA WILSONA OD MINISTRA PREDSJEDNIKA
Strogo tajno i osobno
1. Sutra, 9. siječnja, brigadir Maclean će Vas posjetiti na putu u Jugoslaviju.
2. Operacije u Jugoslaviji sada imaju vojni karakter i moraju stoga biti direktno pod kontrolom Vašeg Glavnog štaba.
3. Brigadir Maclean će imati direktan pristup i direktne veze s Vama, Vašim štabom mornarice, kopnene vojske i zrakoplovstva i Foreign Officeom. On će također imati privatnu vezu sa mnom ako bude potrebno. 4. Molim uredite sve u skladu s gornjom direktivom. Nj.S.C, 8.1. 1944.
TITO - ČERČIL, STROGO TAJNO, 74

Lašićeve depeše

Ovo je prvi dokumenat u kome Tito traži da saveznički avioni bombarduju gradove u kojima su se nalazile italijanske okupacione snage. Kakav je bio odgovor saveznika na zahtjeve Draže Mihailovića i Josipa Broza Tita nije poznat, ali je činjenica da do početka oktobra 1943. godine nije bilo vazdušnih djejstava savezničke avijacije na ovim prostorima.
General Draža Mihailović će tokom proljeća 1943. godine još nekoliko puta ponoviti svoj zahtjev Englezima i Amerikancima da se bombarduju vojni ciljevi u Jugoslaviji.
To isto je zahtijevao četnički vojvoda i komandant Dinarske divizije, pop Momčilo Đujić u drugoj polovini novembra 1943. godine od svog vrhovnog komandanta - da se bombarduje koncentracija neprijateljskih snaga u Dalmaciji, uz navođenje njemačkih i ustaških objekata koje treba uništiti.
Đorđije Lašić, generalštabni major Vojske Kraljevine Jugoslavije, komandant istočnog fronta četnika Crne Gore, u depeši Vrhovnoj komandi od 13. septembra 1943. godine saopštava jačinu njemačkih snaga u Podgorici i broj aviona koji se nalazi na podgoričkom aerodromu.

Lašićeve depeše

Lašić konstatuje da ih „treba napasti i razoružati”, a da bi se ovo izvelo treba „hitno zahtijevati da saveznički avioni napadaju aerodrom u Podgorici”, i to i danju i noću. „Treba tražiti da dođu i padobranci. U ovom slučaju Italijani prilaze nama”.
U depeši od 3. novembra 1943. Lašić javlja da pošto „izgleda Njemci napadaju Crnu Goru i Hercegovinu, onda treba da se saveznici iskrcaju”, i nastavlja: „Stalno bombarduju naši avioni Podgoricu i okolinu. U Podgorici bilo je više žrtava, oko 200. Ja se nalazim na Vjeterniku”.
Po mišljenju četničkog komandanta , Podgoricu bombarduju „naši avioni”, što je dokaz shvatanja i uvjerenja u naklonost Anglo-Amerikanaca prema četničkom pokretu, od kojih se očekivala pomoć za koordinirane vojne akcije, koje su ostale samo u sferi predloga.

Opravdanja za razaranja

I u depeši Rudolfa Perhineka od 27. septembra 1943. godine Draži Mihailoviću iznosi se predlog generala Blaža Đukanovića, komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori i Boki, da saveznici bombarduju aerodrom u Podgorici, spuste „bar stotinu padobranaca” i da prekinu „partizansku propagandu iz Londona”.
Kasniji četnički izvještaji nalaze opravdanje za savezničko vazdušno razaranje gradova i ubijanje civila u njima. U listu „Ujedinjenje srpstva”, koji izdaju četnici iz „Slobodnih srpskih planina”, u broju 2. od 20. maja 1944. godine, piše da „saveznici napadaju naše gradove, jer su Nemci u njima, zato nam nisu krivi saveznici već Nemci, naši okupatori”. I nastavlja: „U ratu se mora sve podneti. Savezničke bombe nisu uperene na nas, već na nemačke zlotvore i protiv njihovih upravnih, vojnih i prometnih sedišta. Saveznici i naša vlada u Kairu su obavešteni o posledicama vazdušnih napada na naše gradove i ukoliko je bilo savezničkih grešaka, htelo se to učiniti da se one više ne ponove”.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenta i svjedocanstva

Br. 120 - 30-DZ-43 god. predati Blažo i Bajo ubijeni su na grozan način. Gubitci za ovaj momenat su veliki jer su nezamenljivi. Stanje u Crnoj Gori je kritično. Mi nemamo nikakvih sredstava za opstanak. Komunisti će ovladati ovim krajem. U ovome nije nezgoda samo za ovaj kraj, već mnogo više po naš krajnji opšti cilj. Ovih dana će se saveznici iskrcati na Jugoslovensku obalu, verovatno na prostoru Kotor - San Đovani di Medua. Ako želimo našu pobedu treba da ih mi sačekamo a ne komunisti. Ja sa ovim što danas raspolažem nisam u stanju da ovo uradim. Pokušavam da objedinim komandu svih delova kao i u C. Gori. Teško da ću u ovome uspeti zbog demoralisanja i nemanja sredstava. (Đ. Lašić) Br. 126-3-XI-43 god. Izgleda Nemci napustaju celu Crnu Goru i Hercegovinu. Ako je ovo tačno naši saveznici će se brzo iskrcati. Stalno bombarduju naši avijoni Podgoricu i okolinu. U Podgorici bilo je naših žrtava oko 200. Ja se nalazim na Vjetarniku. Biću opkoljen potpuno od strane komunista. Jake snage grupišu da me napadaju. Izgleda da im je glavni cilj zauzeće obale i moje uništenje. Evo tri dana nisam imao borbu. Ponovo predočavam da bi vi trebali uputiti ovamo izvesnu snagu. Ako ovo ne može, molim grupišite snage da se komunisti tuku i da se oslobodi ovaj kraj, ako ne radi drugih razloga, bar radi toga da mi sačekamo naše saveznike. Molim da se ovo ozbiljno shvati.
Lašić ...
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XIV, knj. 3, Dokumenti četničkog pokreta Draže Mihailovića, dok. br. 47, str. 175, 176, 179, 183, 185.
Primljene depeše u V. K. od 1. aprila do 1. maja 1944. Br. 4832-4843 od INE br. 235 i 236:
“Vest Londona da je na zahtev Titov bombardovan Nikšić izazvala veliko negodovanje. U Nikšiću nema nikakvog arsenala osim 300 Nemaca. Železnički saobraćaj od kapitulacije Italije uopšte se ne održava, jer smo mi porušili mostove. Narod donosi zaključak što Pavelić sa Nemcima nije uspeo da uništi srpski živalj to će dokusuriti Tito sa Englezima. Nastavak. Ako produže sa bombardovanjem, pošto je Nemaca manje, opasnost od Engleza, te prete da će obući nemačke uniforme i otići u Š trupe”, da komunisti proturaju vesti da će saveznici bombardovati Bileće “jer je na taj način mogu uzeti”...
“Molim da se ovo spreči i dostavi savezničkoj komandi, da ne veruje komunističkim lažima i bombarduju naše gradove, u koliko se ne uspe imaćemo katastrofalne posledice”. V. K. (Vrhovna komanda) A VII, Ča, kutija 277, fascikla 1, reg. br. 4.

Dva zahtjeva

Mnogo intenzivnija i razornija bombardovanja na prostoru Jugoslavije počinju od aprila 1944. godine napadima na Niš, Beograd, Leskovac, Banjaluku, Nikšić, Podgoricu, Bijelo Polje, Sarajevo, Bosanski Novi, Knin, Drvar, Livno, Bosansku Krupu, Bihać, Bjelovar, Bosanski Brod, Čačak, Doboj, Dravograd, Drniš, Dubrovnik, Rijeku, Fojnicu, Goricu, Imotsko, Istru, Karlovac, Kragujevac, Kovin, Kraljevo, Kruševac, Ljubljanu, Maglaj, Makarsku, Maribor, Metkoviće, Mitrovicu, Novi Pazar, Novi Sad, Osijek, Omiš, Pljevlja, Prijepolje, Peć, Ploče, Prijedor, Prizren, Ptuj, Pulu, Rašku, Rogaticu, Senj, Šibenik, Sjenicu, Skoplje, Smederevo, Solin, Split, Suboticu, Sušak, Tivat, Travnik, Trogir, Ulcinj, Valjevo, Varaždin, Vučitrn, Zagreb, Zadar, Zemun, Zenicu, Zidani Most i druge gradove i naselja.

Od novembra 1943.

Saradnja i koordinirana djejstva savezničke avijacije i NOVJ mogu se pratiti od novembra 1943. godine. U izvještaju Ficroja Maklina Čerčilu od 6. novembra 1943. ističe se potreba da savezničke vazdušne snage počnu da napadaju pogodne objekte u Jugoslaviji, kad god je to moguće, kako iz strategijskih tako i sa moralnih razloga.
Zahtjev Ficroja Maklina za pojačane napade iz vazduha na njemačke snage i objekte u Jugoslaviji prihvatili su šefovi britanskog Generalštaba i članovi Komiteta obavještajne službe. Vrhovni štab NOV i POJ uključio se u koordinirane akcije saveznika. Partizanske snage dobijale su sve veće pošiljke oružja, municije i drugih ratnih potrepština.
Da bi obezbijedio savezničku pomoć u vojnim akcijama protiv Njemaca i njihovih saradnika, vrhovni komandant NOVJ i POJ tražio je od svojih komandanata korpusa da ga redovno obavještavaju o tome koje ciljeve treba bombardovati.

Dva zahtjeva

Prvi zahtjev u kome se ističe želja velikog broja Beograđana da „Englezi izvedu masovne napade bombarderima na Topčider” zato što se njemačke snage nalaze „na prostoru oko Save”, što u „Rakovici proizvode velikom brzinom avionske motore” i što „kaznene snage odvode građane i primoravaju ih na prisilni rad” - uputio je general Draža Mihailović predsjedniku Jugoslovenske vlade u emigraciji Slobodanu Jovanoviću (preko britanskog ambasadora kod Jugoslovenske vlade Rendela) 4. novembra 1942. godine.
Svjestan ratne realnosti da bi od bombardovanja mogli da stradaju nedužni civili, Draža Mihailović piše: „Eventualne žrtve biće velikodušno oproštene od strane građana”.
U telegramu vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, upućenom Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske 17. maja 1943. godine (na početku Pete neprijateljske ofanzive) o prihvatanju saradnje sa saveznicima i predlozima u vezi sa tim, između ostalog, ističe se: „... Mi tražimo da engleska avijacija odmah bombarduje Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Andrijevicu, Mostar, Podgoricu i Nikšić. Dalje prema našim informacijama”.

WO 202/391

10. prosinca 43.

Osobno za GENERALA WILSONA od MARŠALA TITA.
Poštovani generale. Nijemci su, zajedno s anonimnim petokolonašima, započeli svoju šestu veliku ofanzivu na našu Narodnooslobodilačku vojsku, od KARLOVCA u HRVATSKOJ, pa do SANDZAKA. U tim operacijama sudjeluje oko dvanaest njemačkih i nekoliko USTAŠKIH i DOMOBRANSKIH divizija. Nijemci koriste velik broj teških tenkova, protiv kojih su naši protutenkovski topovi i avioni nemoćni. Molim Vas, generale, da li biste nas u ovim teškim časovima naše borbe na život i smrt, podržali s Vašim zračnim snagama. Hoćete li, molim Vas, hitno izdati naredbu Vašim bazama u Italiji da počnu s bombardiranjem ciljeva koje ćemo naznačiti. Za sada je najpreča potreba za bombardiranjem BIHAĆA, gdje se nalazi oko 20 000 vojnika 373. i dio 114. njemačke brdske divizije. Razorite sve komunikacije iz KNINA i SRBA, gdje su koncentrirane dvije njemačke divizije, i to 264. i glavnina 114 (nečitko). Osobito je neophodno napasti LIVNO, DUVNO i sva sela između gradova u kojima se nalaze kvislinzi: od DUVNA do POSUŠJA i MOSTARA. Osim toga, aerodrome u MOSTARU i NEVESINjU, gdje je smještena S.S. divizija »PRINZ EUGEN«. Također je neophodno da budu bombardirani TRAVNIK- SARAJEVO- BUTMIR, kao i ILIDZA – (vjerojatno ZENICA) - SARAJEVO, te područje BANjE LUKE. U istočnoj BOSNI neophodno je napasti ROGATICU i (pokvarena grupa) u SANDZAKU. Takva Vaša podrška imala bi ogroman značaj za ishod naših sadašnjih teških borbi. CITAT ZAVRŠEN.
Smatram da bi za RAF bilo najbolje da sve snage baci na liniju BIHAĆ - TRAVNIK - SARAJEVO - BANjA LUKA, pošto su to najveći ciljevi i najlakše ih je identificirati.


TITO - ČERČIL, STROGO TAJNO, 44.

Krajem 1943. godine o Narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji pisalo se s velikim uvažavanjem, divljenjem i simpatijama u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji i drugim zemljama, kao simbolu borbe porobljenih naroda. To je bila potvrda prekretnice u politici Saveznika prema Jugoslaviji i borbi njenih naroda protiv okupatora i njegovih pomagača. Na takav odnos uticalo je i službeno saopštenje Moskve da će poslati svoju vojnu misiju u Jugoslaviju i time potvrdi koordiniranost savezničke politike. S druge strane, zapadne sile i Sovjetski Savez su nastojali da jedni drugima ne prepušte inicijativu u Jugoslaviji.
O koordiniranoj akciji narodnooslobodilačkih snaga i savezničke avijacije govori i izvještaj Sajrusa L. Sulcbergera, dopisnika „Njujork tajmsa” iz Kaira od 16. decembra 1943. godine u kome se, pored ostalog, kaže:

TITO OSVAJA OSTRVA UZ POMOĆ BOMBARDERA

“Jugoslovenski partizani, čvrsto potpomognuti savezničkim vazduhoplovnim snagama, nanijeli su težak poraz Njemcima u blizini važne dalmatinske luke Zadra. U isto vrijeme, potpomognuti savezničkim vazduhoplovstvom, partizanske jedinice maršala Tita ponovo su zauzele ostrvo Ugljan u Jadranskom moru.
Savezničke veze sa partizanima postepeno rastu u pošiljkama opreme i u pojačanoj vazdušnoj podršci.”
...
The New York Times, New York, N.Y. 16. XII 1943; S. Nešović, Svet o nama, tom II, str. 451.

....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
......................................................................................

Iluzije koje traju

Pored zahtjeva da saveznička avijacija bombarduje gradove u kojima se nalaze okupatorske snage, komanda limsko-sandzačkih odreda, depešom od 11. septembra 1943. godine, traži od Draže Mihailovića „hitno iskrcavanje Engleza, jer može nastupiti haos” zbog uspjeha partizanskih jedinica pod komandom Peka Dapčevića u borbama protiv četnika Đorđija Lašića. Lašić javlja da se iskrcavanje saveznika može izvršiti na beranskom aerodromu i traži da mu se javi „dan i čas spuštanja materijala ili trupa”.
Ovakva očekivanja četničkih komandanata pokazuju njihovu neobaviještenost o promjeni britanske politike prema četničkom pokretu Draže Mihailovića, kao i gajenje iluzija o savezničkom iskrcavanju na prostoru Kotor-San Đovani di Medua. „Ako želimo našu pobedu, treba da ih mi sačekamo, a ne komunisti” - poručuje svom vrhovnom komandantu Đorđije Lašić 30. oktobra 1943. godine. Tek poslije Teheranske konferencije i intenzivnih akcija savezničkog vazduhoplovstva, od proljeća 1944. godine, četnici u Crnoj Gori počinju da se oslobađaju iluzija i očekivanja da im saveznici donesu pobjedu, padajući sve više u otvorenu kolaboraciju sa njemačkim okupacionim snagama. Snažna podrška i svestrana saveznička pomoć snagama NOP-a u Jugoslaviji uticala je na promjenu četničke propagande prema Anglosaksoncima, koje nazivaju gangsterima, koji ruše gradove i ubijaju nevine civile na zahtjev maršala Tita, u cilju „istrebljenja srpskog življa”.

Traženja Vrhovnog štaba

Od dolaska Ficroja Maklina za šefa britanske misije pri Vrhovnom štabu Velika Britanija je de facto priznala NOV i POJ, što je omogućavalo pomnu saradnju Josipa Broza Tita sa britanskim brigadirom i u pogledu odabiranja ciljeva koje treba bombardovati.
Istorijski izvori pokazuju da je i Vrhovni štab NOV i POJ zahtijevao od podređenih štabova i vojnih jedinica da dostave ciljeve koje treba bombardovati. Tako vrhovni komandant Josip Broz Tito 1. novembra 1943. godine zahtijeva od Štaba 2. korpusa NOVJ: „Javite nam mjesta koja treba bombardovati”. U odgovoru Štaba 2. korpusa od 2. novembra navodi se da treba bombardovati Cetinje, Podgoricu i Nikšić. Istog dana uputio je istovjetni zahtjev Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i, takođe, idućeg dana dobio odgovor da treba bombardovati Gospić, Bihać, Karlovac, željezničke stanice u Zagrebu i Novskoj.

Ispunjeni zahtjevi

Američki major Luis Hjut (Luis Huot), predstavnik Ureda za strateške službe (Office of Strategic Services), isporučio je značajnu pomoć partizanskim jedinicama u oružju i drugom materijalu, početkom oktobra 1943. godine. Tom prilikom se susreo i sa Josipom Brozom Titom (24. oktobra) i o tome ostavio svjedočenje u svojoj knjizi Guns for Tito (New York 1945):
„Tito je od saveznika zatražio podršku i raznoraznu pomoć. Obećao sam da ću njegove potrebe prenijeti najodgovornijima i izrazio sam uvjerenje da možemo ispuniti većinu njegovih zahtjeva. (Sve smo ih ispunili). On (Tito) je tražio da bombardujemo određene gradove, da žestoko bombardujemo neke pozicije, da povremeno iz vazduha podržimo njegove snage na ključnim mjestima”.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

PREM 3/511/2 MINISTAR PREDSJEDNIK MARŠALU TITU, DATIRANO 8. SIJEČNjA 1944. Gospodine, Zahvaljujem mnogo na ljubaznim željama u vezi s mojim zdravljem s Vaše strane i strane herojske, patriotske i partizanske vojske Jugoslavije. Od majora Deakina, koji je moj prijatelj, saznao sam sve o Vašim junačkim naporima. Najozbiljnije Vam želim pomoći koliko je u ljudskoj moći, šaljući Vam snabdijevanje morem, pružajući podršku iz zraka i komandosima koji će Vam pomoći u borbama na otocima. Brigadir Maclean je također moj prijatelj i kolega u Donjem domu. S njim će u Vrhovnom štabu uskoro služiti moj sin, major Randolph Churchill, koji je također član parlamenta.
2. Pred nama stoji najviši cilj: očistiti, naime, tlo Evrope od prljave nacifašističke ljage. Budite uvjereni da mi Britanci ne želimo diktirati budućoj jugoslavenskoj vladi. Istovremeno, nadamo se da će svi zajedno pridonijeti porazu zajedničkog neprijatelja što je više moguće i kasnije uspostaviti oblik vlade koji će biti u skladu s voljom naroda.
3. Odlučan sam u stavu da britanska vlada neće više Mihailoviću davati vojnu pomoć, već će pomagati samo vama, te bi nam bilo drago kad bi ga jugoslavenska kraljevska vlada otpustila iz svoga sastava. Ali kralj Petar Drugi je kao mladić izmakao izdajničkim pandzama regenta, kneza Pavla, i došao k nama kao predstavnik Jugoslavije i kao mladi vladar u nevolji. Ne bi bilo plemenito ni časno od Velike Britanije da ga odgurne. A ne možemo zahtijevati od njega ni da prekine sve postojeće veze sa svojom zemljom. Nadam se stoga da ćete shvatiti da ćemo u svakom slučaju ostati s njim u službenim odnosima dok ćemo istovremeno Vama davati svu moguću vojnu pomoć. Nadam se također da s obje strane može doći do prekida sporova jer oni samo pomažu Nijemcima.
4. Možete biti uvjereni da ću raditi u najužoj vezi sa svojim prijateljima maršalom Staljinom i predsjednikom Rooseveltom; i iskreno se nadam da će vojna misija koju sovjetska vlada šalje u Vaš Vrhovni štab raditi u sličnom skladu s anglo-američkom misijom na čelu s brigadirom Macleanom. Molim Vas, dopisujte se sa mnom preko brigadira Macleana i obavijestite me kad god budete mislili da Vam nečim mogu pomoći, jer ću svakako učiniti sve što mogu.
5. Nadam se kraju Vaših stradanja i oslobođenju cijele Evrope od tiranije. Vjerujte mi iskreno Vaš WINSTON S. CHURCHILL TITO - ČERČIL, STROGO TAJNO, 75.

Panične bježanije

Samo nekoliko dana poslije Teheranske konferencije, na kojoj su Čerčil, Ruzvelt i Staljin odlučili da pružaju pomoć Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije, Josip Broz Tito je već 9. decembra 1943, u ime Vrhovnog štaba, obnarodovao da predstoji sadjejstvo savezničke avijacije sa partizanskim snagama, ukazujući na potrebu zaštite stanovništva, koje bi trebalo da napušta prije svega naseljena mjesta u kojima se nalaze vojni objekti, preduzeća, ukoliko zaprijeti opasnost od bombardovanja.
Budući da su bombardovanja bila sastavni dio vojnih operacija, kako saveznika, tako i okupatorske avijacije, okupacijska vlast je u Podgorici, kao i drugim crnogorskim gradovima, znakovima za uzbunu - sirenama, upozoravala stanovništvo da napusti grad i druga naseljena mjesta. To su bile panične bježanije, kada su stanovnici Podgorice provodili dan u pećinama Morače i Ribnice i na okolnim brdima i selima, a vraćali se kućama u smiraj dana, odnosno kada čuju znak za prestanak opasnosti. I stanovništvo drugih gradova u Crnoj Gori takođe se danju sklanjalo i napuštalo grad.

Uporni zahtjevi

Dvadesetog decembra 1943. Tito javlja Štabu mornarice NOVJ za delegaciju NOV i POJ u Bariju:
„Ne samo da dozvoljava(m), nego i moli(m) da američka avijacija podupre naše operacije.
Saopštite gen(eralu) Djulitu da hitno pošalje jednog oficira avijatičara da mu damo ciljeve.
Tito.”

Predloge za bombardovanje davali su samoinicijativno i ovlašćeni komandanti. Pomoćnik načelnika Drugog udarnog korpusa NOVJ pukovnik Obradović u izvještaju Štabu II korpusa od 11. decembra 1943. navodi da bi „trebalo stvarno ponovo tražiti da se bombarduje Prijepolje i Pljevlja”.
Karakterističan je zahtjev zamjenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku pukovnika Đorđija Miraševića i pomoćnika komesara Mila Jovićevića od 14. januara 1944. godine Štabu II udarnog korpusa: „...Napominjemo da svaka pojava savezničkih aviona povoljno utiče na političko raspoloženje naroda.
Bilo bi vrlo dobro ako bi saveznici bombardovali Podgoricu ili Nikšić.”

U toku s planovima

Ostvarujući koordinaciju sa savezničkom komandom u južnoj Italiji, Vrhovni štab NOV i POJ je, sudeći po naređenju Štaba Primorske operativne grupe od 18. marta 1944. godine Štabu VI crnogorske NOU brigade, bio upoznat sa pojedinim konkretnim planovima savezničkog vazduhoplovstva. „Ovih dana Englezi će bombardovati Nikšić. Dan bombardovanja naknadno će se odrediti i mi ćemo vam to javiti”.
Štab VI crnogorske brigade imao je zadatak da sa svojim borcima blokira Nikšić i da „u slučaju kada avioni budu bombardovali Nikšić, treba koristiti paniku neprijatelja i to tako da sve one koji budu bježali radi spasavanja dočekivati vatrom i uništavati. Koristiti situaciju i zauzeti Uzdomir. Prije ovoga potrebno je zauzeti i uzeti Kulinu. Ukoliko se stvori situacija jakim bombardovanjem koristiti je i upasti u grad”.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

C R N O G O R C I !
NIKŠIĆ APELUJE NA VAS! RADIOGRAM CRVENOM KRSTU U GENFU OD 11. APRILA 1944. G. Javljam čitavom svijetu iz bombardovanog grada Nikšića i u ime čitavog građanstva, da su saveznici dana 7. i 8. aprila ove god. napali naš mirni i otvoreni grad Nikšić. Pod njegovim ruševinama pronašlo se ranjenih i mrtvih oko 500 ljudi, žena i djece; ostalo građanstvo je ostalo bez krova nad glavom i prepušteno je svojoj sudbini. Englesko-amerikanski bombarderi, ne samo da su bombama najtežeg kalibra osuli grad, nego su čak i automatskim oruđem gađali civilno stanovništvo, kojom prilikom je ubijeno mnogo žena i djece. Iznenadno napadnuto građanstvo se nalazilo u svojim kućama i po ulicama. Drugi dio građanstva nalazio se na groblju, gdje su vršili sahranu svoje poginule braće i sestara. Sveštenici su bili u crkvi, gdje su se molili Bogu za pokoj mrtvih. Djeca u školi, kao i bolesnici u bolnici našli su toga kobnog dana svoju smrt. U gradu Nikšiću ne postoji nikakva industrija niti kakvi saobraćajni čvor a sem toga u gradu nije bilo nemačkih vojnika. Pozivam Engleze, Amerikance i Sovjete da sami bace pogled na svoja gnusna djela, koja su počinili u nevinom i nezaštićenom gradu Nikšiću! Rat će se nekad završiti, a ruševine i grobovi će ostati kao vječiti dokaz i uspomene njihovog zlikovačkog rada i njihove takozvane kulture.
PREDSJEDNIK OPŠTINE GRADA NIKŠIĆA
Gornji radiogram vam jasno pokazuje kakvoj „pomoći” se možete nadati od Amerikanaca, Engleza i Boljševika, ali što je još žalosnije, ovaj grozni napad je izvršen po želji „maršala” Tita Josipa Broza, kao što je to javio Radio London. Zato nemojte se dalje boriti za zlikovce i narodne izdajnike, već se pridružite nacionalistima. Stupite u redove onih koji se bore za pravo i slobodu svoje otadzbine. Ko može da izbjegne iz partizanskih redova, biće kod nas dobro primljen.
51-KC-11-444 VIII, 9347/H 1.g-37/44

Kazna za nedužne

U teškim borbama koje su vodile jedinice Primorske grupe Lovćenskog i Zetskog odreda na komunikaciji Podgorica - Danilovgrad - Nikšić s ciljem da se onemogući uspostavljanje veze sa opkoljenim neprijateljskim garnizonom u Nikšiću, komandant ŔŔ korpusa NOVJ Peko Dapčević 30. marta 1944. godine traži od Vrhovnog štaba NOVJ da „saveznici što prije bombarduju Nikšić”.
I u izvještaju od 1. aprila 1944. Peko Dapčević ponavlja svoj zahtjev Vrhovnom štabu NOVJ da „bombardovanje Nikšića bi nam umnogome olakšalo situaciju”, jer je jedan njemački puk sa 1500 četnika ovladao komunikacijom Danilovgrad-Nikšić.
U odgovoru Štabu 2. korpusa NOVJ od 4. aprila 1944. iz Drvara Tito saopštava : „... Tražili smo bombardovanje (njemačkog garnizona) u Nikšiću”.

Leci koji nijesu stigli

Saveznička avijacija je bombardovala Nikšić 7. i 8. aprila 1944. i nanijela velike gubitke nedužnom i nemoćnom civilnom stanovništvu i njihovoj imovini. Okupator nije imao žrtava, kako se to navodi u objavljenim dokumentima (Josip Broz Tito, Sabrana djela, tom 19).
U izvještaju Štaba 9. crnogorske NOU brigade od 2. aprila 1944. godine Štabu III udarne divizije NOVJ kaže se: „U Podgorici i okolini su Saveznici bacili letke u kojima su opominjali građanstvo da će poslije 1. maja nastati bombardovanje svih gradova koje drže Njemci, pa opominju narod na evakuaciju gradova”.
Prema izjavi Podgoričana, leci sa takvom sadržinom nijesu nikada bacani. Naprotiv, u lecima je pisalo, sjećaju se oni, da se građani grupišu u centru grada, jer će periferija na kojoj se nalaze utvrđene njemačke snage biti bombardovana.
Ma koliko sjećanja bila nepouzdana, za navode Štaba 9. crnogorske brigade takođe nema drugih dokaza, jer ni jedan letak nije sačuvan da bi se oni mogli potvrditi.

Bez ikakvih dokaza

Vrhovni komandant NOVJ J. B. Tito upozorio je stanovništvo na okupiranoj teritoriji: „Počev od danas (6. aprila, prim. B.K.) biće sve jači i napadi avijacije naših saveznika. Zbog toga opominjemo svoje baze da odmah napuste ta mjesta. Radnici treba da napuste smjesta sva preduzeća i fabrike, a naročito železničke pruge”.
Koliko su ovakva upozorenja bila poznata građanima u okupiranim teritorijama nije moguće pouzdano utvrditi. Nijesu ostala u sjećanju građana Podgorice, Nikšića, Pljevalja, Danilovgrada, Bijelog Polja... Pored toga, okupator je rigorozno kažnjavao svako širenje propagande, slušanje radio-vijesti i sl. Isto tako, ovakvi pozivi da radnici napuste preduzeća i fabrike mogli su da imaju sasvim drugi karakter, što je razumljivo jer su proizvodni pogoni na okupiranoj teritoriji radili za potrebe Njemaca.
Ono što je sasvim izvjesno i što se može pratiti u istorijskim izvorima jeste činjenica da su saveznička bombardovanja jugoslovenskog prostora od 6. aprila 1944. znatno intenzivirana.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedocanstva

MINISTARSTVO VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA KRALjEVINE JUGOSLAVIJE Str. Pov. O. Br. 807 3. novembra 1943 god. Kairo MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA.
Iz Odeljka Vrhovne Komande pod Str. O. Br. 661 od 3 novembra 1943 godine primljen je sledeći Izveštaj: “Vojni izaslanik u Vašingtonu sa Pov. Br. 408/43 izveštava:
U Ministarstvu Rata ugovoreno:
1. - Naši avijatičari ulaze kao naša jedinica u LDZ Air Force koji će uskoro preći na Siciliju.
2. - Upotreba prvenstveno nad Jugoslavijom, ratni zadaci i bacanje materijala Draži. U ovome cilju dobiće da voze i transportne avijone kada treba baciti materijal.
3. - Posade će se čuvati prvenstveno za bacanje materijala a za operacije izuzetno samo po jedan do dve posade i to samo nad Jugoslavijom. Usvojena je naša želja da se što više štede za zadatke nad Jugoslavijom. To je želja i Pretsednika Ruzvelta.
4. - Pretsednik Ruzvelt izdaće Ajzenhaueru naređenje da izlazi do krajnjih mogućnosti u susret svim našim željama.
5. - Baze za rad nad Jugoslavijom biće na Siciliji a zatim u Italiji.
6. - Oznake na avionima a pored naših i amerikanskih zbog veće bezbednosti izašli su u susret svima našim željama. Lično Pretsednik Ruzvelt izdao instrukcije posle razgovora sa Ambasadorom Fotićem koji je u ime Kralja podneo zahteve”. Po referisanju g. Ministru prednje se dostavlja sa molbom na znanje. Po Zapovesti Ministra, Zastupa Načelnika, đenštab. major,
(potpis nečitak)
A VII, EV, k. 7 II, 34/10-2 MINISTARSTVO VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA KRALjEVINE JUGOSLAVIJE Br. 177 10-XII-1943. Pretsedništvu Ministarskog Saveta. Đeneral Mihajlović svojom depešom od 23 ov. m. molio je da se u slučaju bombardovanja vojnih objekata u Beogradu, ne bombarduje logor na Banjici, pošto u njemu ima na hiljade uhapšenih naših nacionalnih ljudi. Isto tako đeneral Mihajlović napominje da se prilikom bombardovanja vojnih ciljeva u Jugoslaviji ne vrši mitraljiranje, jer onda strada građansko stanovništvo, kao što se desilo u Nišu, Podgoricu, Šibeniku i Kninu. Molim da se u ovom smislu upute pretstavke britanskim i američkim nadležnim vlastima, sa napomenom da đeneral Mihajlović nije načelno protiv bombardovanja objekata u Jugoslaviji, pošto naprotiv već dve godine ovo traži i daje ciljeve. Po zapovesti Pomoćnika Vrh. Komandanta potpukovnik, (potpis nečitak) A VII, EV, k. 7 II, 14/12-1

Bez preciznih ciljeva

Mnogobrojne žrtve civila i enormna razaranja gradova uticali su na opreznije i preciznije upućivanje zahtjeva Vrhovnog štaba NOVJ štabovima korpusa za izbor ciljeva koje treba bombardovati. U skoro svim zahtjevima do 19. aprila 1944. izričito se naglašava: „Javite nam odmah koja mjesta treba bombardovati”. I odgovori su, takođe, veoma precizni, u njima se nabrajaju mjesta-gradovi.
Takav način neselektivnog bombardovanja imao je za posljedicu brojne žrtve nemoćnog stanovništva i razaranje imovine u naseljima, kulturno-istorijskih spomenika, sakralnih objekata, škola i sl., a okupator skoro da nije imao gubitaka.
Strategijski objekti, po pravilu, nijesu stradali. Zbog toga se vrhovni komandant NOVJ maršal Tito opreznije obraća Štabu 2. korpusa 19. aprila 1944. godine: „Javite nam odmah koja mjesta treba bombardovati. Znajte da ovo opet ja primam na dušu i prema tome dolaze u obzir važni vojnički objekti”. U odgovoru Štaba 2. korpusa NOVJ stoji da su to Sjenica, Bijelo Polje i Podgorica. O „važnim objektima” ni riječi.

„Još ne znamo rezultate”

I 20. aprila 1944. Peko Dapčević i Mitar Bakić ponavljaju svoj predlog Vrhovnom štabu NOV i POJ: „Neka bombarduju Sjenicu, Bijelo Polje i Podgoricu”.
O katastrofalnom bombardovanju Podgorice 5. maja 1944. godine, koje je imalo za posljedicu enormne ljudske žrtve i materijalna razaranja, komandant Štaba 2. korpusa u izvještaju Vrhovnom štabu NOVJ javlja: „5. ov. mj. saveznička avijacija je bombardovala vojne objekte u Podgorici i okolini. Još ne znamo rezultate”.
Savezničko bombardovanje Nikšića i Podgorice Štab 2. korpusa (6. maja 1944) koristi da pozove sposobne za borbu da napuste gradove i priključe se Narodnooslobodilačkom pokretu, i upozorava: „Naši saveznici bombardovaće i danju i noću sva mjesta koja neprijatelju služe. Odmah napuštajte gradove i sva mjesta u kojima se zadržava okupator. Sposobni za borbu, prilazite našim slavnim brigadama”.

„Značajna pomoć”

U izvještaju borbenih jedinica na terenu Crne Gore jasno su naznačeni razlozi savezničkog bombardovanja. Štab 9. crnogorske NOU brigade (komandant major Vojo Todorović i politički komesar Milisav Koljenšić) 16. maja 1944. izvještava Štab 3. divizije NOV o jačini neprijateljskih snaga na prostoru oko Podgorice:
„Ako bi uskoro uslijedilo makar i manje bombardovanje njihovih položaja, a specijalno okolnih sela oko Podgorice, te Kaznovice - Spuške Glavice - Taraša, nastala bi takva situacija kod njih (četnika, prim. B. K.) da bi sve ono što zaista nije direktno uzelo učešća u pojedinim zločinima izašlo i tražilo zaštitu i utočište kod naše vojske”.
Savezničko bombardovanje je doživljavano kao značajna pomoć za „poboljšanje prilika i razbijanje jednog velikog četničkog uporišta” i onemogućilo ih je da uz pomoć Njemaca prošire teritoriju „naročito na sektoru Bjelopavlića - Pipera, gdje su naše snage vrlo male”.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

TELEGRAM NAV-N-T-3M F. 663/689 HITNO POVERLjIVO Komandi 2. oklopne armije Dnevni izveštaj od 6.5.44.
1) Teško neprijateljsko bombardovanje na Podgoricu. Višestruki napadi aviona za niski let u području korpusa i naleti u cilju snabdevanja bandi. Inače opšta situacija je nepromenjena. Vreme: sunčano, vedro.
2) 181. pešadijska divizija: U 12.45 do 13.30 časova u tri puta teško bombardovanje od oko 120-150 bombardera na Podgoricu, naročito unutrašnji deo grada, radio-stanicu i mostove. Grad razoren 60 posto. Do sada su utvrđeni sopstveni gubici: 8 mrtvih, među njima jedan oficir, 25 ranjenih (procenjeno). Civili: Do sada 120 ranjenih, mnogo mrtvih i još ranjenih čiji broj još nije utvrđen. Poginuo je major Lašić. Uništeni su jedna laka poljska haubica i dvoja kola za vuču, a oštećena je jedna laka poljska haubica. Isteklo je 800 litara pogonskog goriva. Zarobljena su 4 engleska i 2 italijanska pilota koji su iskočili padobranom (bez obaranja aviona). U rejonu Čevo-Markovica nema nikakvih borbi. Izviđačka patrola je pronašla još 45 mrtvih na strani neprijatelja od 4.5. Izbrojano je, dakle, ukupno 73 mrtvih. Zarobljen je jedan engleski pilot za koga je bilo javljeno da je odstreljen 24.4. i da je umakao. Napadima aviona za niski let puta 5 oštećen je jedan kamion, ušće Bojane i jedan motorni čamac. 297. pešadijska divizija: Napadima više puta aviona za niski let u rejonu Fieri-Kavaja nastale su male štete u vojnoj imovini. Pozadina Nemačkog generala u Albaniji: Borbena grupa Kičevo (k-t major Stroške /Stroschke/, komandant fizilirskog bataljona 297. divizije) potčinjena je Nemačkom generalu u Albaniji za raščišćavanje puta i železnice Kičevo-Struga. Gubici: 4. četa fizilirskog bataljona 197. divizije u borbi 4.5: poginulo 6 vojnika, 6 teško ranjeno (šadr.) /Schadr. - načelnik/), tri lako ranjeno. Rejon Pogradec: nema nikakvih naročitih događaja.
3) 5. četa 334. fizilirskog puka povukla se iz Beograda i angažovala se u rejonu Grahova. 6. četa 334. fizilirskog puka koja je tamo smenjena, premeštena je u Ercegnovi. Delovi 2. bataljona 2. puka Brandenburg stigli su u Strugu (6. i 7. četa). Prva baterija protivtenkovskog diviziona 297. divizije vratila se natrag iz Podgorice u Sukth (4 km severo-zapadno od Shijak-a). 4. Marševska četa Poljskog dopunskog bataljona 197. divizije stigla je kompletna u Kičevo i Gostivar. Komanda XXI brd. A.K. Operativno odeljenje, pov. br. 3125/44 od 6.5.44. U 8,30 čas. (Potpis nečitak)
Preveo: Todosijević Momčilo

Predlozi ne nedostaju

I druge partizanske jedinice dostavljale su svoje predloge u kojima se traži od rukovodstva viših jedinica da prenesu Vrhovnom štabu NOV i POJ njihove zahtjeve za bombardovanje gradova u kojima su se nalazile neprijateljske snage. Takođe i istaknuti pojedinci u vojnoj hijerarhiji NOP-a pravili su takve zahtjeve.
Tako, na primjer, general-major Vladimir Velebit obavještava maršala Tita:
„Prema naređenju druga general-lajtnanta Arse Jovanovića pošao sam do brigadira Maklina i zamolio ga da prenese komandi Savezničkog vazduhoplovstva obaveštenje da se neprijateljske snage koncentrišu u Pljevljima, Prijepolju, Sjenici i Podgorici i zamolio sam da se ova mesta što hitnije bombarduju. Pored toga sam ga zamolio da poveća patroliranje lovcima i lovcima bombarderima nad neprijateljskim komunikacijama u tom području”
(Borovik, 10. juna 1944).

Dvojica vođa

Vrhovni komandant NOVJ Josip Broz Tito, za razliku od Draže Mihailovića, realno je sagledavao političku situaciju i pratio raspoloženje naroda za borbu protiv neprijatelja, kao i promjenljivi raspored odnosa i snaga na domaćem i međunarodnom ratištu. Draža Mihailović, veliki kalkulator i kombinator, previše je oklijevao, da bi se na kraju sasvim preračunao, izgubivši tlo pod nogama i prisutnost duha, ušao u kompromitujuće saradničke kombinacije sa Njemcima, Italijanima i ustašama, koje su rezultirale konačnom propašću.
Robujući ideologiji primitivnog nacionalizma pod lozinkom očuvanja srpstva, sna o jakoj i homogenoj Srbiji, borbi protiv komunista, biti vjeran saveznicima i čekati njihovo iskrcavanje, koje će mu donijeti vlast i ostati samo deklarativno antifašista, bez borbene aktivnosti, opšta su mjesta četničkog pokreta.
Tito je koristio svaku povoljnu priliku da pokaže, i riječju i djelom, snagu pokreta kojim je rukovodio, sarađujući sa saveznicima - istočnim i zapadnim - bez oklijevanja, do kraja borbeno i politički osmišljeno, ističući svoje potrebe i nove zahtjeve prema saveznicima. Pored toga, Tito nije ignorisao ni pregovore sa Njemcima - kad je to izuzetna situacija zahtijevala.

Titovo naređenje

Kao izraz takve politike je i Titovo naređenje od 12. do 14. juna 1944, dostavljeno svim operativnim štabovima NOVJ s kojima je Vrhovni štab NOV i POJ tada bio u direktnoj radio-vezi, u kome ih obavještava da će saveznička vazduhoplovna pomoć jedinicama NOV biti veća i da je neophodno da se savezničkim oficirima i vojnim misijama koje su se nalazile pri vojnim komandama daju podaci o kretanju, koncentraciji, namjerama, raznim slagalištima, aerodromima i aktivnostima neprijateljske avijacije; gradovima i selima koje drže partizani, granicama slobodne teritorije, napredovanju partizanskih i neprijateljskih snaga.
„Zahtjeve za bombardovanje trenutnih taktičkih ciljeva neka postavljaju sami štabovi”, a Vrhovni štab će „obezbijediti bombardovanja u skladu većih operacija naših snaga, strategijska bombardovanja, davati prvenstveno bombardovanjem na pojedinim sektorima itd”.

--------------------------------------------------------------------------------

Dokumenti i svjedočanstva

IZVJEŠTAJ ŠTABA TREĆE UDARNE DIVIZIJE OD 30. OKTOBRA 1943. GOD. ŠTABU DRUGOG UDARNOG KORPUSA NOVJ O ČIŠĆENjU ČETNIČKIH BANDI U GORNjOJ I DONjOJ MORAČI I O REZULTATIMA SAVEZNIČKOG BOMBARDOVANjA PODGORICE ŠTAB II UDARNE DIVIZIJE NOV JUGOSLAVIJE Pov. br. 56 30-H-1943 g. ŠTABU II UDARNOG KORPUSA ...
Od Glavnog štaba obaviješteni smo o pojedinostima bombardovanja Podgorice. U bombardovanju je učestvovalo 30 savezničkih aparata. Rezultat bombardovanja: 150-200 mrtvih i ranjenih njemačkih vojnika i oko 100 civila. S druge strane saznajemo da je jedan saveznički aparat oboren ali da se posada spasla bjekstvom u nepoznatom pravcu. 27. ov. mj. bombardovani su Skadar i Bar. Poslije ovog bombardovanja avioni su nadlijetali nad Podgoricom ali nijesu bombardovali. Za štab Komandant, pukovnik Radovan (Vukanović) Zbornik NOR-a, tom III, knj. 6, dok. br. 42.
NAREĐENjE ŠTABA DRUGOG UDARNOG KORPUSA NOVJ OD 30. OKTOBRA 1943. GOD. POTČINjENIM JEDINICAMA DA DO 15. NOVEMBRA UPUTE SVE AVIJATIČARE BIVŠE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U ŠTAB KORPUSA Š T A B II UDARNOG KORPUSA NOV JUGOSLAVIJE Br. 159 30. oktobra 1943 god. u 10.00 čas ŠTABU Sve avijatičare bivše jugoslovenske vojske (leteće osoblje) koji se sada nalaze po Vašim jedinicama uputite, bez obzira na položaj na kome se sada nalaze, Štabu korpusa. Navedeni avijatičari da budu u ovome Štabu neizostavno 15 novembra t.g.
S drugarskim pozdravom
SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!
Za štab komandant generalmajor Peko Dapčević DOSTAVLjENO: 1. Štabu II proleterske divizije 2. Štabu III udarne divizije 3. Glavnom štabu za C. Goru i Boku 4. Štabu VI proleterske brigade Zbornik NOR-a, tom III, knj. 6, dok. br. 44. (ŠTABU) II KORPUSA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Javite nam mjesta koja treba bombardovati. Tito A -VII, Fond NOR, kut. 731, reg. br. 4-38-9. 1. novembar 1943. (J a j c e) (GLAVNOM ŠTABU NOV I PO HRVATSKE) Javite koja mjesta treba bombardovati. Tito 1. novembar 1943. (J a j c e) A-VII, Fond NOR, kut. 119/2, reg. br. 4-1.